(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji projednávání bodu č. 23 naší dnešní schůze. Je to

23.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslankyně Vlasty Parkanové

K tomuto bodu vám bylo přes poslanecké kluby rozdáno usnesení mandátového a imunitního výboru č. 126 ze dne 10. července 2012. Jakmile se dostaví do sálu poslankyně a poslanci, které jsem přivolávala, požádám o slovo předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Bohuslava Sobotku. Prosím o klid v jednacím sále. Pan předseda nám podá zprávu o projednání žádosti Policie ČR o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání. Prosím o klid v jednacím sále.

Slovo má předseda mandátového a imunitního výboru pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás informoval o jednání mandátového a imunitního výboru ve věci vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslankyně Vlasty Parkanové.

Dne 13. června letošního roku obdržela předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová žádost Policie ČR o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně Vlasty Parkanové. Týž den bylo podání postoupeno sekretariátu mandátového a imunitního výboru. Policejní orgán, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality a služby kriminální policie a vyšetřování, svou žádost o souhlas s trestním stíháním poslankyně opírá o skutečnosti nasvědčující, že došlo ke spáchání trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele a porušování povinnosti při správě cizího majetku.

Tuto žádost projednal mandátový a imunitní výbor na svých třech schůzích, a to dne 20. června, 27. června a 10. července. Aby mohl výbor věc objektivně posoudit, požádali jsme příslušný policejní orgán o možnost nahlížení do trestního spisu, kterou členové mandátového a imunitních výboru využili. V rámci nutných šetření a na základě žádosti jednotlivých členů mandátového a imunitního výboru byl požádán Úřad vlády a Ministerstvo obrany o zaslání stanoviska Evropské komise ve věci nákupu letounů CASA, popřípadě jiných institucí EU. Ministerstvo financí a Ministerstvo obrany bylo požádáno o sdělení postupu ministerstev při aplikaci ustanovení § 12 zákona č. 219/2000 Sb., aplikaci ustanovení § 18 zákona č. 137/2006 Sb. Dále bylo také požádáno Ministerstvo obrany o poskytnutí rozhodnutí, stanovisek, zápisů, činných dokumentů, které učinilo kolegium ministra obrany v rámci procesu uzavírání smlouvy týkající se letounů CASA.

25. června letošního roku jsme obdrželi žádané stanovisko ministra financí, jehož přílohou je dopis ředitele Ústavu státu a práva ze dne 21. 6. adresovaný ministru financí, který obsahuje právní názor ředitele Jana Bárty. 27. června jsme obdrželi stanoviska Ministerstva obrany a Úřadu vlády.

Paní poslankyni Vlastě Parkanové bylo umožněno, aby se k žádosti před mandátovým a imunitním výborem vyjádřila. Paní poslankyně předložila členům výboru pro informaci další písemné materiály.

Na závěr projednávané žádosti přijal mandátový a imunitní výboru 10. července tohoto roku usnesení č. 126, které vám bylo rozdáno.

Tolik má zpráva o projednávání žádosti před mandátovým a imunitním výborem.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji předsedovi mandátového a imunitního výboru. Prosím nyní o slovo zpravodajku výboru paní poslankyně Ivanu Weberovou.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, seznámím vás s usnesením mandátového a imunitního výboru ze dne 10. července 2012, které zní takto: Mandátový a imunitní výbor po úvodním slově předsedy výboru poslance Bohuslava Sobotky a zpravodajské zprávě poslankyně Ivany Weberové a poslance Stanislava Křečka a po rozpravě bere na vědomí vyjádření poslankyně Vlasty Parkanové, doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání poslankyně Vlasty Parkanové a pověřuje zpravodajku výboru poslankyni Ivanu Weberovou, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny předložila Poslanecké sněmovně toto usnesení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto bodu. Jako první se do všeobecné rozpravy hlásí paní místopředsedkyně Vlasta Parkanová, poté s přednostním právem pan místopředseda Lubomír Zaorálek a dále jsou přihlášeni pan poslanec Jiří Paroubek a pan poslanec Oto Chaloupka. Slovo má paní místopředsedkyně Vlasta Parkanová.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, vážení kolegové, Police ČR požádala Poslaneckou sněmovnu o mé vydání na základě tvrzení, že jsem naplnila všechny znaky trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm.c) a odst. 2 písm. c) trestního zákona a o porušování povinností při správě cizího majetku dle § 255 odst. 1 a 3 trestního zákona. Svým jednáním jsem České republice měla způsobit škodu ve výši 658 482 064 Kč, když jsem po stránce subjektivní měla jednat dokonce v eventuálním úmyslu. Těchto činů jsem se měla dopustit tím, že jsem nedostatečným způsobem ověřila přiměřenost ceny, která podle policie měla být ověřena znaleckým posudkem.

Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech a týdnech okolo nákupu letounů CASA hodně napsalo a hodně namluvilo, a vznikl tak dojem, že se kauza rozrůstá, že je mnohem složitější a že se netýká pouze sporu o to, jakým způsobem měla být ověřena cena, rozhodla jsem se, že zde policejní žádost o mé vydání celou přečtu, pak ji budu komentovat a pak budu vyvracet spekulace v ní obsažené.

Výše uvedených trestních činů jsem se podle policie měla dopustit tím, že - a teď budu citovat z policejní žádosti: Ve funkci ministryně obrany vlády ČR jako veřejný činitel byla srozuměna s tím, že nesplní povinnosti vyplývající pro ni z jejího funkčního postavení, a věděla, že svým jednáním poruší povinnosti uložené jí dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku republiky a jejím vystupování v právních vztazích, konkrétně ustanovení § 47 odst. 1, tím, že předložila 17. dubna 2009 vládě ČR návrh na uzavření smlouvy mezi Ministerstvem obrany, sídlem Tychonova 1, Praha 6, a mezi společností OMNIPOL sídlem Nekázanka, Praha 1, aniž by doložila přiměřenost ceny za nákup tří letounů CASA C-295M splňující parametry a specifikace uvedené v příloze 1 smlouvy, které Ministerstvo obrany nakoupilo za částku ve výši 3 mld. 6 mil. 632 747 Kč bez DPH, když předmětem této smlouvy byla dále směna jednoho letounu CASA C- 295M splňující parametry a specifikace uvedené v příloze 1 ke smlouvě za tři jednomístné letouny L-159 a dva dvoumístné letouny L-159T1 ve stavu a konfiguraci uvedené v příloze 3 ke smlouvě, kdy součástí materiálů předložených vládě pro její rozhodování o schválení smlouvy, které bylo provedeno usnesením vlády ČR č. 506 ze dne 20. dubna 2009, byla i příloha č. 3, kde na straně 7 v posledním odstavci bylo uvedeno - cituji: ***
Přihlásit/registrovat se do ISP