(18.50 hodin)

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl načíst pozměňovací návrh, který jsem nezvládl dát do elektronického systému, proto jsem nucen jej přečíst. Tedy jde o pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 693, část třetí, změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

1. K dosavadnímu bodu 4 v § 3a se za slovo "dopravní" vkládají slova "a energetické".

2. K dosavadnímu bodu 4 v § 3c se za slovo "dopravní" vkládají slova "a energetické".

3. V části třetí, změně zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, článek IV vložit bod jedna, který zní: "1. V § 1 odst. 4 se slova "elektrizační soustavy a plynárenské soustavy" nahrazují slovy "elektrizační soustavy, plynárenské soustavy a soustavy zásobování tepelnou energií". Body 1 až 5 v článku IV označit jako body 2 až 6."

Ke všem těmto pozměňovacím návrhům je kladné, případně neutrální stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a kladná stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení sněmovního tisku 683, bodu číslo 17. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

18.
Vládní návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 691/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr zemědělství Petr Bendl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Kolegyně poslankyně, poslanci, je to druhé čtení návrhu vládního zákona, který se týká zřízení Státního pozemkového úřadu, ke kterému má dojít spojením dosavadních působností Pozemkového fondu ČR a pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, který je dosud součástí Ministerstva zemědělství. Já jsem jej uváděl podrobně v prvém čtení, proto se teď pouze omezím na skutečnost, že zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu projednal tuto materii 7. září. V rámci něj byla projednána a schválena řada pozměňovacích návrhů, které jsou v souladu s koncepcí předkladatele a přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru zemědělskému. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 691/1, 691/2. Slovo dostává zpravodaj výboru pan poslanec Josef Šenfeld. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, zemědělský výbor se tímto návrhem zákona zabýval dne 6. září na své 33. schůzi a přijal 110. usnesení tohoto znění: K vládnímu návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 691. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově náměstka ministra zemědělství Tomáše Šimčíka, zpravodajské zprávě poslance Josefa Šenfelda a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vládní návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 691, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Tolik usnesení zemědělského výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má paní poslankyně Dana Váhalová. Prosím.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Paní předsedkyně, já děkuji za slovo. Vážená vládo, vážení kolegové, já si dovolím načíst dva pozměňovací návrhy.

Za prvé. Do § 3 se doplňuje odstavec 4: Ministerstvo použije výnosy z prodeje majetku podle § 10 až 13 a výnosy z pronájmu majetku státu Státním pozemkovým úřadem nad rámec výdajů, které jsou ministerstvu stanoveny příslušnou kapitolou zákona o státním rozpočtu na příslušný rok k těmto účelům:

a) k pozemkovým úpravám podle jiného právního předpisu - zákon číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,

b) na Program rozvoje venkova České republiky,

c) na programy k podpoře aktivit financovaných výhradně z národních zdrojů - zákon číslo 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

A druhý pozměňovací návrh: § 50 se mění takto: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Váhalové. Prosím nyní pana kolegu Šenfelda, poté pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo. Bohužel můj sněmovní dokument 3795, tak jak jsem ho zadal do systému, se nezobrazuje, tak se moc omlouvám, ale celý svůj pozměňovací návrh musím přečíst.

Takže moje pozměňovací návrhy k druhému čtení tisku číslo 691. Legislativně technické úpravy zákona o Státním pozemkovém úřadu v části druhé - novela zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

1. Návětí bodu 47 zní: "V § 9 odst. 9 zní:".

2. Návětí bodu 48 zní: "V § 9 se za odst. 9 vkládají nové odstavce 10 a 11, které znějí ".

3. Návětí bodu 54 zní: "V § 9 odst. 18 a 19 znějí".

4. Návětí bodu 55 zní: "V § 9 za odst. 19 se vkládá nový odstavec 20, který zní".

Odůvodnění: Jedná se o legislativně technické upřesnění uspořádání odstavců paragrafu 9. Text odstavců zůstává nezměněn.

A dále legislativně technické úpravy k tisku 691/2 - usnesení zemědělského výboru:

1. Návětí bodu 17 zní: "Vkládá se nový bod, který zní: "V § 9 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní"".

2. Návětí bodu 18 zní: "Za dosavadní bod 48 se vkládá nový bod, který zní: "V § 9 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní"".

Odůvodnění: Jde o legislativně technické upřesnění zařazení odstavců v § 9.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi pouze, abych ve svém krátkém vystoupení odkázal na svůj písemně a elektronicky podaný pozměňovací návrh, který je uveden jako sněmovní dokument číslo 3805.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a ptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Není-li žádná, podrobnou rozpravu končím a končím druhé čtení sněmovního tisku 691, bodu číslo 18. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 724/ - druhé čtení

Návrh uvede ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, a to z pověření vlády. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, návrh jsem odůvodnil velmi podrobně v prvním čtení. Děkuji za projednání v sociálním výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 724/1. Zpravodajkou výboru je paní poslankyně Renáta Witoszová. Prosím, aby se ujala své role.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Děkuji. Dobrý večer. Já mohu jenom říci, že výbor doporučil tuto novelu ke schválení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Ptám se na přihlášky do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu.

Tím jsme se vyrovnali také s bodem 19. Končím tedy jeho projednávání ve druhém čtení, končím projednávání sněmovního tisku 724. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

Dámy a pánové, to byl poslední bod našeho dnešního jednání. Končím dnešní jednací den. Děkuji vám všem za spolupráci a pouze vás upozorňuji na to, že zítra zahájíme své jednání pravidelně v 9 hodin, a to odpověďmi na písemné interpelace. Přeji vám příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP