(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych dal slovo panu poslanci Františku Siverovi, eventuálně panu poslanci Václavu Menclovi. Mohou vystoupit, pokud by měli zájem, ale je to na nich. Není to nezbytné. (Nemají zájem.) Ne, takže můžeme pokročit dál.

V tom případě otevírám rozpravu. Tady bych dal prostor panu senátorovi Pavlu Eybertovi jako prvnímu. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Pavel Eybert: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, páni poslanci.

Senát Parlamentu České republiky projednal ve svých třech výborech novelu zákona č. 183/2006 Sb., tzv. stavební zákon. Konstatoval, že jak Ministerstvo pro místní rozvoj, tak Poslanecká sněmovna při své práci na tomto zákoně odvedly hodně dobré práce a posunuly tak obsah zákona k lepšímu užívání. Přesto však dospěl Senát Parlamentu České republiky k názoru, že je možné ještě dále text zákona upravit tak, aby vyhovoval potřebám jeho uživatelů ještě více. Na vrácení se shodly všechny výbory, které zákon projednávaly, a přijaté pozměňovací návrhy pak schválilo i plénum Senátu.

Jelikož jsme vám zaslali podrobnou informaci o Senátem přijatých pozměňovacích návrzích, omezím se ve svém výkladu jen na to nejnutnější.

Senát dospěl k názoru, že není dobře, když pro jedno napadení konkrétního ustanovení v opatření obecné povahy, např. zásad územního rozvoje kraje, je celá zúrka, která je připravována dlouhý čas a stojí nemalé prostředky, je celé opatření soudně zrušeno. Domnívá se, že by postačilo zrušit pouze ta ustanovení, která byla pro možné zkrácení práv navrhovatele napadena a kde soud uznal oprávněnost námitek navrhovatele. Také dospěl k názoru, že není-li po posouzení vlivu na životní prostředí možné nalézt řešení záměru ve shodě se zásadami územního rozvoje, má být umožněno krajskému úřadu, aby požadavek na jiné vymezení ploch zahrnul do zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje.

V oblasti kompetencí stavebních úřadů by Senát rád viděl, aby bagatelní stavby mohly řešit namísto speciálních stavebních úřadů obecné stavební úřady, přičemž speciálním stavebním úřadům ponechává jak možnost rozhodnout se, že stavební řízení povedou ony sami, tak jim přiznává postavení speciálního účastníka řízení, jehož stanovisko je nepominutelné. V dalším pozměňovacím návrhu pak vylučuje, aby bylo vedeno společné územní řízení a stavební řízení v případech, kdy působnost stavebního řádu u vyjmenovaných staveb vykonávají příslušná ministerstva.

V logice těchto úprav pak Senát svěřuje v novele o pozemních komunikacích obecným stavebním úřadům povolování místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. U všech těchto pozměňovacích návrhů jde o zkrácení procesu povolování staveb, jeho zjednodušení, ale i zlevnění a přenesení celého procesu co nejblíže povolované stavby dle principu subsidiarity.

Posledním, o čem se zmíním, je otázka, kdo má hradit stavebním úřadem nařízené demolice nebo nezbytné zabezpečovací práce v případě, že vlastník nemovitosti je nesolventní nebo je neznámý, když stavební úřad dal tyto práce provést v zastoupení vlastníka a náklad je nevymožitelný. Senát je toho názoru, že by to měl učinit stát a ne město, ve kterém sídlí stavební úřad, který toto rozhodnutí vydal. Nedivte se, že se města a starostové bojí, že na ně dopadnou vysoké náklady. Bojí se toho v podstatě i Ministerstvo financí, které je podstatně ekonomicky silnější, i když tady určité riziko existuje.

Ostatní pozměňovací návrhy jsou legislativně technickým doplněním k věcným návrhům zmocnění, přečíslování apod.

V souladu s usnesením Senátu Parlamentu České republiky vám doporučuji přijetí navrženého zákona ve znění Senátem přijatých pozměňovacích návrhů.

Tolik ode mě ve stručnosti. Děkuji za pozornost. A pokud bude zájem, rád zodpovím vaše dotazy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Prosím pana poslance Polčáka.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane předsedající, já budu stručný a využiji toho, že není přítomen ministr financí, neboť si dovolím aspoň podotknout, že byť budu hlasovat pro návrh zákona tak, jak byl postoupen Poslaneckou sněmovnou, tak já nemohu úplně souhlasit s tou praxí, kdy při odstraňování staveb je nařízeno obci, aby zaplatila náklady tohoto odstranění, byť ona takovéto odstranění stavby nenařídí a jde vlastně o to, že není dohledán konkrétní vlastník ani odpovědná osoba, která by měla nést náklady na odstranění stavby. Já respektuji koaliční kompromis. Na druhou stranu si myslím, že toto není teoreticky správné, protože se jedná o zásadu samosprávných kompetencí té obce. Nicméně jedná se o věc, která dnes v zákoně platí, a chápu, že možná nemotivuje dostatečným způsobem toto ustanovení ani dnes stát k tomu, aby nařizoval odstraňování staveb. Čili já bych přivítal spíše tu opačnou úpravu, která byla přijata na výboru pro veřejnou správu, ale respektuji to, že k tomuto kompromisu zatím tedy nedošlo, byť teoreticky by podle mého názoru byla vhodnější ta úprava opačná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Je to teď jediný přihlášený do rozpravy, kterého tady registruji, dalšího nemám. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu můžeme ukončit. Může samozřejmě ještě vystoupit ministr... Pokud už není žádné slovo, tak vlastně na vás zagonguji a mohli bychom hlasovat. Hlasovat podle § 97 zákona o jednacím řádu Sněmovny. Prosím všechny, aby se dostavili ještě na poslední hlasování, zřejmě tedy, před polední přestávkou...

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Snad vám už mohu přečíst návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, podle sněmovního tisku 573/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 573/6."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, schválit tuto podobu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 63, přihlášeno 188, pro hlasovalo 39, proti 109. Takže v tomto znění jsme zákon nepřijali.

 

Tak tedy budeme hlasovat jinak, a to podle § 97 odst. 5. Tady je k usnesení zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny poslanců, tedy 101. Je to tam.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 573/5."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 64, přihlášeno 188 poslanců, pro hlasovalo 122, proti 18. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali tak, jak jsme to nyní odhlasovali.

 

Tím pádem ukončuji projednávání bodu 4 a vyhlašuji polední pauzu, která skončí ve 14.30 hodin. Ve 14.30 hodin budeme pokračovat dalšími projednanými vrácenými návrhy zákonů. A ještě vám řeknu, že organizační výbor začne jednat ve 13.05.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP