(Jednání pokračovalo v 11.35 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, skončila přestávka pro jednání poslaneckého klubu ODS, budeme tedy moci pokračovat. Připomenu pouze, že jsme v podrobné rozpravě, ta nebyla uzavřena a byla zde v rámci podrobné rozpravy přednesena dvě usnesení, nebo přesněji řečeno dva návrhy na usnesení.

Je zde žádost, abych vás všechny odhlásila. Já vás tedy odhlašuji, přihlaste se svými kartami a budeme hlasovat za malý okamžik, a to v pořadí o těch dvou usneseních, která byla navržena. Nejprve tedy o návrhu, tak jak jej přednesl pan zpravodaj Jan Kubata, poté budeme hlasovat o návrhu usnesení, s nímž nás seznámila paní poslankyně Dana Váhalová. Myslím, že návrhy usnesení není třeba opakovat, protože v písemné podobě máme předloženo to, které zde uvedl pan kolega Kubata, a paní poslankyně Váhalová před malým okamžikem vystoupila, takže máme jistě v paměti její návrh.

 

Nejprve tedy zahajuji hlasování číslo 59. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby byl přijat návrh usnesení, které je přílohou sněmovního tisku 820-E a seznámil nás s ním zpravodaj pan poslanec Jan Kubata. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 59, přítomno 114, pro 70, proti 29, tento návrh byl přijat.

 

Já ještě zeptám, zda je hlasovatelný návrh paní poslankyně Váhalové. Není už hlasovatelný, takže tím jsme projednali... Ještě ale pan kolega Smýkal. Prosím.

 

Poslanec Josef Smýkal: Omlouvám se paní předsedkyně, mně nešlo hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to námitka proti předchozímu hlasování. Rozhodneme o této námitce v hlasování číslo 60.

Zahajuji toto hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Smýkala? Kdo je proti této námitce?

Hlasování číslo 60, přítomno 121, pro 119, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu usnesení, které je přílohou sněmovního tisku 820-E.

Zahajuji hlasování číslo 61. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 61, přítomno 122, pro 73, proti 33. Konstatuji tedy, že návrh usnesení byl přijat.

 

Není žádná námitka proti tomuto hlasování. Končím tedy projednávání bodu 93, sněmovního tisku 820-E. Děkuji panu zpravodaji, děkuji též panu ministrovi.

 

Budeme se zabývat následujícím bodem.

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 761/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr zdravotnictví Leoš Heger. Prosím pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych uvedený návrh podrobněji představil.

Návrh vypracovalo společně Ministerstvo zdravotnictví s Ministerstvem průmyslu a obchodu, do jehož gesce zákon o reklamě patří. Hlavním důvodem pro předložení tohoto návrhu novely zákona je zejména potřeba v souladu s programovým prohlášením vlády vytvořit účinnější mechanismy pro snížení prostoru pro korupci a neetické jednání v oblasti zdravotnictví a speciálně na úseku reklamy na humánní léčivé přípravky a pro potírání korupčního a neetického jednání ve všech jeho formách a projevech na tomto úseku. Předkládaný návrh novely zákona v této souvislosti je svým dílem součástí souhrnu připravovaných reformních opatření vedoucích k modernizaci a vyšší efektivnosti celého zdravotnického systému, které jsou v programovém prohlášení vlády zdůrazněny jako jeden z hlavních úkolů vlády.

V návrhu novely zákona se v zájmu dosažení uvedených cílů potřebným způsobem reaguje na ty situace, kdy osoby, které jsou adresáty reklamy, předepisují nebo vydávají humánní léčivé přípravky takovým způsobem, že preferují z okruhu možných indikovaných léčebných přípravků ten, z jehož preference mají finanční či jiný přínos. Takové jednání je nepřípustné, neboť vede k ovlivnění přirozené soutěže mezi léčivými přípravky z důvodu pouhé zištnosti osoby, která má na výběr konkrétního léčivého přípravku zásadní vliv, a ve svých důsledcích vede i k omezení spolurozhodování pacienta o výběru pro něj ze všech hledisek nejvhodnějšího léčivého přípravku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP