(15.40 hodin)
(pokračuje Oliva)

Takže problém je vyřešen, děkuji za strpení. Můžeme tedy snad konečně přistoupit k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 582/4."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 68, přítomno 182, pro 176, proti 3. Konstatuji, že návrh zákona jsme přijali.

 

Děkuji panu senátorovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dále budeme pokračovat bodem číslo

7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 594/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 594/5. Pana zástupce Senátu nemáme přítomného, takže prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní poslankyně Emmerová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, dovolte mi, abych vám představila novelizaci několika zákonů z resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou původně předložil poslanecký klub České strany sociálně demokratické. Mělo jít o zajištění souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u zdravotně postiženého dítěte. Tím, že novela nebyla přijata v prvním čtení, došlo cestou několika pozměňovacích návrhů koaličních poslanců k rozšíření novely na celkem čtyři zákony. Některé návrhy lze považovat za tzv. přílepky.

Po schválení návrhu zákona v polovině června toho roku putoval tento zákon, tato novela, k projednání do ústavněprávního a sociálně-zdravotního výboru Senátu. Prvý z nich učinil jen legislativně technickou změnu, druhý výbor návrh schválil, i když se objevila oprávněná kritika přílepků. Bylo zdůrazněno, že je potřeba přijmout novelu urychleně, a to s ohledem na nepříznivou finanční situaci u rodin se zdravotně postiženým dítětem.

Návrh byl projednán dne 20. července a schválen s pozměňovacími návrhy a tuto senátní verzi doporučuji k přijetí. Vyjadřuje totiž jistý kompromis, který by většinový odpor k sKartám pomohl částečně zlomit. Stojí o to Národní rada zdravotně postižených, ale celá řada dalších jednotlivců se zdravotním postižením.

Co se týká usnesení Senátu 706. z 24. schůze konané dne 20. července, tak kromě přesné citace všech čtyř dotčených zákonů Senát vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů uvedených v příloze tohoto usnesení. A byl pověřen senátor Radek Sušil a senátorka Božena Sekaninová odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Co se týká pozměňovacích návrhů, jde tam o legislativně technické změny, které jsou podrobně citovány. A třetí z těchto pozměňovacích návrhů, který se týká § 4b, se na konci odstavce 3 doplňuje věta: "Využívání všech funkcí Karty sociálních systémů je pro držitele karty bezplatné." Dosavadní body 1 až 3 označit jako body 2 až 4.

Tolik k projednávanému zákonu a citované usnesení Senátu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní poslankyně. Chce se k usnesení Senátu vyjádřit zpravodajka výboru pro sociální politiku paní kolegyně Kohoutová?

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já se tím pádem pak odhlásím ze své... nebo vezmu to dohromady.

V zákoně o státní sociální podpoře Senát připojil návrh Národní rady zdravotně postižených, který hovoří o tom, že karta sociálních systémů by byla úplně zdarma. Lépe, cituji přesně tak jak to je dáno: "Využívání všech funkcí karty sociálních systémů je pro držitele karty bezplatné." Pokud bych v tomto případě zacházela do absurdity, ptala bych se, kdo uhradí druhý výběr z bankomatu nebo násobené transakce. Má to platit stát, nebo kdo to má platit? Do jaké výše to má kdo platit? A to v tomto návrhu samozřejmě není stanoveno. Nemohu proto souhlasit s tím, co Senát do Sněmovny poslal. Rozhodně toto nelze přijmout. Nelze na toto přistoupit.

Nicméně bych velmi ráda hovořila o problému sKaret neboli karet sociálních systémů, a to z důvodu, že tímto toto téma jaksi Senát nakousl, stále o něm diskutujeme a jenom za dnešek jsem s některými z vás o sKartách mluvila zhruba třikrát. Ráda bych pár věcí tedy vysvětlila, a to na definici, která je s malými nuancemi stanovena zákonem.

Možná ještě nejprve řeknu, že to, jak se člověk rozhodne, že bude nejrůznější dávky ze sociálního systému čerpat, je zcela na osobním rozhodnutí. Je to na jeho dobrovolnosti. Samozřejmě, pokud dávky nezneužívá. Toto jsme do zákona velmi striktně prosadili, stejně jako slib, že nikomu nebude v České spořitelně automaticky založen platební účet, a stejně jako slib, že se prostřednictvím sKaret neboli karet sociálních systémů nebudou do budoucna vyplácet důchody.

Nyní tedy k samotné zákonné definici. Dávka se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů. Čili někdo má jakýsi průkaz, tedy ten identifikátor, čili kartu sociálních systémů, a k tomu, aby se někdo dostal k přiznané, přiřknuté, schválené, rozhodnuté a zákonem podložené dávce či příspěvku, je na samotném člověku. A ty možnosti jsou zhruba tři.***
Přihlásit/registrovat se do ISP