(12.10 hodin)
(pokračuje Oliva)

Zahajuji hlasování o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 92 přihlášeno 131, pro 105, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

112.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Ústavy Mezinárodní telekomunikační
unie z roku 2010 a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010
včetně prohlášení a výhrad učiněných Českou republikou
na Konferenci vládních zmocněnců v roce 2006 a v roce 2010
/sněmovní tisk 769/ - prvé čtení

Za pana ministra Kubu návrh odůvodní pan ministr dopravy Pavel Dobeš. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych v první řadě chtěl omluvit kolegu pana ministra průmyslu a obchodu za to, že má v tuto chvíli pracovní povinnosti a že není možné, aby představil návrh sám.

Co se týče předkládaného návrhu, tak ten žádá Sněmovnu o vyslovení souhlasu s ratifikací změny Úmluvy a Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie. Tato změna se týká volitelných příspěvkových tříd určujících výši ročních příspěvků členských států a pro Českou republiku neznamená žádnou změnu. Změny ústavy a úmluvy byly ovšem přijaty v konferenci vládních zmocněnců v roce 2010 v Guadalajaře včetně prohlášení a výhrad učiněných delegací České republiky v průběhu této konference, takže je třeba tuto změnu mezinárodních smluv ratifikovat. Dále se předkládají k vyslovení souhlasu s ratifikací prohlášení a výhrady učiněné delegací České republiky na konferenci vládních zmocněnců v Antályi v roce 2006.

Ke změnám úmluvy a ústavy přijatým v roce 2006 byl již dán souhlas Sněmovnou usnesením 580 ze 17. června 2011 a jsou tedy v materiálu přiloženy pro informaci. Výhrady z roku 2006 nebyly v předchozím projednávání změn ústavy a úmluvy přiloženy, protože nebyly považovány za výhrady vznášené k těmto dokumentům, ale za postoj legace k některým provozním záležitostem organizace nebo za obecné prohlášení platné i bez toho, že bylo vyjádřeno. Může se jednat například o výhradu ve smyslu, že členské státy Evropské unie uplatní dokumenty přijaté konferencí v souladu se svými povinnostmi podle Smlouvy o fungování Evropské unie. Při ukládání základních dokumentů ústavy a úmluvy a jejich změn ratifikovaných v srpnu 2011 nicméně vyvstala potřeba potvrdit i prohlášení a výhrady České republiky.

Změny ústavy a úmluvy z roku 2010 a 2006 včetně výhrad jsou pro Českou republiku akceptovatelné. Nejsou v rozporu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky, jakož ani se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii. Jejich provádění si nevyžádá zvýšené nároky na státní rozpočet.

Dámy a pánové, já bych vás chtěl požádat o schválení navrženého dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, po zdůvodnění pana ministra mi nezbývá nic jiného, než přikázat návrh zákona zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní poslankyně. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Neregistruji žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji.

 

Proto zahajuji hlasování o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 93 přihlášeno 131, pro 100, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

113.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
podepsaná v Budapešti dne 13. června 2012
/sněmovní tisk 773/ - prvé čtení

Tady by měl předložený návrh uvést předseda vlády Petr Nečas. Pane premiére, prosím o uvedení návrhu.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych předložil návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Národní bezpečnostní úřady obou zemí spolupracují v oblasti dožadování informací v bezpečnostním řízení o vydání osvědčení fyzické osoby nebo podnikatele a dále v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Oba úřady dále plánují spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ochrana utajovaných informací je v Maďarsku upravena v zákonu o utajovaných informacích, který vstoupil v platnost 1. dubna 2010. Odpovědnost za ochranu národních utajovaných informací a utajovaných informací cizí moci má v Maďarsku Národní bezpečnostní úřad, který organizačně spadá pod Ministerstvo veřejné správy a spravedlnosti. Tento úřad je zodpovědný za všechny aspekty ochrany utajovaných informací, tedy spravování utajovaných informací cizí moci, zajišťování činnosti ústředního registru, výkon státního dozoru na úseku ochrany utajovaných informací a za vydávání certifikátů pro NATO a EU atd.

Sjednání nové smlouvy o utajovaných informacích se jeví vhodné pro obě strany a také výhodné, neboť oba státy jsou členskými zeměmi jak NATO, tak i Evropské unie. Členství v těchto organizacích s sebou přináší kromě jiného i spolupráci v oblastech bezpečnosti. Tato spolupráce je podmíněna nejen výměnou utajovaných informací NATO či Evropské unie, ale i národních utajovaných informací.

Předkládaná smlouva je standardní smlouvou o ochraně utajovaných informací, která upravuje některé instituty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Kočí. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, po velmi detailním odůvodnění tohoto návrhu panem premiérem pouze doporučím Poslanecké sněmovně předat tento návrh zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní poslankyně. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Neregistruji žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji.

 

Zahajuji tedy hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 94 přihlášeno 130, pro 94, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končím projednání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu pořadové číslo 117, kterým je

117.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k této smlouvě,
které byly podepsány v Panamě dne 4. července 2012
/sněmovní tisk 794/ - prvé čtení

Poprosím, aby tento tisk v zastoupení uvedl namísto pana ministra Kalouska ministr Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP