(18.10 hodin)
(pokračuje Doktor)

Ta věc je ve své podstatě až příliš vážná. Až příliš vážná. Lze dovodit, že něco tak velkého není možné postavit bez koordinace a součinnosti s celníky. Já to říkám velmi nerad, ale žádná taková velká kauza se v minulosti nikdy neobešla bez kriminální činnosti i takových lidí, kteří selhali na svých místech. Já myslím, že parlament si něco takového zaslouží.

Chápu, že teď na to není pravé místo, ale pokud nepoznáme ty věci, pokud je správně nenačteme, pokud jim neporozumíme a strčíme hlavu do písku - byť to tedy žádné zvíře nedělá, takže je to v podstatě vymyšlený příměr, když o tom tak přemýšlím - když před tím budeme zakrývat oči a nebudeme to chtít pochopit, pak na tom proděláme všichni. Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Boris Šťastný je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy a má tedy slovo. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, já nebudu přednášet příliš dlouho, jenom jsem pokládal za povinnost jako ostatně vždy, když hovoříme o spotřebních daních z tabákových výrobků a alkoholu, poukázat na několik málo faktů.

Tím prvním faktem, který bychom si měli uvědomit, je, že spotřební daň na tabákové výrobky a alkohol v České republice je spíše daní úsměvnou. Je úsměvnou proto, protože neplní funkci, ke které byla vůbec zřízena. Já jsem přesvědčený, že jestliže vytváříme nějaké daně, tak bychom měli vědět, jakou mají mít funkci, co mají občanům nebo státu - tedy státu, pokud občané jsou státem k tomu nuceni - přinést. Tyto dvě daně přinášejí, nebo jejich jedinou výhodou pro stát je, že se jejich prostřednictvím řeší deficit státního rozpočtu. Ale dámy a pánové, to je málo. Řešit deficit státního rozpočtu neadresným vybíráním daně ze spotřeby je naprosto nesmyslnou záležitostí a spotřební daň na tabák, alkohol a jiné podobné komodity má a měla historicky a v mnoha zemích má úplně jinou funkci. Totiž dokonce to není tak, jak se mnoho lidí domnívá, že stát má prostřednictvím těchto daní, zvyšováním cen těchto výrobků, bránit jejich spotřebě. Je to jinak. Stát se snaží a má snažit využít tyto daně jako způsob financování zdravotní péče a podpory zdraví. Protože pro co jiného bychom odváděli daně z cigaret a jiných tabákových výrobků než pro to, abychom léčili karcinom plic a ostatní závažná onemocnění, která tato závislost s sebou přináší?

Kolega Svoboda říkal, že zná nebo chtěl by znát odpověď na to, které cigarety jsou levicové a které jsou pravicové. Rakovina plic není ani levicová ani pravicová a něco stojí. A já pokládám za velkou chybu, že se nám nepodařilo za celé polistopadové období zajistit, aby skutečně spotřební daně z tabákových výrobků a alkoholu šly přesně tam, kam mají. Já si prostě nepřeji, aby z těchto daní byly stavěny silnice, aby z nich byly zalepovány nejrůznější díry státního rozpočtu, já si nepřeji, aby z těchto daní byli jakýmkoli způsobem živeni úředníci, jakýkoli aparát atd. Já si přeji, aby tyto daně, pokud mají být od občanů vybírány - a jsou vybírány pouze od těch, kteří tyto legálně vyrobené výrobky užívají a užívají je v naprosté většině případů dobrovolně, je svobodným rozhodnutím člověka, jestli se rozhodne sám kouřit, či nekouřit či pít, nebo nepít alkoholické nápoje, a v tomto ohledu mu to také umožňujeme. Vždyť tabákové výrobky jsou jediným výrobkem na světě, který, je-li využíván k tomu, k čemu byl vyroben, tak podle návodu způsobuje závažná onemocnění, smrt a také závislost. A za to také ti lidé, kteří tyto výrobky užívají, platí. A já jsem přesvědčený, že z dlouhodobého hlediska bychom se měli zamýšlet nad tím, jestli nepřistoupit k modelu, který funguje v řadě zemí světa. Funguje ve Finsku, funguje ve Velké Británii, kde z tabákových daní a z daní z alkoholu je financován provoz nemocnic, škol, ty peníze jdou na zdravotní péči. Ve Francii, v Portugalsku, v Irsku, Rakousku, Polsku, Estonsku, Litvě, ve většině států Spojených států amerických. Já bych mohl pokračovat dál. Prostě spravedlivé by bylo, abychom alespoň část spotřebních daní vyhradili a aby tyto daně bez jakéhokoli dalšího přerozdělování směřovaly do systému zdravotního pojištění. To znamená, aby automaticky byly přerozděleny mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny a byly využity tam, kam patří.

Na závěr ještě jenom několik drobných poznámek. Vždy když zvyšujeme spotřební daň z tabákových výrobků, udělám si jednoduchou kalkulaci a vyjde mi výsledek, že stále ještě pořád si v tuto chvíli, dvacet let po revoluci, koupíme těch cigaret v poměru k platu méně než před revolucí. To znamená, že reálná cena cigaret se příliš za těch dvacet let nezměnila, přestože všechno roste - výdělky rostou, ale i náklady rostou -, pořád tato věc se nikterak nemění a máme v tom určitě spoustu rezerv. Ale to je druhou věcí a já nejsem příznivcem zvyšování jakýchkoli daní, tedy ani daní ze spotřeby.

Druhou jednoduchou poznámku. Když jsme ráno měli zdravotní výbor, na kterém jsme řešili i otázku metanolové kauzy, tak jeden z místopředsedů zdravotního výboru vystoupil s velmi plamenným projevem a říkal ano, vždyť přece kolik milionů budou stát transplantace jater těm nemocným lidem, kteří přežijí, kolik milionů korun dáváme do léčby alkoholiků atd. atd. A zase se dostáváme k tomu stejnému, co já říkám.

Já bych chtěl z tohoto místa ještě jednou požádat pana ministra financí zde nepřítomného, já jsem ho opakovaně prosil v minulosti a opakovaně jsem ty návrhy dával, aby se zamyslel nad tím, jestli pravicová vláda by skutečně neměla postupovat tak, že občané, kteří ty daně už platí a musí platit, tak by je platili alespoň spravedlivě. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Borisi Šťastnému. To bylo zatím poslední slovo v obecné rozpravě. Nevidím žádnou další přihlášku, proto obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec Ladislav Šincl. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Jenom tak na úvod bych chtěl říct, že mě opravdu mrzí, že tady není přítomen žádný ministr ani předseda vlády a zvláště pan ministr financí Kalousek. To dokazuje zájem této vlády a především pana ministra o spotřební daně.

Nicméně v rámci podrobné rozpravy, jak jsem již avizoval, se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 3813. Děkuji za pochopení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Dále prosím o slovo pana kolegu Miroslava Svobodu. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem vás chtěl požádat jako nejvyšší autoritu, protože mám takový pocit, že minimálně k dobrému zvyku, ne-li k podmínkám jednání Sněmovny patří to, že tady je minimálně příslušný, tuším že místopředseda vlády a já tady... Pardon, vidím, vidím. Omlouvám se, vás jsem, pane ministře přehlédl, takže v pořádku.

Nicméně podstatou, proč vystupuji, je samozřejmě přihlášení se k pozměňovacímu návrhu, který jsem již avizoval a hovořil jsem o něm, pod pořadovým číslem 3812. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP