(11.40 hodin)
(pokračuje Heger)

Dochází tímto způsobem ve svých důsledcích k nenaplnění či výraznému pokřivení poskytování optimální zdravotní péče a v neposlední řadě i mnohdy k neekonomickému vydávání prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Předložený návrh novely zákona proto výslovně stanoví formy takového shora popsaného jednání, které se zakazuje, a stanoví za ně sankci.

Oblast reklamy na humánní léčivé přípravky je velmi citlivou záležitostí a je nepochybně ve veřejném zájmu pro stabilizaci, efektivnost a zprůhlednění celého systému zdravotnictví, aby výskyt nezákonné reklamy na humánní léčivé přípravky byl co nejúčinněji a nejdůsledněji minimalizován. Dosavadní ustanovení zákona však na řadě míst buď postrádají přesnou dikci, anebo nejsou dotažena tak, aby úprava předmětných vztahů byla komplexní, čímž umožňují různý výklad, vytvářejí nežádoucí prostor pro obcházení zákona a pro nedosažení jeho cílů. Účelem je odstranit tyto zásadní nedostatky. Jako příklad může sloužit ta skutečnost, že dosavadní právní úprava nestanoví osobám, které léčivé přípravky předepisují nebo vydávají, povinnost pod hrozbou uložení sankce vyhovovat dotazům a dožádáním příslušného dozorového orgánu a poskytovat mu potřebnou součinnost. V důsledku toho zůstává řada protiprávních jednání neodhalena, nebo je nelze prokázat.

Návrh se dále zaměřuje i na to, aby byly ze současného znění zákona odstraněny ty prvky, které jinak posuzují a hodnotí činnost subjektů, jsou-li osobami fyzickými, a jinak, jsou-li osobami právnickými. V tomto směru se v návrhu novely zohledňuje i vývoj judikatury u Evropského soudu pro lidská práva v posuzování zásahů do práv osob fyzických a do práv osob právnických, kdy osobám právnickým je poskytována vyšší míra ochrany, než tomu bylo doposud, aby se téměř vyrovnala ochraně osob fyzických. Odlišné právní posouzení učiněných jednání jen v závislosti na tom, zda toto jednání bylo učiněno osobou fyzickou, nebo osobou právnickou, vede k nestejnému přístupu, k nerovnosti a diskriminaci. Návrh novely se pokouší o nastavení pravidel zcela opačných, a to o zajištění rovného přístupu, nastolení transparentnosti v reklamních aktivitách a v odstranění všech forem diskriminace. (V sále je hluk.)

Dále musím zdůraznit, že za dobu aplikace zákona v oblasti humánních léčivých přípravků byla získána řada aplikačních poznatků, přičemž některé z nich vyvolávají potřebu změn. Tak například se zpřesňují definice reklamy, upravuje a rozšiřuje se definice sponzorování vědeckých kongresů, a to i na jiné odborné akce, zpřesňuje se definování činnosti v oblasti průzkumu trhu, nově se navrhuje upravit podmínky pro setkávání osob oprávněných humánní léčivé přípravky předepisovat a další. Reklama na registrované léčivé přípravky je mnohdy v přímé souvislosti s dalšími produkty, jako jsou doplňky stravy a jiné výrobky, a tyto souvislosti zejména v situaci, kdy řada producentů a prodejců má ve svém portfoliu jak registrované, tak neregistrované produkty, vedou ke zneužívání propagačních reklamních aktivit. Proto nově návrh zvyšuje dohled nad všemi produkty, jež mohou být zneužity.

Pokud jde o sponzorování, návrh novely reaguje na situace, kdy sponzor ke sponzorování využívá třetích osob a kdy za současného právního stavu může být právní úprava obcházena a vznikají pochybnosti o odpovědnosti jak samotného sponzora, tak prostředníka. Návrh upravuje rovněž výši sankcí za příslušná jednání.

Děkuji vám za vyslechnutí tohoto úvodu k návrhu zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím nyní zpravodaje, kterým byl pro prvé čtení určen pan poslanec Boris Šťastný. Děkujeme, že kvůli tomuto bodu přišel, přestože byl omluven. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi prosím, abych předložil zpravodajskou zprávu k tomuto vládnímu návrhu na regulaci reklamy zejména v oblasti zdravotnictví. Vláda předložila Sněmovně tento návrh 30. 7. a poslancům byl rozeslán jako tisk 761. Doporučení organizačního výboru je z 23. 8. a nyní projednáváme zákon v prvním čtení. Dovolte mi po těchto faktických shrnutích několik slov k podstatě tohoto zákona.

Zákon o regulaci reklamy se snaží v některých oblastech, které jsme určili jako kritické z různých důvodů, ať už z důvodů etických, ekonomických, ochrany dětí a mládeže, nebo jiných ve společnosti, regulovat reklamu v jednotlivých sdělovacích prostředcích, prostředcích reklamy, ale i chování soutěžitelů na trhu.

Musím k tomuto návrhu zákona říci, přestože si uvědomuji, že je veden dobrými úmysly a nepochybně v titulcích sdělovacích prostředků bude tato snaha kladně hodnocena, že přece všeobecné povědomí ve společnosti bylo rozšířeno, že lékaři jsou téměř darmožrouti, kteří jsou vysíláni farmaceutickými firmami za peníze farmaceutických firem a za to, že předpisují léky, na drahé kongresy a střelbu zvěře do Afriky, s sebou berou celou svoji rodinu a ještě pět kamarádů k tomu a také že zástupci farmaceutických firem jsou tací tvrdí obchodníci, kteří ve dne v noci klepou na ordinace lékařů a znemožňují jim ordinovat a poskytovat služby, které od nich společnost po právu očekává. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP