(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Já jenom teď řeknu, že paní poslankyni Putnové hned dám slovo, jenom ještě chci sdělit, že pan poslanec Rusnok má náhradní kartu číslo 9.

Prosím, máte slovo. Paní poslankyně Putnová.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré ráno. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěla bych podpořit změnu programu, jak ji navrhl pan poslanec Ohlídal. Jedná se o to, že máme šanci v příštím týdnu projednat a schválit dva zákony, které se týkají jak vysokých škol, tak výzkumných institucí. S ohledem na to, že účinnost je navržena k 1. 1. 2013, je žádoucí, abychom tento program schválili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já to shrnu. Zaznělo, abychom body 16 a 17, tedy výzkum a vysoké školy, zařadili pevně po pevně zařazených bodech v úterý 30. října druhá čtení a stejně tak potom pevně zařadili třetí čtení na pátek. Proti společnému hlasování o těchto bodech by někdo mohl mít námitku. To chápu. Pokud ji někdo podá, tak o nich budeme hlasovat zvlášť. Pokud nebude nikdo protestovat, hlasování spojím. Nezdá se mi, že by to někomu moc vadilo. Hlasovali bychom zároveň o druhém i třetím čtení, i když jsem si vědom, že by to mohlo být trochu zpochybněno. Zároveň, pokud by nikdo nic nenamítal, bych spojil hlasování o těch dvou bodech, to je 16 a 17. Ani tady nikdo neprotestuje, tak to tedy odhlasujeme zároveň.

 

Ještě jednou: body 16 a 17 zařadit pevně po pevně zařazených bodech v úterý 30. října a potom v pátek je zařadit pevně ve třetím čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 53, přihlášeno bylo 81, pro hlasovalo 69, proti 2, takže se to celé povedlo a my jsme ty dva body pevně zařadili tak, jak bylo žádáno. To byl jediný návrh na změnu pořadu schůze.

 

Můžeme se teď pustit do bodu

129.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

První písemná interpelace je na ministra průmyslu a obchodu. Je to interpelace pana poslance Břetislava Petra ve věci zpracování státní energetické koncepce. Je to tisk 722.

Já jenom ještě sdělím, že bylo předloženo celkem 11 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni. Pro průběh interpelací opět připomenu, že platí § 112 odst. 6, že není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, tak se o odpovědi nekoná rozprava a Sněmovna nezaujme stanovisko ani o interpelaci nejedná. Takže prosím všechny poslance, aby byli přítomni, když na ně přijde řada.

Můžeme přistoupit k první interpelaci, kterou jsem zmínil, pana poslance Břetislava Petra, na ministra průmyslu a obchodu. Požádal bych nejdříve pana poslance Břetislava Petra, aby zdůvodnil, proč žádal toto projednávání své písemné interpelace před plénem Sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, pane ministře. Před jistým časem jsem vám zaslal písemnou interpelaci, která se týká postupu prací na státní energetické koncepci podle zákona 406/2000 Sb., kterou připravuje vámi vedené ministerstvo. Ve své písemné interpelaci jsem se snažil popsat celou řadu zásadních problémů, se kterými se státní energetická koncepce potýká po svém schválení, kdy její doporučení, která měla trvat po období minimálně 30 let, přestávají platit v okamžiku, kdy skončí vláda, která tuto koncepci připravila.

Státní energetická koncepce se zpracovává podle zákona o hospodaření s energií, kde o dokumentu, který má platit po dobu 30 let, jsou tři věty, které doslova říkají toto: "Státní energetickou koncepci zpracovává Ministerstvo průmyslu, schvaluje tuto koncepci vláda a ministerstvo má povinnost informovat vládu jednou za pět let o plnění této koncepce." Z toho vyplývá, že vláda za své funkční období prakticky o této koncepci nemusí být vůbec informována a mohou se dít věci, které prakticky s touto koncepcí jsou v diametrálním rozporu.

Tuto dikci je třeba hodnotit tak, že státní energetická koncepce už ze svého definování se potýká s celou řadou problémů a chaosem, který má výrazně negativní dopad do podnikatelského prostředí v jednom z rozhodujících odvětví hospodářství státu, a to v energetice. Jako názorný příklad uvádím diametrální rozdíly, které jsou v nazírání na státní energetickou koncepci, kdy Topolánkova vláda za ministrování pana Římana měla ve svém prohlášení, že za období této vlády nebude rozvíjena jaderná energetika, nebude rozvíjen jaderný výzkum apod. Jak diametrálně s tím souvisí rozhodnutí vašeho předchůdce, pane ministře, pana ministra Kocourka, který dva roky nato prohlásil: Limity nebudou v životě překročeny bez ohledu na to, že bychom neměli uhlí pro teplárny, a postavíme 18 reaktorů a celá energetika bude postavena na tom, že ji budeme vyrábět z jádra. Nabízí se tedy jisté srovnání s Kocourkovem, kdy hodiny ukazují čtyři, bijí šest a ve skutečnosti jsou dvě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP