(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Hlasování o zamítnutí proběhne ale až v průběhu třetího čtení, takže o tom nebudeme hlasovat nyní.

Pan poslanec Korte? Ano. Registruji faktickou připomínku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem zde před časem byl pokárán, ba vypeskován, že jednacím jazykem je jazyk český. Byla to pro mne informace nová a překvapivá, nicméně jsem si to napomenutí vzal k srdci a předsevzal jsem si, že se polepším. Nicméně očekávám, že tento požadavek, to jest mluvit česky, platí pro jednoho každého poslance, a proto si, pane předsedající, vás - samozřejmě vaším prostřednictvím - dovoluji upozornit, že hlasovati s akuzativem, hlasovat něco, není česky. Správně česky je hlasovat o něčem. Chápu, že to je pro vás informace také nová a překvapivá, a rovněž doufám, že i vy se polepšíte.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já si myslím, že to je v zásadě gramaticky správná poznámka a každé podobné upozornění přivítám a budu to respektovat, protože si myslím, že ve Sněmovně by se mělo mluvit opravdu gramaticky přesně. Děkuji za upozornění a budu hlasovat vždy už teď o něčem nebo proti něčemu. Já myslím, že je to všem jasné. Děkujeme za upozornění.

Můžeme zřejmě ukončit podrobnou rozpravu, pokud se už nikdo nepřihlásil. Myslím, že nemáme o čem hlasovat. O zamítnutí můžeme hlasovat až ve třetím čtení.

Já bych poděkoval předkladateli i zpravodaji. Myslím, že můžeme ukončit druhé čtení návrhu.

Vážení kolegové, přesouváme se k hlasování, které se týká návrhů zákonů vrácených Senátem. Měli bychom umožnit vystoupení senátorkám Soně Paukrtové, Jiřině Rippelové, Boženě Sekaninové, Dagmar Terelmešové a Dagmar Zvěřinové. Také bychom měli umožnit vystoupení senátorům Miroslavu Antlovi, Petru Bratskému, Jiřímu Dienstbierovi, Pavlu Eybertovi, Petru Gavlasovi, Janu Hajdovi, Jiřímu Lajtochovi, Miroslavu Nenutilovi, Josefu Řihákovi, Radku Sušilovi, Petru Šilarovi a Václavu Vlčkovi tady u nás v Poslanecké sněmovně.

Předpokládám, že informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozeslány do pošty.

 

Já se vás teď zeptám a budeme hlasovat o tom, kdo z vás souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů a senátorek ve Sněmovně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, umožnit těmto kolegům vystoupení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 35. Přihlášeno je 197, pro hlasovalo 160, proti 2. Konstatuji, že s vystoupením jmenovaných senátorek a senátorů byl vysloven souhlas.

 

Můžeme otevřít první návrh zákona, zamítnutého Senátem. Je to tisk 659/3.

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 659/3/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako tisk 659/4. Vítám pana senátora Miroslava Nenutila.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí vyjádřil jako první ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Požádal bych tedy pana ministra Drábka o vystoupení jako prvního.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi připomenout, že návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, je reakcí na prognózy vývoje základních makroekonomických ukazatelů, kdy v souvislosti s očekáváním nepříznivého vývoje bilance státního rozpočtu je nezbytné učinit řadu opatření na příjmové i výdajové straně státního rozpočtu. Jedním z těch důležitých opatření, byť je to nepopulární a nepředkládá se mi to lehce, je dočasná úprava automatického valorizačního mechanismu důchodového systému, a to pro roky 2013 až 2015. Tato navrhovaná změna má zmírnit růst výdajů na důchody a úpravu valorizačního mechanismu je možné provést, připomínám, pouze změnou § 67 zákona o důchodovém pojištění.

Navrhuje se pro uvedené období upravit valorizační mechanismus tak, že růst cen se zohlední jen ve výši jedné třetiny.

Musím zdůraznit, že i přes toto opatření budou nadále výdaje na důchody výrazně vyšší než příjmy důchodového pojištění, kdy například oproti letošnímu roku, roku 2012, kdy deficit důchodového účtu dosáhne přibližně 50 mld. Kč, je předpoklad, že i po té úpravě v roce 2013 se deficit důchodového účtu zvýší přibližně na 60 mld. Kč.

Navrhované opatření, tedy úprava valorizačního mechanismu, povede k úspoře ve výdajích státního rozpočtu v následujících třech letech v celkové výši přibližně 48 mld. Kč. Je to opatření, jak jsem již uvedl, nepopulární, nicméně z hlediska konsolidace veřejných rozpočtů nezbytné. Proto si dovolím Poslanecké sněmovně doporučit, aby i přes veto Senátu znovu vyslovila s tímto návrhem souhlas.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan místopředseda Sněmovny žádá o vystoupení jako první, ale nevím, jestli ještě zpravodajka, paní kolegyně Pecková - ne, nehodlá vystoupit. Takže slovo má pan místopředseda Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, my jsme slyšeli pana ministra Drábka, který tady ve svém úvodním slově řekl, že s těžkým srdcem tady předkládá tu - jak říkal - pouze dočasnou úpravu valorizačního mechanismu penzijního systému. Je to pěkné, že má tak těžké srdce pan ministr. Zároveň nám řekl, že hodláme ušetřit na důchodcích 48 miliard, jestli jsem dobře rozuměl, ve třech letech. To je opravdu pěkná suma.

Je evidentní, že platí to, co vlastně víme, že úspory, které se chystá vláda provést v nejbližším roce a v dalších letech, ponesou především zaměstnanci a především právě důchodci. Já bych jenom, aby bylo zřejmé, že tohle je skutečně další revoluční čin pana ministra Drábka, rád připomněl, že pan premiér v této Sněmovně opakovaně mluvil o tom, že v této zemi máme jenom tuším 8 % lidí pod hranicí chudoby. Zaznělo to tady z úst pana premiéra už vícekrát. Já bych rád řekl, že to, že tady máme pouze 8 % nebo 9 %, ono už to bude dnes víc, lidí pod hranicí chudoby, není rozhodně zásluha této vlády, není to zásluha ani předcházející vlády pana premiéra Topolánka. Rád bych řekl, že s opatřeními, která tady přijímáme, včetně návrhu státního rozpočtu, který se chystá, toto bude definitivně patřit minulosti. I tento valorizační mechanismus, který tady teď hájil pan ministr, otevírá cestu chudobě v této zemi, která bude výrazně vyšší. Byl bych rád, kdyby si Sněmovna uvědomila, že těch 48 miliard úspor, o kterých ministr mluvil, bude znamenat zásadní změnu v počtu chudých v této zemi, když to tady takto úspěšně vláda bude provádět. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP