(12.00 hodin)
(pokračuje Šťastný)

Já se velmi omlouvám vládě, ale opět děláme z našich lékařů hlupáky neschopné posoudit, co je správné pro jejich pacienty. A z klientů těchto lékařů, říkám záměrně ne pacientů, děláme opět ovce, které tam přijdou. Za chvíli jim začneme regulovat, jak má být velká lavička v čekárně, za chvíli jim budeme říkat, že se musí stavět do fronty zprava doleva, a my nejsme schopni vysvětlit tedy... nebo snažíme se tady regulovat to, že lékař nesmí ve chvíli, kdy to sám určí, přijmout obchodníka a nechat si popsat odborným způsobem nějaký léčivý přípravek.

Ježíšmarjá, tak to jim budeme muset, těm lékařům, prosím vás pěkně, vypnout telefon v ordinační době, nebo budeme muset přikázat, že tam také nesmí nikdo telefonovat. Že smí telefonovat jenom tehdy, když se ptá na otázky zdravotnictví nebo zdravotního stavu. Budeme muset tedy zřídit nějaký úřad, který bude lustrovat, cenzurovat, jestli náhodou, abychom mohli dát případně obrovskou tučnou pokutu, jestli náhodou ten pacient je pacient a jestli to tedy není obchodní zástupce. Budeme muset nakoupit jako stát nebo Ministerstvo zdravotnictví rušičky, aby tam náhodou nefungovaly mobily. Budeme muset zlikvidovat WiFi, protože kdyby náhodou ordinace byla připojena nějakým systémem e-learningu v rámci polikliniky na to, že tam běhá nějaká reklama, tak budeme muset s největší pravděpodobností tam vypnout bezdrátovou síť, aby náhodou lékař neudělal tu chybu a v době, kdy má ordinační hodiny, se nepodíval na obrazovku svého počítače a nezjistil si, náhodou mu tam neblikla nějaká reklama nějaké farmaceutické firmy. S největší pravděpodobností budeme muset udělat některá další opatření. Prostě budeme muset vypnout internet, budeme muset nejspíš těm lékařům nastavit jako v Číně nějaký portál, který jediný bude možný, na který se budou moci od osmi od rána do čtyř do odpoledne, pokud to bude jejich ordinační hodina, dívat, a na žádný jiný, proboha!, hlavně se dívat nebudou moci.

To je přece neuvěřitelná zrůdnost, takto ingerovat do svobodného podnikání! Přece každý doktor má svoji hlavu, svoji zodpovědnost a já si nedovedu představit, že bychom měli lékaři diktovat, kdy tam smí za ním přijít tu zástupce farmaceutické firmy - a prosím vás, příště tam budeme muset přidat, že tam nesmí přijít ani zástupce elektrických závodů, Telecomu nebo nějaký jiný dodavatel, protože on by ho mohl vyrušit a lékař by okamžitě přerušil práci a lidé by mu umírali venku v čekárnách.

Čili takto je napsaná tato věta. Já to záměrně přeháním, ale ono to není jinak. To ustanovení je takto napsáno, a když půjdu dál, tak když začneme toto ustanovení uplatňovat na další profese, tak úplně stejně ho budeme muset uplatnit na pekaře - hlavně aby dodavatelé mouky prosím pěkně do pekáren a do obchodů s pečivem nechodili v otevírací době, protože by tam mohli být zákazníci v tom krámě a došlo by k nějakému brutálnímu narušení obchodního styku a to jim musíme zakázat.

Tak tohle ne! Přece každý ví, že lékař je zodpovědný člověk, nebo by měl být zodpovědný člověk. Pokud se bude chovat nezodpovědně, jsou tady právní nástroje, jak ho postihnout. A logicky přece lékař se svým pacientům věnuje podle jiných platných právních předpisů. A pokud se jim nevěnuje, tak má každý právo a spoustu možností dáváme v jednotlivých zákonech, jak se bránit. Ale určitě podle mého názoru bychom to neměli dělat tak, že vezmeme zákon o regulaci reklamy a zakážeme obchodníkům s konkrétně jednou komoditou z miliardy komodit na trhu navštěvovat lékaře v nějaké konkrétní době.

Pak jsou tam některé věci, které jsou také sporné, ať už je to otázka vzorků humánních přípravků, ale tam si myslím, že je možné o tom ještě nějak dále diskutovat.

No a nakonec, nechci to teď jakkoli zlehčovat, proto budu mluvit velmi vážně. V oblasti činnosti v pohřebnictví, tam jsem nepochopil - ono už to bylo v předchozím zákoně. Tam se snažíme pohřební službě zakázat, že nesmí služby nabízet prostřednictvím dopisů, letáků, elektronickou poštou nebo jinou adresnou formou. Tady se zákonodárce zase snaží něco vymyslet. Já dost dobře nechápu, zřejmě tedy se zákonodárce domnívá, že jinou formou to možné je. Například televizní reklamou, rozhlasovou, billboardovou. Opravdu to nechci zlehčovat, ale myslím si, že v tomto stejně tak jako v jiných případech se snažíme zase regulovat nějakou věc, a nikdo nedokáže dost dobře podle mého názoru vysvětlit, proč zrovna pohřební služba nesmí poslat letáček a může udělat billboardovou kampaň.

Tolik je tam několik dalších věcí tohoto typu, které bych rád na výboru pro zdravotnictví ještě diskutoval. A věřím, že se podaří některé tyto nelogičnosti a regulace, které víceméně by neměly patřit k pravicové vládě, ještě probrat a pokud možno odstranit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Je do ní v tuto chvíli přehlášeno pět poslanců. První dostává slovo pan kolega Jan Klán, poté je přihlášen pan poslanec Marek Šnajdr. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se vyjádřil ke sněmovnímu tisku číslo 761.

Ztotožňuji se s kolegou poslancem Vojtěchem Adamem, který konzultoval tuto materii s Úřadem pro hospodářskou soutěž, a souhlasím, aby se do § 5 zákona o regulaci reklamy nedoplňoval nový odstavec 7, neboť by jeho doplněním došlo k omezení hospodářské soutěže mezi lékárnami, k újmě na straně spotřebitele, tedy pacienta. Provozovatelům lékáren i fyzickým osobám oprávněným vydávat léčivé přípravky v souvislosti s výdejem humánních léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis a které jsou úplně či zčásti hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, by bylo zcela znemožněno poskytovat nepeněžitá plnění a významně by byla omezena možnost poskytovat plnění peněžitá. Navrhovanou úpravou je provozovatelům lékáren umožněno poskytnout pouze slevu, a to ponížením doplatku na cenu léčivého přípravku, popřípadě poskytnutím balení téhož léčivého přípravku navíc, což je mimo jiné i v rozporu s důvodovou zprávou vydanou k návrhu, dle které má být omezen nadměrný výdej léčiv.

Navrhovaná úprava je však především v rozporu s normami na ochranu hospodářské soutěže, neboť povede k výraznému omezení soutěže mezi lékárnami, což bude mít negativní důsledky pro hospodářskou soutěž i spotřebitele, kteří poskytnutí slevy či jiného protiplnění za předložení receptu v lékárně vnímají velmi pozitivně. Navrhovanou úpravou pak v žádném případě nemůže docházet k omezování nadměrného předepisování léčiv, jak uvádí důvodová zpráva, neboť předpisování léků ponechává i nadále plně na ošetřujícím lékaři. Při vyzvednutí léků na recept v lékárně nemůže navrhovaná úprava žádným způsobem ovlivnit množství ani druh předepsané léčivé látky.

Lékárny jsou podnikatelské subjekty, které navzájem soutěží v poskytování lékárenské péče, a to jak v oblasti výdeje léčivých přípravků na lékařský předpis, tak přípravků, jejichž výdej na lékařský předpis vázán není. Měly by proto mít možnost využívat všech legitimních způsobů, jak získávat zákazníky, a to včetně poskytování nepeněžitých plnění, výhod, darů a podobně. Předepisování léčivých přípravků zůstane i nadále plně na ošetřujícím lékaři. Omezení podnikatelských a marketingových aktivit lékáren je nemůže žádným způsobem účinně ovlivnit. Předmětná problematika je aktuálně upravena v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, kde znění příslušných ustanovení § 32 odst. 4 až 6 je v souladu s normami na ochranu hospodářské soutěže.

Z výše uvedených důvodů podám spolu s kolegou poslancem Vojtěchem Adamem ve druhém čtení tohoto návrhu zákona pozměňovací návrh, který bude tyto nedostatky odstraňovat.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím o slovo pana poslance Marka Šnajdra, dále je přihlášen pan poslanec Jiří Skalický. Pan kolega Šnajdr má slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP