(16.40 hodin)
(pokračuje Oliva)

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je

8.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 604/3/ - vrácený Senátem

Pan kolega Horáček.

 

Poslanec Václav Horáček: Vážený pane předsedající, já jenom pro stenozáznam - chtěl jsem hlasovat ano, na sjetině mám ne. Ale nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: To poslední hlasování? (Ano.) Ano, děkuji, pro stenozáznam. Ještě si dovolím oznámit, že pan poslanec Křeček má náhradní kartu číslo 35.

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 604/4. Zástupce Senátu není přítomen.

Poprosím zástupce navrhovatele pana ministra Pavla Blažka o úvodní slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Dámy a pánové, já mohu být velmi stručný. Už na půdě Senátu jsem vyjádřil souhlas s tím, jak ten zákon pozměnil Senát, a doporučuji Sněmovně, aby udělala totéž, to znamená, doporučuji senátní verzi ke schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Chce se vyjádřit k usnesení Senátu zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Polčák? Ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Pouze ve stručnosti bych uvedl, že pokud jde o usnesení Senátu, jedná se v zásadě o legislativně technické změny s jednou výjimkou, která jde do merita věci a se kterou lze vyslovit souhlas. Jinými slovy v případě, kdy insolvenční soud rozhoduje o zastavení insolvence z důvodu toho, že návrh byl vzat zpět pro, řekněme, činnost dlužníka, tak v pochybnostech o tom, komu má předepsat náhradu řízení, se tyto náhrady řízení předepisují vůči dlužníkovi. I ze své advokátní praxe musím říci, že to je princip bezesporu správný. Není to absolutní princip. Je na soudní úvaze, aby soud zjistil, zdali jde skutečně o věc, která vyvolává jisté pochybnosti. A samozřejmě dlužník může unést důkazní břemeno v tom, že mu takovéto náklady insolvenčního řízení být předepsány nemusí.

Já s touto úpravou, kterou navrhuje Senát, souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče.

Dovolím si jenom upřesnit: pan poslanec Křeček nemá náhradní kartu číslo 35, ale číslo 38.

Můžeme otevřít rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy je jediná písemná přihláška, a to je pan poslanec Paroubek. (Hlasy z pléna - není přítomen.) Pan poslanec Paroubek není přítomen, takže, ač mě to velmi mrzí, tak jeho přihláška propadá.

Hlásí se někdo další do rozpravy z místa? Protože tomu tak není, rozpravu končím. Pane ministře, chcete se ještě vyjádřit se závěrečným slovem? (Ne.)

Můžeme přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 604/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 604/4.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 71. Přítomno 180, pro 153, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali. Tím můžeme ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu a tím je

9.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 621/3/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 621/4.

Zástupce Senátu není přítomen, proto prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan předseda vlády Petr Nečas. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložená novela zákona o ochraně hospodářské soutěže se do Poslanecké sněmovny vrací s pozměňovacími návrhy Senátu. Podstatou novely je úprava dvou nástrojů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterými jsou tzv. program shovívavosti a možnost vyloučení subjektů porušujících hospodářskou soutěž z účasti na veřejných zakázkách. Dále novela rozšiřuje kompetence úřadu tak, aby mohl zabránit porušování hospodářské soutěže ze strany subjektu veřejné správy tím, že například připraví veřejnou zakázku na míru určité firmě.

Pozměňovací návrhy Senátu mají charakter dílčích upřesnění, jejichž cílem je sladění terminologie, odstranění duplicit s dalšími právními normami a také formulační upřesnění. Nedochází tedy ke změně podstaty navrhované novely. Proto doporučuji přijetí tohoto zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP