(15.30 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Faktem zůstává, že významně narůstá počet zvířat chovaných v domácnostech. Nedávno jsem četl, že v České republice chováme přibližně 1,5 milionu psů.

Zvíře trpí, cítí bolest, prožívá ji a mnohdy padne za oběť utrpení způsobeného mu člověkem. Ano, je důležité všechna tato zvířata chránit před námi lidmi, před tím, aby se jim ubližovalo.

Zamyslím-li se nad uvedenou předlohou ne jako politik zabývající se dikcí jednotlivých odstavců a paragrafů, ale jako člověk, tak je mi trošku hanba, že vůbec musíme přijímat takovéto zákony. Realita je ale taková, že je povinností civilizované společnosti a právního státu mít zákonnou normou upravenu otázku ochrany zvířat.

Chtěl bych se nyní zaměřit především na obsah pozměňovacího návrhu přijatého Senátem k uvedenému návrhu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Může nastat situace, a není zcela neobvyklá, jak se můžeme prostřednictvím médií často přesvědčit, že týraným zvířetem je např. několik koní nebo stádo na smrt vyhublých ovcí. Pokud v důsledku správního rozhodnutí bude pro týrané zvíře či mnoho zvířat obstarána náhradní péče a veterinární ošetření, může být taková finanční zátěž pro menší obec velkou zátěží či katastrofou. Je potom v zájmu obce vydat takové správní rozhodnutí? Dokážu si představit, a myslím si, že pan senátor Řihák tady o tom hovořil, že by mohla nastat situace, že v zájmu uchránění obecního rozpočtu bude rozhodování podle tohoto zákona odkládáno.

Domnívám se, že bychom měli návrh, tak jak přišel ze Senátu, přijmout. Senát správně poukázal, že náklady spojené s veterinární a předběžnou náhradní péčí o týrané zvíře mohou být obzvláště pro menší obce velkou zátěží. Podle původního návrhu sice obec mohla vymáhat peníze po tom, kdo zvířata týral a komu byla odebrána, to však, víme, může být velmi dlouhý proces, proces na dlouhé lokte. A skutečně proces i soudní. Senátoři se domnívají a v tom s nimi souhlasím, že pokud budou tyto náklady uhrazeny státem, státní rozpočet nebude při prodlení při vymáhání úhrad za poskytnutou péči ohrožen tak, jako by tomu bylo právě v případě obecního rozpočtu. Přijetí pozměňovacího návrhu předloženého Senátem bude pozitivním signálem, který stát vyšle směrem k obcím a také projevem vůle řešit důsledně ochranu zvířat.

Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, z těchto všech důvodů doporučuji senátní návrh přijmout.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Seďa. Ale mám tady několik přihlášek k faktické poznámce, u kterých si nejsem jist, jestli jsou skutečností, nebo omylem. Kolega Dolejš? Není přítomen, takže to bude omyl. Paní poslankyně Strnadlová? Také omyl. A předpokládám, že i u pana poslance Paroubka to je omyl. (Ano.) Takže pan poslanec Seďa. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, k návrhu zákona na ochranu zvířat proti týrání mi dovolte pár poznámek.

Původním záměrem návrhu zákona bylo mimo zvýšení ochrany zvířat proti týrání i umožnit Policii České republiky vstupovat do prostor, kde k týrání zvířat dochází. Nicméně v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně byla tato část vyňata a nahrazena novelou veterinárního zákona.

Druhým problémem novely je výrazné zvýšení správních poplatků ve změně zákona o správních poplatcích, např. za vydání rozhodnutí o žádost na povolení převozu zvířat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Senát přijal pozměňující návrh, kterým náleží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností pokrytí finančních nákladů souvisejících s náhradní péčí o zvíře či zvířata. Tuto náhradu má hradit stát a dle mého názoru je tato změna přes protest pana ministra zemědělství vhodná. Z tohoto důvodu podpořím senátní návrh zákona.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců z řad sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Tím jsme vyčerpali všechny písemné přihlášky. Hlásí se ještě někdo z místa do rozpravy? Jelikož tomu tak není, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra Bendla jako zástupce navrhovatele, jestli chce závěrečné slovo. Pan ministr nechce závěrečné slovo. Pan zpravodaj kolega Dědič? Nechce závěrečné slovo.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 582/4, ve znění schválené Senátem, podle sněmovního tisku 582/5." Přivolám ještě gongem poslance...

Můžeme zahájit hlasování. Kdo je pro toto usnesení, které jsem právě přečetl? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 67, přítomno 187, pro 76, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Pokud jsme tento návrh nepřijali, tak budeme nyní hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance. Prosím o nastavení kvora.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje... (Šum v sále, žádost o odhlášení.)

Omlouvám se, je tady žádost o odhlášení. Takže vás všechny odhlašuji. Znovu se přihlaste svými hlasovacími kartami. A mohu tedy přečíst... Kolega Husák má problém s hlasovacím zařízením. Okamžik strpení. Omlouvám se za technický problém. Dáme dvě minuty pauzu. Pánové, prosím vás (směrem k technikům). ***
Přihlásit/registrovat se do ISP