(10.50 hodin)
(pokračuje Polčák)

Tudíž já chci pouze sdělit, že v rámci hlasování o předložených návrzích - vzhledem k tomu, že tyto návrhy nebyly s nikým projednány, vzhledem k tomu, že tento návrh zákona připravují odborníci na Ministerstvu spravedlnosti, právní kapacity z několika fakult, tak je vhodné, aby se těmito návrhy zabývala speciální komise a až po jejich projednání, odsouhlasení v řádném legislativním procesu, jsem přesvědčen, že řada z nich je způsobilých, aby byla zapracována do znění insolvenčního zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Hlásí se pan poslanec Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Dobrý den. Dámy a pánové, ještě jednou velice krátce zareaguji na předřečníka. My v podstatě řešíme přesně tyto věci daleko lépe, například v § 101, to znamená to, co tady bylo řečeno, tak je řešeno v našem pozměňovacím návrhu. To, že nebylo možné projednat tyto záležitosti v ústavněprávním výboru, bylo jenom tím, že bohužel nemáme zástupce v ústavněprávním výboru. Pokud náš návrh neprojde, jsme samozřejmě ochotni dále diskutovat s ústavněprávním výborem, dále diskutovat i s komisí, která funguje pod Ministerstvem spravedlnosti, a budeme naše připomínky dále rozvádět.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Ještě jednou se ptám, zda si někdo přeje vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.

Můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje Polčáka, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim též vyjádřil.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já chci konstatovat, že návrh na zamítnutí návrhu zákona podán nebyl, to znamená, že tento návrh hlasovat nelze. Měli bychom se tedy vypořádat s pozměňovacími návrhy, které jsou pouze dvojí, a to pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, který vyplynul z jeho usnesení, a pozměňovací návrh skupiny poslanců pod vedením pana kolegy Babáka. To je pouze druhý poslanecký pozměňovací návrh k předloze.

Myslím si, že můžeme hlasovat, aniž bychom schvalovali tuto proceduru, protože budeme hlasovat pouze o dvou pozměňovacích návrzích.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Budeme tedy hlasovat v tom pořadí, v jakém je máme v předloženém tisku, tedy nejdříve o návrhu, který je pod písmenem A, a poté pod písmenem B. Budu prosit oba pány, aby mi sdělovali stanoviska. Přivolala jsem všechny poslance, kteří mě slyšeli a chtěli přijít.

 

Budeme tedy hlasovat nejdříve o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení ústavněprávního výboru. Prosím o stanovisko pana ministra i pana zpravodaje. (Ministr i zpravodaj mají souhlasné stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 41 z přihlášených 179 poslanců pro 161, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem, o kterém budeme hlasovat, je pozměňovací návrh pod písmenem B. Poslanci, kteří ho podali, jsou pánové Michal Babák, paní Kateřina Klasnová, Radek John, Josef Novotný. O tomto pozměňovacím návrhu pod písmenem B zahajuji hlasování a ptám se...

Stanoviska, promiňte. Toto hlasování prohlašuji za zmatečné a prosím o stanovisko pana ministra a pana zpravodaje. (Ministr i zpravodaj mají stanovisko nesouhlasné.) Zazněla nesouhlasná stanoviska.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 43 z přihlášených 179 poslanců pro 42, proti 91. Tento návrh nebyl přijat.

 

Bylo hlasováno o všech návrzích a my musíme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Nejdříve přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 604 a ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

O tomto nyní zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 44 z přihlášených 179 poslanců pro 150, proti 10. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji panu ministrovi, který k úspěchu přišel velmi rychle a zdá se, že i docela lacino. (Smích v sále.) Končím projednávání tohoto bodu.

 

Předávám řízení kolegovi panu Zaorálkovi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré dopoledne. Podle schváleného programu je dalším bodem našeho jednání bod

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 621/ - třetí čtení

Jenom sdělím, že u stolku zpravodajů by měl zasednout předseda vlády Petr Nečas a zpravodaj hospodářského výboru poslanec František Laudát. Návrhy máme pod sněmovními tisky 621/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Pan premiér se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, s touto novelou jsem vás seznámil v průběhu prvního a druhého čtení. Chci se vyjádřit samozřejmě především k pozměňovacím návrhům.

Pokud se týká pozměňovacích návrhů vznesených ve druhém čtení, považuji za správné rozšířit kompetence úřadu tak, aby mohl zabránit porušování hospodářské soutěže ze strany subjektů veřejné správy tím, že například připraví veřejnou zakázku na míru určité firmě. Navrhované opatření tak může významně přispět ke snížení korupčního prostoru při veřejném zadávání.

Druhý pozměňovací návrh, který se vztahuje ke změně zákona č. 396/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, nepovažuji za potřebné přijmout, a dokonce to považuji za nevhodné v rámci této novely.

Závěrem tedy navrhuji přijetí tohoto zákona ve znění pozměňovacího návrhu pana poslance Plachého. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP