(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní poslankyně. Z vlastní iniciativy projednal tento tisk i rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 664/1. Prosím tedy zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Vostrou, aby usnesení výboru odůvodnila.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh projednal na své 29. schůzi 23. května 2012 rozpočtový výbor a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze, který byl podepsán ve Vídni dne 9. března 2012.

Zároveň mi dovolte, abych navrhla hlasování pouze o usnesení zahraničního výboru jako výboru garančního. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní poslankyně. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení. Budeme tedy hlasovat o usnesení, které bylo doručeno jako tisk 664/2, které tady přečetla paní kolegyně Witoszová.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto usnesením? Kdo je proti?

Hlasování číslo 82 - přihlášeno 135, pro 117, proti nula. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Než přistoupíme k dalšímu bodu, mám tady doručeny dvě další omluvy, a sice omluvu pana poslance Smutného, který se omlouvá z jednání poslanecké schůze ve dnech 20. 9. od 14 do 18 hodin z pracovních důvodů, a omluvu pana poslance Farského, který se omlouvá z dnešního jednání v čase od 11.30 do 14 hodin pro pracovní důvody.

 

Dalším bodem je

103.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmu, která byla podepsána v Bogotě dne 22. března 2012
/sněmovní tisk 684/ - druhé čtení

Prosím pana ministra Kalouska o odůvodnění návrhu.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Opět děkuji za slovo, pane předsedající. Neutuchajícím úsilím Ministerstva financí je uzavírat smlouvy zamezující dvojímu zdanění se zeměmi, se kterými tyto smlouvy ještě nejsou, neboť smlouva zamezující dvojímu zdanění a smlouva o vzájemné ochraně investic jsou takové dva základní pilíře, které posilují právní jistoty investorů a obchodních partnerů obou dvou zemí, a jsou tudíž zcela nepochybně v zájmu občanů obou dvou zemí. Proto si dovoluji požádat o ratifikaci.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Witoszovou, aby odůvodnila usnesení.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Děkuji. Zahraniční výbor rovněž projednal tento vládní návrh a dne 3. září na své 21. schůzi přijal toto usnesení: Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout tento návrh: dává souhlas s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, která byla podepsána v Bogotě dne 22. června 2012; dále, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Iniciativně tento tisk projednal i rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 684/1. Prosím tedy zpravodajku rozpočtového výboru paní kolegyni Miloslavu Vostrou, aby odůvodnila usnesení.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh projednal na své 33. schůzi rozpočtový výbor dne 4. července 2012 a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku z oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bogotě dne 22. března 2012.

Dovolte mi, abych opět navrhla, aby se hlasovalo pouze o usnesení zahraničního výboru jako výboru garančního. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní poslankyně. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Protože nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 684/2, které tady přečetla paní poslankyně Witoszová.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto usnesením? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 83 - přihlášeno 134, pro 115, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, a tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

104.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království
Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012
/sněmovní tisk 687/ - druhé čtení

Prosím pana ministra Kalouska o odůvodnění.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, odkazuji na své úvodní slovo v předcházejícím bodě s tím rozdílem, že všude za slovo Kolumbijská republika prosím dosaďte Saúdská Arábie.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Hamáčka, aby odůvodnil usnesení výboru.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já usnesení přečtu celé. Bylo přijato na 21. schůzi 3. září a zní následovně: Po odůvodnění prvního náměstka ministra financí dr. Ladislava Minčiče, MBA, zpravodajské zprávě poslance Hamáčka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, která byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012.

Další dva body jsou standardní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Rovněž tento materiál projednal iniciativně rozpočtový výbor. Prosím tedy zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Vostrou, aby usnesení výboru zdůvodnila.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh projednal rozpočtový výbor na své 33. schůzi 4. července 2012 a ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, která byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012.

A opět mi dovolte, abych navrhla, aby se hlasovalo pouze o usnesení zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní poslankyně. Jenom se ujistím - mám tady dvě žádosti o faktickou poznámku. Pan poslanec Filip? Je to omyl. Pan poslanec Petr? - Pardon, omlouvám se.***
Přihlásit/registrovat se do ISP