(18.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Není žádná. Končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan kolega Jan Husák a poté pan kolega Václav Mencl dostanou slovo. Pan poslanec Jan Husák.

 

Poslanec Jan Husák: Takže se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu pod č. 3820, jak ho máte v elektronickém systému Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Václava Mencla.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji. Já se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 3815, jak je obsažen v písemném dokumentu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Ptám se na případnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná. Končím podrobnou rozpravu, končím druhé čtení sněmovního tisku 620, bodu 15. Děkuji paní ministryni, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 660/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, především bych chtěl poděkovat za opakovanou druhou rozpravu. Chtěl bych poděkovat rozpočtovému výboru za úsilí, se kterým hledal mimořádně složitě mimořádně křehký kompromis. Chtěl bych říct, že kompromis, který nalezl rozpočtový výbor, je na hranici únosnosti projektu státní pokladny. Chtěl bych poprosit, abychom ten kompromis respektovali. Děkuji za něj. Jsem připraven ho podpořit, ale přiznám se, že prostor k jeho posunu by mě dost značně frustroval. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru rozpočtovému. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 660/1 a 660/2. Slovo dostává zpravodaj výboru pan poslanec Pavel Suchánek. Prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rozpočtový výbor se zabýval tímto tiskem dvakrát, naposledy dne 18. září. a jeho usnesení je v tisku 660/2. Navrhuje tento zákon podpořit s pozměňovacími návrhy přijatými v rozpočtovém výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Jan Pajer je do ní přihlášen. Do podrobné. Ptám se do obecné rozpravy, jestli se někdo hlásí. Žádná přihláška není. Obecná rozprava je. Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Jan Pajer, poté pan poslanec Marek Benda, jestli jsem rozuměla dobře. Pan poslanec Jan Pajer. Prosím.

 

Poslanec Jan Pajer: Dobrý podvečer, paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych se chtěl jenom přihlásit ke sněmovnímu dokumentu č. 3816, jak jej máte uveden v elektronickém systému.

Jestli mi dovolíte jenom krátké zdůvodnění mého návrhu. Tímto pozměňovacím návrhem zákona o rozpočtových pravidlech bude odstraněna nadbytečná administrativní náročnost, která spočívá ve znovuzavedení programového financování na opravy a údržbu movitého i nemovitého majetku a nákup drobného hmotného a nehmotného majetku. Systém programového financování na opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku a nákup drobného hmotného a nehmotného majetku byl dle tohoto zákona zaveden do praxe v roce 2005. Jako takový se neosvědčil a z důvodu nejen administrativní náročnosti, ale především abnormální zdlouhavosti řešení oprav a nákupu drobného majetku, kdy bylo nutné řešit havarijní stavy, byl novelou tohoto zákona v roce 2008 již jednou zrušen. Ovšem novelou z roku 2011 se tento systém opět zavedl a v praxi, i když se neosvědčil, by měl být realizován od rozpočtového roku 2013.

Z tohoto důvodu doporučuji ve svém pozměňovacím návrhu zrušit systém programového financování na opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku a nákup drobného hmotného nehmotného majetku a ponechat systém programového financování u akcí investičního charakteru, což je u nehmotného majetku v částce nad 60 tisíc a u hmotného majetku v částce nad 40 tisíc a u akcií dotačních financovaných z Evropské unie. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Marka Bendu.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, dovolte jenom, abych se přihlásil spolu s kolegou Markem Šnajdrem ke sněmovnímu dokumentu 3807, což jsou pozměňovací návrhy, které jsme podali k tomuto návrhu zákona, a dovolte, abych vás již teď večer neobtěžoval tím, že to budu zdůvodňovat. Kdo by měl zájem, je detailní zdůvodnění ve sněmovním dokumentu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bendovi. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy k tomuto bodu? Nehlásí. Končím podrobnou rozpravu, končím projednávání bodu 16, sněmovního tisku 660 ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb.,
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
/sněmovní tisk 683/ - druhé čtení

Návrh z pověření vlády uvede ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji, paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento návrh, domnívám se, je velice důležitý z hlediska vlastně jednak urychlení výstavby hlavně dopravní infrastruktury i z hlediska nákladů, které s touto výstavbou máme. Já jsem ten návrh podrobně představil při prvním čtení. To znamená je to návrh, který mění podmínky pro vyvlastnění. Je tam změna zániku práv třetích osob, změní se výše náhrady při odnětí pozemku nebo stavby, rozdělení výrokové části, rozhodnutí na dvě části, změna účinku odvolání, změna soudní ochrany, změna účinků žaloby. Jsou to všechno opatření, která, skutečně se domnívám, prospějí budování naší infrastruktury. (V sále je neklid.)

Současně byla k tomuto přičleněna třetí část, zákon č. 416 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

Tento návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který jej projednal 3. září a doporučil návrh schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Já musím říci, že se všemi těmito pozměňovacími návrhy, které výbor přijal, tak souhlasím. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 683/1. Prosím o slovo zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Šulce.

 

Poslanec Jiří Šulc: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, milí kolegové a kolegyně, nebudu vás zatěžovat, je nás už tady pár a čas se nám chýlí k závěru dnešního jednání. Takže vám jenom sdělím, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 27. schůzi dne 13. září 2012 sněmovní tisk 683 neboli vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, to znamená zákon o vyvlastnění, a zákon č. 657/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby vodní, dopravní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb., projednal a usnesením 114 doporučuje Poslanecké sněmovně návrh schválit, a to ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, jak říkal pan ministr, které máte k dispozici, jenom upřesňuji, jako sněmovní tisk 683/1. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo dostává pan poslanec Jan Bureš. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP