(10.20 hodin)
(pokračuje Opálka)

Co přináší tento návrh? Tento návrh umožňuje vlastně připravit se na předdůchod v jakémkoli odvětví, ale neukládá povinnost zaměstnavatelům právě v těch těžkých povoláních, aby to bylo ze zákona povinné, aby tito občané byli chráněni. A já bych byl rád, kdyby se právě tento problém při projednávání ve výboru řešil a aby ochrana v těchto povoláních byla prostřednictvím zákona zajištěna, ne umožněna.

To je vše, co jsem chtěl podotknout, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Braný má slovo. Prosím.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vládo, tak jak můj předřečník tady uvedl, ta historie byla nějaká, a tzv. možné normy, povinné pro průmysl charakteru, kde je předpoklad, že člověk bude mít co dělat, aby se dočkal stále se zvyšující hranice nároku na důchod, že tam bude ta úleva pěti let, tak vlastně se to rozšířilo, v dobrém, z obecného pohledu - na všechny profese. A teď bude záležet na tom, jak si lidé naspoří do toho třetího pilíře tu třetinu průměrné mzdy. Tam jsou ta úskalí, o kterých se musíme potom bavit v dalším průběhu jednání, kde těch 30 % dneska z 24 319 v roce 2011, což byla mzda průměrná, tak je to 7 296 Kč, takže v současné době, když by se minimálně několik let - ty dva roky jsou minimum do těch pěti, takže těch 175 104 Kč musí mít na tom třetím pilíři, aby do toho mohl zvesela vyrazit příští rok.

Ministerstvo správně uvádí, že několik desítek tisíc toto splňuje. Ale bude-li trend růstu mezd, a já bych si to přál, pokračovat minimálně, tak za deset let už by to bylo přibližně 11 100 Kč, ten odhad, 11 100 Kč těch 30

 %. A ta částka je zase mnohem vyšší.

Takže tady je to úskalí síly vyjednávání na tom pracovišti, aby přispíval i ten zaměstnavatel. Pozitivní by pro něj mělo být motivační, že z 24 tisíc se úleva pro něj dělá na 30 tisíc. V tomto návrhu, tam myslím nebude asi nějaký zásah, že by to někdo chtěl zase vracet zpátky, ta to by mohlo též motivovat, ale bude to velmi složité jednání, aby přispívali tomu dotyčnému na to i zaměstnavatelé.

Takže z toho takzvaně povinného některých profesí se to rozvolňuje. Tím nechci říct, že někde v kanceláři, když bude sociální cítění vedení dobré a odbory, tak budou mít silné plnění z hlediska zaměstnavatele a můžou odcházet lidé, kteří zdaleka nejsou v tom těžkém průmyslu a nebezpečných, zdraví ohrožujících podmínkách, protože budou splňovat podmínky, na rozdíl někde od těch profesí, kde třeba nebude ta podpora a oni nebudou mít tu částku naspořenou.

A druhé úskalí se vytváří v tom - mám-li dost peněz, dám je do třetího pilíře a můžu si být jistý, že za pět let půjdu na volnou nohu, jak se říká, před důchodem, stát mi bude platit sociální, zdravotní - ta omezení nevím, jak dalece jsou, já jsem to nestudoval v detailech z hlediska Ministerstva práce a sociálních věcí - a můžu jít si svojí profesní kariérou zase dál.

Takže bude tam - já chci věřit, že nepřeváží skupina těchto movitých, a nechci ty profese vzpomínat, které by to mohly být - takže budou mít předdůchod a bude skupina spíše výrazně těch, kterým to má pomoct, kteří pracují v tom průmyslu a ohrožujících podmínkách. Takže otázka je, snad taková trošku provokativní, jestli to nešlo zakomponovat do toho průběžného systému, do toho prvního pilíře - pane ministře (otáčí se k ministru Drábkovi) - to by bylo ještě zajímavější a to už by byla reforma par excellence. Ale o tom tam samozřejmě není, a já jenom - ne, nebyla by to distorze, jak říká pan ministr, jak ho poslouchám, ale určitě se k tomu vyjádří.

Takže děkuji za pozornost a věřím, že na tyto otázky bude odpověď, a respektuji, že odbory to berou jako též dobrý počin, i když si myslím, že to původní, co šlo Bezděkovou komisí, jak říkal kolega Opálka, by bylo asi výrazně lepší a platilo by se sociální, zdravotní jen opravdu v těch profesích, kde opravdu to ohrožuje to zdraví.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji a slovo má pan ministr Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já plně respektuji roli předkladatele, nicméně ten poslední příspěvek se týkal námětu, aby systém tzv. předdůchodů byl zařazen do prvního pilíře. To já musím naprosto jednoznačně odmítnout. Ten systém je postaven zvlášť právě proto, aby nebyl narušen ten státní průběžný první pilíř. To si myslím, že je naprosto zásadní předpoklad toho, aby státní důchodový systém byl stabilní.

Co se týká toho vymezení, koho se může nebo musí týkat princip předdůchodu, to je samozřejmě standardní spor mezi tím dávat volnost člověku v zaměstnanecko-zaměstnavatelském vztahu - nakonec ta diskuse byla i o jednom z předchozích tisků. Samozřejmě že musím potvrdit i svůj pohled ministra práce a sociálních věcí, že považuji za lepší než se vracet ke kategorizaci zaměstnání a nařizovat ze strany státu i v komerční sféře, kdo má jakým způsobem mít vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, tak považuji za mnohem vhodnější dát tu možnost všem. Samozřejmě je to především záležitost kolektivního vyjednávání. Od toho jsou kolektivní smlouvy, aby pro jednotlivé kategorie zaměstnanců byly vyjednány vhodné podmínky.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi a nemám zde další přihlášku krom faktické pana poslance Opálky a poté pan poslanec Braný - s řádnou přihláškou, předpokládám. Prosím, pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Já bych chtěl jenom reagovat na pana ministra, že ono to propojení s prvním pilířem samozřejmě i u těch předdůchodů je, protože ty roky nebudou předmětem snižování důchodu, ale budou stejně jako v některých jiných případech vlastně z toho výpočtu, z toho vzorce vyňaty. Takže to propojení tam určité je.

Ale víte, já mám problém s jednou věcí. Tady se vždycky říká, ať se odbory, zástupci zaměstnanců se zaměstnavatelem domluví. Jenomže to prostředí není na stejné úrovni jako třeba ve Švédsku, kde i ten zaměstnavatel chápe, že některé normy je třeba dodržet. U nás zaměstnavatelé se chovají trošičku jinak, a proto si myslím, že role státu musí být po tu dobu, než jim to dojde, na ochranu zaměstnanců větší.

A poslední poznámka, kterou mám. Já bych byl nerad, aby se z toho prvního záměru, že to bude především ochrana těch, kteří ztrácejí zdraví v podstatě ve prospěch majitelů těch fabrik, které vyrábějí, ať už těží uhlí, nebo jiné těžké profese, a stane se to privilegiem a bonifikací jen pro ty vyvolené, kteří budou v managementu a jim blízkým pracovníkům v těch daných odvětvích. To by bylo úplně všechno naopak. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Pan poslanec Braný bere svou přihlášku zpět. To znamená, že v tuto chvíli není nikdo, kdo by chtěl v rozpravě vystoupit. Proto tuto rozpravu končím. Nepředpokládám závěrečná slova - nebo snad ano? (Ministr ani zpravodaj nehodlají vystoupit.) Nikoli.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Já se ptám, zda někdo navrhuje ještě jiný výbor. Nikdo nic takového nenavrhuje. Já ještě jednou zazvoním.

 

Budeme hlasovat o návrhu na přikázání předloženého návrhu zákona k projednání rozpočtového výboru.

Zahajuji toto hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 39 z přihlášených 175 poslanců pro 134, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP