(20.00 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Několik mých kolegů zde nakonec při minulých projednáváních návrhu citovalo závěry odborných studií z Velké Británie, Belgie, Holandska či Spojených států amerických. Přestože je např. předkladateli vyzdvihován anglický systém, co do počtu je v něm převažující pěstounská péče, tak i v Anglii se tento systém potýká s celou řadou problémů, které podle mého názoru předložená novela nemá snahu eliminovat, ačkoli se právě odkazem na zahraniční zkušenosti ohání. Mám na mysli problematiku nedostatku pěstounů, jejich výběru a také nedostatku jejich přípravy. Minimalizace selhání pěstounské péče má být zajištěna tím, že se mají děti často přesunovat mezi pěstounskými rodinami. Tomu já nerozumím. Přiznám se, že to je mimo logiku mého chápání. Někdy v praxi dochází k těmto přesunům velmi často. Mají se tak snadněji ochránit před násilím pěstounů na svěřených dětech, a to včetně násilí sexuálního.

Otázkou zůstává i menší podpora péče poskytovaná příbuznými.

Stejně tak jako řada mých kolegů, i já mám obavu, že plošná preference pěstounské péče povede k postupnému a v konečném důsledku kompletnímu rušení institucionální péče, byť nás pan ministr ubezpečuje o opaku. Jeho vyjádření - cituji - "o co nejrychlejším snižování poptávky po umisťování dětí do kojeneckých ústavů" je toho náznakem. Že Ministerstvo práce a sociálních věcí v podstatě skutečně likviduje institucionální péči, svědčí i snížení státního příspěvku ústavům o 11 %. Já to vnímám jako opatření ke skryté likvidaci dosavadní péče, zvláště pokud jsou snížené prostředky doplněny zvýšenými požadavky, kdy na jednoho pracovníka smějí být čtyři děti, kdy se musí zajišťovat odborná péče směrem k rodičům a další opatření. Mám intenzivní pocit, jako bych byl soustavně panem ministrem uváděn v omyl, a to nejen v tomto případě. Zahraniční zkušenosti by nás měly varovat. (V sále je značný hluk.)

Nezapomínejme na to, že i v systému podpory náhradní rodinné péče má institucionální forma své zcela nezastupitelné místo. Ani náznakem nezpochybňuji význam a smysl podpory náhradní rodinné péče, nezpochybňuji ani fakt, že je nutné podpořit a zkvalitnit pěstounskou péči jak ve smyslu široké podpory samotných pěstounů, tak i ve smyslu zvýšení kvality systému zavedením standardů kvality a kontroly jejich naplňování. Nejsem však po prostudování odborných stanovisek přesvědčen o tom, že návrh zákona toto dostatečně řeší a že vytváří nezbytné podmínky pro zabezpečení kvalitní pěstounské péče. Nelze šetřit za každou cenu a už vůbec je nemorální šetřit na dětech, které se dostaly do obtížné situace.

Já tedy můžu zvýšit decibely hlasu, ale myslím, že by někomu z vás popraskaly bubínky. Tak možná že by chviličku, pane místopředsedo, stálo za to vyzvat kolegy, zda by nezkusili být tišeji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, prosím vás, zkuste se ještě na chvíli se uklidnit. To je už poslední bod dnešní schůze, tak věřím, že se to dá vydržet. Prosím, můžete mluvit.

 

Poslanec Jiří Paroubek: A já jsem se přiblížil do finále, takže to skutečně už můžete vydržet.

Předložený návrh podle mého názoru vyvolává více otázek, než kolik navrhuje řešení. Takové riziko si vzhledem k závažnosti problematiky, jakou sociálně-právní ochrana dětí je, prostě a jednoduše nemůžeme dovolit. Budu proto hlasovat proti přijetí této Senátem vrácené změny zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. A to byl jediný přihlášený do rozpravy v této chvíli. Pokud se už nikdo další nehlásí, můžeme rozpravu ukončit. Rozpravu končím. Snad jsou tady všichni, kdo chtějí hlasovat. Prosím všechny, aby se dostavili do sněmovny. Já se tedy ještě zeptám. Pokud už není další zájemce, tak rozpravu končím a ještě se obracím na navrhovatele nebo paní senátorku, navrhovatel nebo zpravodaj by mohli ještě vystoupit a reagovat. Pokud ale už není zájem ani ze strany navrhovatele či zpravodaje, budeme hlasovat.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Sněmovny. K přijet následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance, což je v této chvíli nastaveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 564/9."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 41, přihlášeno 198, pro hlasovalo 108, proti 59. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a zákon byl přijat.

 

To je tedy zřejmě poslední dnešní zákon, takže já končím projednávání nejenom zákona, ale i dnešní jednací den. Jenom připomenu, že jednání bude zítra pokračovat v 9 hodin ráno, pokud mě teď někdo neopraví. Takže v 9 hodin ráno bude jednání pokračovat. Přeji vám příjemný večer a ráno na shledanou.

 

(Jednání skončilo ve 20.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP