(11.00 hodin)
(pokračuje Novotný st.)

Dovolte mi, abych uvedl čtyři základní argumenty tohoto pozměňovacího návrhu.

Za prvé. Podpora instalace lokálních obnovitelných zdrojů tepla, jako jsou kotle na dřevo, na peletky, solárně termické kolektory, na tepelná čerpadla, přispěje ke snížení závislosti domácností a veřejných budov na fosilních palivech a ke zlepšení stavu ovzduší zejména na venkově. Podle údajů ze sčítání lidu stále topí asi půl milionu lidí kotli na pevná paliva, na uhlí a tyto zdroje budou muset být v roce 2022, jsou to paliva 1. a 2. třídy, odstaveny. A my vlastně pro tyto střední a nízkopříjmové vrstvy nemáme alternativní řešení ani je žádným způsobem nemotivujeme, aby se na tento stav připravily. Právě těm chceme pomoci a tam je směřován tento návrh.

Za druhé. Jako argument uvádím, že realizace zateplování budov bez výměny nevyhovujícího fosilního zdroje je poloviční krok a z hlediska životního prostředí je to krok, který ještě zhorší stávající stav, protože paradoxně zhorší stav ovzduší tím, že dosavadní nějak naddimenzovaný, nebo dokonce většinou předimenzovaný uhelný zdroj tím, jak se zateplí, zaškrtí se tento zdroj, tak se uvede do režimu, který je ještě nebezpečnější a škodlivější pro životní prostředí. Čili jsem přesvědčen o tom, že tyto kroky, které jsou tam vyjmenovány explicitně, zateplování budov atd., by měly být doprovázeny i tím nezbytným krokem č. 2, to znamená výměnou zdroje s nižšími emisemi.

Za třetí. Využívání lokálních zdrojů tepelné energie z obnovitelných zdrojů podporuje regionální zaměstnanost, jak to již ukázala minulá Zelená úsporám. Montáže těchto zařízení realizují výhradně menší regionální firmy a živnostníci, kterých je v ČR 32 tisíc a které tímto vlastně podporujeme, že se jim přidá práce opět na tom, co už si tady v uplynulých letech vyzkoušeli. Dominantní část těchto technologií přichází z ČR, takže vlastně podporujeme pákovým efektem české hospodářství. Je to v podstatě to, co tady několikrát v podstatě na každé schůzi zdůrazňují poslanci zleva i zprava, že by tímto způsobem se mělo stimulovat růstově naše hospodářství a nikoliv jenom škrty.

Podpora instalace kotlů na peletky, palivové dříví a solárně termické kolektory, tepelná čerpadla má významný multiplikační efekt a vzhledem k tomu, když se podíváte na Zelenou úsporám na statistiku, kdy bylo 29 360 žádostí o podporu instalace technologie pro lokální výrobu tepla z obnovitelných zdrojů, došlo k modernizaci, kdy největší podíl, asi 17 tisíc, právě jsou solárně termické kolektory, bylo podpořeno asi 8 tisíc kotlů na peletky a palivové dříví a 4,5 tisíce tepelných čerpadel. Dotace přes dvě miliardy korun v minulosti vygenerovala celkové investice skoro šest miliard na investicích právě v regionech a je to velice slušná místní podpora, která měla efekt, a na daních se státu mnohonásobně vrátily a na všech efektech dalších také.

Za čtvrté bych chtěl uvést důvod, že se jedná o lokální záležitost. Lokální vytápění a ohřev vody je dostupný regionálně, solárně termické kolektory nepotřebují žádné palivo, peletky jsou dostupné také regionálně a tepelná čerpadla zlepšují stav životního prostředí v tom, že zhruba dvě třetiny energie jsou zadarmo z ovzduší nebo z půdy, takže se snižují výrazně emise znečišťujících látek, takže se jedná opět o velice pozitivní krok směrem k zeleným energiím.

Namístě je posoudit soulad navrhované úpravy se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2029/ES, kdy členské státy mají určit způsob využití výnosů z dražeb povolenek a mají se primárně snížit emise skleníkových plynů a dále mají být realizována opatření, jejichž cílem má být zlepšení energetické účinnosti zdrojů a finanční podpory domácností se středními a nízkými příjmy. Je zřejmé, že tento pozměňovací návrh všechny tyto uvedené, směrnicí propagované cíle splňuje.

Na závěr bych se chtěl vyjádřit k tomu opakovanému argumentu, že text vládní předlohy - § 7 odst. 5 - nevylučuje způsob podpory lokální výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie. To je sice pravda, ale ostatní podpory jsou tam explicitně vyjádřeny, takže my pro jistotu chceme tuto podporu tepla z obnovitelných zdrojů tam ještě vyjmenovat, aby nedošlo k mýlce.

Jenom řeknu, co tam již napsáno je. Podporuje se inovace průmyslu a zvýšení energetické účinnosti výstavby a rekonstrukce soustav centrálního zásobování teplem, podporuje se snížení energetické náročnosti budov, zvýšení účinnosti využití energie v průmyslu a energetice, podporuje se věda a výzkum, má se podpořit úspora energie na straně spotřebitelů, pak jsou tam nějaká adaptační opatření podporována, hovoří se tam o plnění mezinárodních závazků a rozvojové pomoci k ochraně klimatu a potom jsou tam v podstatě administrativní náklady na správu rejstříku emisních povolenek a snižování emisních plynů z dopravy. Takže k těmto již vyjmenovaným podporám tam chceme dát deklaraci, kterou nepovažujeme za žádné otevření Pandořiny skříňky. To, že tam není takto explicitně vyjádřena tato podpora, považujeme za chybu a chceme věřit tomu, že se jednalo pouze o formulační nepřesnost, a jak nás pan ministr na výboru pro životní prostředí ubezpečil, tato podpora již teď v současném znění, které máte, není vyloučena, nicméně výbor pro životní prostředí chce mít jistotu, že zmocněním a do zákona připsanou větičkou bude s touto alternativou ministerstvo počítat.

Na výboru jsme odolali všem těm lákavým návrhům sáhnout do toho velice citlivého a vybalancovaného přerozdělení výnosů mezi státní rozpočet a podporované aktivity mezi všechny způsoby jiné, které jsme zde měli, a všechny další pozměňovací návrhy výbor odmítl s vědomím, že by to skutečně otevřelo nikdy nekončící diskusi a na plénu Poslanecké sněmovny není prostor pro to, abychom nějak vybalancovali tuto možnost. Takže výbor pro životní prostředí se zachoval velice uvážlivě a skutečně se nejedná o nějakou problematickou větičku, která je do zákona dávána, aby způsobila nějaké problémy v budoucnu. Nicméně jsem hluboce přesvědčen o tom, že toto souvětí nebo dokončení věty není rozhodně v zákoně nadbytečné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Vážení kolegové, dovolte, abych vás upozornil na něco. Nemá moc smysl, když tady v obecné rozpravě uvádíte pozměňovací návrhy. Já bych vás všechny chtěl požádat, že kdo máte pozměňovací návrh, tak ho musíte potom přednést v podrobné rozpravě. Prostě nespoléhejte na to, že to zmíníte v té obecné. Musíte to uvést v obecné, to znamená, v té obecné stačí buď odkázat na příslušný dokument, anebo ho přednést. (Správně v podrobné.) Ale kdo to chcete uplatnit, musíte to říct v podrobné rozpravě. Ale nezatěžujte tím, podle mě, tu obecnou. Tam provádíte jenom tu obecnou část. Takže jenom aby to každý věděl. Já na to ještě jednou upozorním před tou podrobnou, aby to všichni věděli, že je nutné to znovu zopakovat v podrobné, takže nemá cenu to šířit v té obecné.

A teď prosím pana poslance Husáka jako dalšího v obecné rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP