(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní poslankyně. Dalším přihlášeným je pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Šlégr.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, předkladatelka návrhu zákona kolegyně Milada Emmerová sdělila historii tisku 594/4 a osvětlila průběh legislativního procesu. Senát vrátil návrh zákona s tím, že přijal pozměňující návrh na využívání všech funkcí karty sociálního systému pro jeho uživatele zdarma. Já osobně podporuji tuto změnu a budu pro ni hlasovat. Přesto mi dovolte alespoň zevrubně, i když opakovaně zmínit základní výhrady k sociální kartě.

Já tady souhlasím s tím, co tady říkala kolegyně Kohoutová, nicméně se obávám, že legislativní proces k tomuto zákonu už je téměř u konce a tyto problémy, které s sKartou, s její distribucí a vůbec užíváním jsou, že se neodstranily. Osobně jsem přesvědčen, že ze strany MPSV došlo k oklamání veřejnosti, když ministerstvo od samého počátku tvrdilo, že budou nadále sociální dávky vypláceny hotově pomocí poštovní poukázky. Nyní pan ministr tvrdí, i když to tady bylo zpochybněno, že výplatou v hotovosti se myslí výplata dávky pomocí bankomatu. Problémem, a o tom se tady zmiňovala paní poslankyně Kohoutová, je dostupnost bankomatů a také bezbariérovost, resp. bariérovost zejména pro osoby se zdravotním postižením. Národní rada zdravotně postižených, ale i řada odborníků zároveň upozorňuje na možnost zneužití sKarty, pokud tyto karty budou zároveň průkazy pro držitele TP, ZTP a ZTP/P, prostě proto, že identifikační číslo platební karty může být zneužito.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, základním a obecným problémem zavedení sKaret je to, že za peníze těch nejpotřebnějších se zhorší komfort lidem bez práce, rodinám s dětmi, zdravotně postiženým a seniorům. Z tohoto pohledu chápu senátní návrh jako minimální požadavek, jak zlepšit již tak velmi ztíženou pozici příjemců sociálních dávek či podpor v nezaměstnanosti.

Děkuji za vaši pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Jako další přihlášený vystoupí pan poslanec Šlégr a připraví se pan poslanec Sklenák.

 

Poslanec Jiří Šlégr: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes se vracíme k projednání návrhu změny několika zákonů vzešlých z dílny ministra práce a sociálních věcí Drábka, zákonů, které v jeho slibech při prosazování tzv. sociální reformy a ve slibech celé vlády mají přinášet úsporu výdajů státu směřujících do sociální oblasti a zjednodušení a především zvýhodnění pro ty, kterým mají dávky státní sociální podpory a hmotné nouze pomáhat. Výsledek a to, jak to v praxi skutečně vypadá, již vidíme, resp. vidí a každodenně ho používají tisíce našich spoluobčanů. A veselá podívaná to tedy opravdu není! A to je bohužel teprve začátek, řekněme první dějství.

Původní návrh, jehož smyslem bylo co možná nejrychlejší napravení naprosto zoufalé situace rodin, které pečují o děti se zdravotním postižením, do které se dostaly díky přijetí zákona číslo 366/2011 Sb., doznal v průběhu projednávání několika změn. Velikou chybou bylo, že novela nebyla přijata v prvním čtení, což by si rodiny, kterých se šlendrián zmiňovaného zákona dotkl, okamžitě při nabytí jeho platnosti zasloužily. Alespoň malou útěchou může být, že v průběhu projednávání návrhu předloženého zákona došlo k předložení celé řady pozměňovacích návrhů koaličních poslanců, které i přes výtku k tzv. přílepkům k zákonu vesměs znamenají alespoň částečnou nápravu chyb, které s sebou přináší sociální reforma současné vlády. To, že by si nikoliv částečnou, ale úplnou nápravu zasloužila celá tato sociální reforma, to je bohužel jiný příběh.

Zpět k dnešnímu projednávanému návrhu. Předesílám, že plně stojím za pozměňovacím návrhem Senátu, resp. za věcným rozšířením návrhu o další změnu ve smyslu, aby využívání všech funkcí karty sociálních systémů bylo pro jejich držitele bezplatné a byly tak zcela eliminovány zbytečné náklady, které zavedením této karty příjemcům dávek neodůvodněně vzniknou. Mimochodem osobně velice vítám, že z dílny Senátu vzniká další z možných nápravných kroků vládní sociální reformy, a sice omezení skupiny příjemců sKaret. To, že plošné zavedení karty sociálních systémů, tzv. sKarty, pro výplatu nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní sociální politiky zaměstnanosti nepřináší nic dobrého, diskutují jak odborníci, tak občané, kterých se tento systém dotýká. Jak upozorňují především zástupci zdravotně postižených občanů, sKarty nepřinášejí žádnou hodnotu navíc. Naopak občanům se ztíženým přístupem k dávkám život znepříjemňují. Nakonec konkrétní výhrady k sKartám má i veřejný ochránce práv.

Zavedení tohoto nového systému bylo, jak je u této vlády zvykem a jak jsem již v úvodu zmiňoval, deklarováno snahou o úspory v nákladech na doručování sociálních dávek, snahou o minimalizaci zneužívání dávek a snahou o modernizaci systému. Obávám se však, že karta sociálního systému, tak jak je zákonem nastavena, není ničím jiným než peněžním produktem. Produktem, který vynese určitý zisk privátnímu bankovnímu sektoru a který zaplatí především samotní příjemci sociálních dávek, tedy nejslabší sociální skupiny občanů naší republiky.

Věřím, že přijetím senátní verze návrhu zákona přispějeme alespoň malou měrou k nápravě kroků přijatých tzv. sociální reformou, které potřebným občanům každý den znepříjemňují jejich již tak nelehkou životní situaci. Uvědomme si, že příjemci sKarty mají být statisíce občanů. Protože je zapotřebí reagovat rychle, tak než čekat na nový zákon či novelu, podpora senátního návrhu ulehčí život mnoha lidem závislým na sociálních dávkách.

Senátní návrh podpořím a budu hlasovat pro jeho přijetí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Poprosím vás, pane kolego, o strpení (k posl. Sklenákovi). S faktickou poznámkou je přihlášena paní kolegyně Kohoutová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Šlégrovi. Pozměňovací návrh není z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, ale ČSSD, který jsme po dohodě dopracovali a změnili tak, jak je změněn. A ten jeden jediný malý přílepek, který je, tak je o tom, že veškeré transakce na sKartě budou zdarma.

Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, pak by mě moc zajímalo, kdo by mnoho drahých transakcí, opakovaných transakcí u zhruba 1,2 mil. lidí, pokud by tu kartu používal každý, kdo by je hradil!

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další faktická poznámka. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Miroslava Strnadlová: Dobré odpoledne, pane předsedající. Já jenom prostřednictví vás bych poradila paní Kohoutové. Co kdyby to třeba zaplatila ta spořitelna, které jste přihráli takový milionový kšeft? Nebo pan ministr. Co kdyby to zaplatila ta spořitelna? Co kdyby těmto lidem umožnila vybírání jakékoliv částky kdykoliv zdarma, ne jenom jednou za měsíc? Já si myslím, že peníze, které se spořitelně přihrály, by za to stály! Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní poslankyně. A bude s řádnou přihláškou pokračovat kolega Sklenák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, možná by bylo nejlépe na úvod si vyjasnit terminologii. Jestliže tady řekla paní kolegyně Kohoutová, že jeden malý přílepek je ten ze Senátu, já mám pocit, že hlavní přílepek je to, co k našemu návrhu opozičních poslanců přilepili koaliční poslanci, a musím říct, že nás tak dostali tedy do velmi nepříjemné situace, protože my jsme jako poslanci sociální demokracie předložili návrh zákona, kterým se řeší rodičovské příspěvky, a vy jste k tomu přilepili záležitosti týkající se sKarty. A my jsme teď v situaci, kdy stojíme před těžkou volbou, jak se k tomu návrhu postavit.

Co se týče sKaret, debata, která tady probíhá a probíhala i v minulosti, jasně ukazuje, že potřeba zřídit sKarty a vydávat je nevznikla od zdravotně postižených nebo od příjemců jiných sociálních dávek. Ta potřeba vznikla z bankovního sektoru! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP