(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem dnešním jednání. V úvodu bych chtěla sdělit ještě jednu omluvu. Z našeho dnešního jednání se od 11.30 do 13 hodin z pracovních důvodů omlouvá pan místopředseda Jiří Oliva.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

93.
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec
pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních
podniků a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, směrnice
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES
a 2011/35/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010 /kód dokumentu 11066/12,
KOM(2012) 280 v konečném znění/
/sněmovní tisk 820-E/

Tento návrh předložila vláda prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti spolu se svým předběžným stanoviskem.

Za ministra financí, který by uváděl tento bod, pokud by nebyl omluven, se úvodu ujme pan ministr Leoš Heger. Prosím tedy pana ministra o úvodní slovo k tomuto bodu. Pane ministře, prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Dobré dopoledne. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl v zastoupení pana ministra financí úvodní slovo k uvedenému materiálu.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady zakládá rámec pro ozdravení a řešení problémů úvěrových institucí a investičních společností. Předložený návrh směrnice o krizovém řízení ve finančním sektoru představuje komplexní rámec, jehož cílem je předcházení a řešení krizových situací u bank a obchodníků s cennými papíry. Návrh navazuje na iniciativy Evropské komise z minulých let, sdělení Fondy pro řešení problémů bank z roku 2010 a sdělení Rámec pro řešení problémů bank z roku 2011. Použitím nástrojů obsažených v návrhu směrnice by se mělo docílit ochrany stability trhů a veřejných financí. Náklady opatření mají být přeneseny na akcionáře a věřitele upadajícího podniku.

S cíli vymezenými Evropskou komisí se do značné míry můžeme ztotožnit. Přesto je však nutné konstatovat, že návrh ve své současné podobě obsahuje některá pro Českou republiku nepřijatelná opatření, jež by znamenala zásadní omezení kompetencí v oblasti dohledu nad finančním trhem a řízení finanční stability.

Návrh směrnice klade důraz na koncept takzvaného skupinového zájmu, přičemž počítá s převodem některých dosavadních pravomocí členských států na úroveň domovských orgánů a na evropský orgán pro bankovnictví. Zejména se to týká takzvané skupinové podpory, kdy dceřiné společnosti budou povinné poskytnout prostředky na řešení problémů svých zahraničních matek, přičemž poslední slovo ohledně schválení takových převodů nebude mít příslušný orgán hostitelského členského státu, tedy v našem případě Česká národní banka.

S přenosem dosavadních pravomocí hostitelských členských států na domovské členské státy a na evropský orgán pro bankovnictví při přijímání opatření na skupinové úrovni zásadně nesouhlasíme, především z toho důvodu, že faktická odpovědnost za stabilitu finančního sektoru bude současně zachována na úrovni hostitelských členských států. Členské státy budou dále na základě návrhu směrnice povinny zřídit fondy pro financování řešení krizí a umožnit sdílení nahromaděných prostředků těchto fondů napříč členskými státy. Přímo propojeny by měly být i národní fondy pojištění vkladů. Povinné vzájemné sdílení prostředků fondů pro řešení krizí v bankovním sektoru mezi jednotlivými členskými státy považujeme za nepřijatelné. Máme vážné výhrady proti přímému zapojení fondu pojištění vkladů do financování řešení krizí. Tím by došlo ke změně jeho účelu, což by mohlo mít za následek jeho předčasné vyčerpání, a pominout nelze ani případný psychologický efekt pro vkladatele.

Nejde zde o to, že bychom hájili zájmy českých bank jako takových, ale o to, aby prostředky českých vkladatelů nemohly být v čase krize použity na sanaci problémových matek českých bank bez možnosti České národní banky coby orgánu dohledu nad finančním trhem zasáhnout. V situaci, kdy více než 90 % našich bank je vlastněno evropskými matkami, se jedná o životně důležitý zájem z hlediska celé české ekonomiky.

Návrh se na půdě Rady bude schvalovat kvalifikovanou většinou. Tlak na jeho přijetí bude ze strany některých velkých členských států velmi silný. Jde o absolutní politickou prioritu. Bude proto nutné aktivně hledat spojence a nalézt společné zájmy. Naším cílem je, aby ztráty pro Českou republiku byly co nejmenší a byly vyváženy dostatečnými zárukami.

Zmíním ještě, že švédský parlament přijal v září před uplynutím příslušné lhůty k návrhu odůvodněné stanovisko, které vyjadřuje jeho pochybnosti o tom, zda je návrh s principem subsidiarity.

Aktuálně považuji rovněž za nutné upozornit na návrh na řízení o jednotném mechanismu dohledu nad úvěrovými institucemi v rámci eurozóny, který byl Evropskou komisí předložen 12. září letošního roku. Návrh jednotného mechanismu dohledu je spolu se směrnicí o krizovém řízení součástí plánovaného širšího projektu, takzvané bankovní unie.

Ministerstvo financí připravilo k návrhu rámcovou pozici. Po představení tohoto návrhu se zvýšil tlak Evropské komise na urychlené schválení celého balíčku legislativy, tedy včetně návrhu směrnice o krizovém řízení, na půdě Rady, a to do konce roku 2012. Zde máme spolu s dalšími členskými státy vážné pochybnosti, zda je takový plán realistický a důvěryhodný. Ukvapené přijetí může vážně ohrozit kvalitu právního rámce.

Vážená paní předsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Výbor pro evropské záležitosti návrh směrnice Rady projednal. Usnesení, stanovisko výboru a návrh usnesení Poslanecké sněmovny je součástí předloženého sněmovního tisku 820-E. Nyní prosím o slovo zpravodaje výboru pana poslance Jana Kubatu, aby nás informoval o jednání výboru, a prosím také, abyste přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Poslanec Jan Kubata: Děkuji vám, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, dovolím si navázat na pana ministra Hegera, zastupujícího pana ministra Kalouska v této dané věci.

Chci konstatovat, že jedním ze zásadních důvodů předložení návrhu této směrnice je především fakt, že tato směrnice se má stát jedním ze základních pilířů, stavebních kamenů, plánované bankovní unie, která, jak se ukazuje, bude nesmírně důležitou v rámci zachování fungování Evropské unie a měnové unie jako celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP