(10.10 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Ještě se pro jistotu zeptám, zda někdo v této otevřené rozpravě nechce vystoupit. Nechce, rozpravu ukončuji a budeme hlasovat o těchto třech návrzích v pořadí, v jakém zazněly.

 

První tedy budeme hlasovat o návrhu na projednání tohoto tisku rozpočtovým výborem.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 36 z přihlášených 177 poslanců pro 160, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem, o kterém rozhodneme hlasováním, je návrh, aby se tímto tiskem zabýval výbor zemědělský.

O tomto zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 37 z přihlášených 177 poslanců pro 78, proti 67. Tento návrh přijat nebyl.

 

A konečně se hlasováním vyjádříme k návrhu, aby tento tisk projednal výbor pro evropské záležitosti.

O tomto zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 38 z přihlášených 177 poslanců pro 83, proti 42. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Já tedy konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji předkladateli i zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Následuje

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb.,
o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
/sněmovní tisk 736/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji opět za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, předkládám návrh zákona, kterému se v běžném slangu říká předdůchody. Vláda tady vychází vstříc požadavku sociálních partnerů, kteří vědomi si nevyhnutelného prodlužování věku odchodu do důchodu požádali vládu, aby zkusila vyřešit možnost podpory pro ty, kteří ať už z důvodu ztráty zaměstnání, nebo z důvodu manuálně těžkého zaměstnání chtějí odejít do nějaké penze dříve, aby si mohli z naspořených peněz ze třetího pilíře odejít takzvaně do důchodu dřív, než jim vznikne nárok na starobní důchod. Tento návrh tomuto požadavku vychází vstříc, a pokud ho Parlament schválí, pak bude moci každý, kdo má naspořeno příslušné prostředky, odejít do onoho předdůchodu za následujících podmínek.

Může odejít nejdříve pět let - úmyslně tam není nominální absolutní hodnota, protože jsme si vědomi, že věk se bude prodlužovat, to znamená, že ta hodnota je víceméně relativní, je řečeno, že nejdříve pět let před zákonnou hranicí odchodem do starobního důchodu musí mít naspořeno tolik, aby měsíční dávka, která mu z jeho vlastních peněz bude vyplácena, činila alespoň 30 % průměrné mzdy a aby byla nepřetržitá a aby neskončila dříve než tři roky před odchodem do starobního důchodu. Stát to na druhou stranu bude podporovat tak, že po celou tuto dobu, bude to takzvaná doba vyloučená, to znamená nebude mu krácen důchod, až odejde do prvního pilíře, bude mu tato doba, kdy bude jakoby v důchodu za své vlastní naspořené prostředky, započítávána, jako kdyby pracoval, a zaměstnavateli se místo dosavadních 24 tisíc ročně umožňuje odepsat od daně z příjmu 30 tisíc za rok, to znamená zvyšujeme se tam motivace pro zaměstnavatele, aby přispíval na spoření.

Znovu opakuji, je to výsledek sociálního dialogu. Je to jeden z mála bodů, na kterém se plně shodla tripartita, a vláda tím vychází vstříc požadavku sociálních partnerů. A byl to jeden z mála bodů, za který nás v rámci konvergenčního programu a národního plánu reforem poměrně hlasitě kritizovala Evropská komise s tím, že proti jejímu přesvědčení to jde proti systémové potřebě udržet důchodce co nejdéle na trhu práce. Dovolil jsem si při projednávání tohoto konvergenčního programu vznést celou řadu nesouhlasných argumentů s hodnocením Evropské komise, nicméně tak už to na světě chodí.

Přesto jsem přesvědčen, že to zvyšuje míru lidské svobody a že to řeší velmi zásadním způsobem tíživou situaci některých lidí, kteří těsně před důchodem přijdou o zaměstnání, a toto je možnost, jak důstojně situaci vyřešit. Prosím proto o propuštění do druhého čtení a jsem připraven k diskusi ve čtení druhém.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Zvu k mikrofonu zpravodaje pro první čtení, kterým je pan poslanec Radim Vysloužil.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Vážená paní předsedající, vládo, kolegové, kolegyně, pan ministr podrobně představil navrhovanou právní úpravu a já bych ještě jednou vyzdvihl, že tento návrh zákona vytváří v rámci třetího pilíře penzijního systému takzvaný mechanismus takzvaných předdůchodů, které při splnění zákonných parametrů umožní osobám ve věku blízkém k důchodovému věku řešit finanční zabezpečení v případě tíživé životní situace. Současně je cílem zajistit, aby probíhání těchto dávek nemělo dopad na výši důchodových nároků z průběžného prvního pilíře a na veřejné zdravotní pojištění těchto osob.

Na závěr bych doporučil tento návrh zákona postoupit do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a do ní je přihlášen pan poslanec Opálka. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, je vidět, že důchodová problematika se postupně přesouvá víc a víc z Ministerstva práce a sociálních věcí na Ministerstvo financí. Možná je to jeden z předpokladů, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí v budoucnu zrušit.

Co se týká předdůchodů, není to nikterak problematika nová a musím říci, že v rámci jednání o závěrech první Bezděkovy komise byl připraven návrh dohody zúčastněných parlamentních stran na vytvoření tohoto produktu. Problém je v tom, že produkt měl plnit zcela jiné podmínky, než jak máme dnes na stole návrh. Já však respektuji to, že došlo k sociální dohodě, a náš klub určitě nebude proti projednávání tohoto návrhu ve výborech, ale přesto si dovolím poznamenat, o co vlastně v podstatě při prvním řešení šlo.

Šlo o to, aby tam, kde byly zrušeny důchodové kategorie v těžkých povoláních, to znamená hornictví, hutnictví, těžký chemický průmysl, kde dochází prokazatelně k opracovávání, a teď se omlouvám za ten technický výraz, a opotřebování pracovní síly rychleji než v jiných odvětvích národního hospodářství, byla zabezpečena cestou platby zaměstnavatelů těmto osobám možnost odcházet do důchodu dříve. Systém mohl být vymyšlen různě, ale i tehdy se hovořilo v rámci připojištění o možnosti třetího a nebo úrazového pojištění v případě zaměstnaneckého penzijního spoření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP