(12.10 hodin)

 

Poslanec Marek Šnajdr: Ano, děkuji vám, paní předsedkyně.

Dámy a pánové, budu stručný. Já rovněž avizuji dopředu, že jsem přesvědčen, že ten návrh zákona máme propustit do druhého čtení, nicméně stejně tak jsem přesvědčen, že ve druhém čtení, aby byl způsobilý k hlasování, tak ho musíme významným způsobem upravit či dopracovat.

Myslím si, že obsahuje řadu opatření, která jdou správným směrem, například dílčí úprava kroků týkajících se sponzorování nebo fungování takzvaných třetích osob, např. otázka postregistračních studií, které nepochybně se využívají, nebo spíše zneužívají k marketingovým aktivitám směřujícím ke stimulaci preskripce léčivých přípravků.

Co však z toho návrhu uniká zcela - a já se omlouvám, že si dovolím určité nadnesené vyjádření. Mně v tom návrhu chybí snaha jít za podstatou toho problému, popsat, jak vzniká, a na ten proces nastavit řešení. A jestli mi dovolíte určitou zkratku, tak více vychází určité mediální poptávce a určitému, řekněme, mediálnímu zohlednění určitých témat. A já si myslím, že bychom se měli věnovat spíše tomu, co skutečně českému zdravotnictví pomůže.

Abychom k tomu mohli přistoupit, tak si musíme přiznat jednu věc. Otázka regulace reklamy v oblasti užívání léčivých přípravků, tak hlavní společenský důvod nebo hlavní společenská nebezpečnost není takzvané korupční jednání, které je tam popsáno, ale je zneužívání nebo neefektivní využívání prostředků veřejného zdravotního pojištění. To je hlavní smysl, hlavní příčina a také hlavní důvod a oprávněnost toho, aby vláda zasahovala do oblasti reklamy. Ten důvod je zřejmý, protože ten kdo ten léčivý přípravek užívá, ale i ten, kdo ho indikuje, kdo ho vypisuje a kdo ho předepisuje, tak ani jeden z nich ho neplatí. Platí ho třetí subjekt, to jest systém veřejného zdravotního pojištění. A jak všichni víme, když někdo něco neplatí, když za něco nenese odpovědnost ze své vlastní kapsy, ze své vlastní peněženky, tak vždycky dochází k tendenci k neefektivnímu využívání a řekněme určité benevolenci. A to je právě jediný, nebo hlavní cíl, proč má docházet k regulaci reklamy, aby díky tomuto jednání nedocházelo ke zbytečnému plýtvání, to znamená k zbytečnému předepisování přípravků nebo k předepisování přípravků, které nejsou adekvátní jsou dražší.

A já se obávám, že nemohu s panem ministrem souhlasit v tom, že tento cíl je řešen, nebo že řešení tohoto cíle odpovídá naší koaliční dohodě a koaliční smlouvě, a tedy reformním prioritám. My jsme se směřujíce k tomuto cíli dohodli na principu, který nepochybně k tomuto směřuje a směřuje k úspoře v řádu miliard, a to je v tom že jsme se dohodli na prosazení takzvané generické preskripce. To znamená, že jsme se dohodli na tom, že už naše zdravotnická zařízení nebudou předepisovat léčivé přípravky podle komerčního názvu toho kterého výrobce, ale že budou předepisovat pouze účinnou látku v potřebném množství a v potřebném dávkování, a české lékárny nebudou vydávat léčivý přípravek toho konkrétního výrobce, ale že budou vydávat léčivý přípravek, který na základě transparentní veřejné soutěže bude v systému veřejného zdravotního pojištění vydán za nejnižší cenu, to znamená bude řádně vysoutěžen. Toto totiž je eliminace příčiny, protože ta marketingová stimulace těch, co předepisují, směřuje k tomu, aby předepsali konkrétní léčivý přípravek konkrétního výrobce. Takto jednoduše k tomuto cíli směřuje reklama, ale také někdy korupce v oblasti preskripce léčivých přípravků. A stejně tak v oblasti lékárenského vydávání ta korupce nebo marketing směřuje k tomu, aby byl vydán přípravek výrobce A, a nikoliv přípravek výrobce B. A toto všechno platí někdo třetí, který se tady tohoto procesu vůbec neúčastní a z jehož zdrojů, veřejných zdrojů, tyto prostředky se hradí. Právě proto jsme si do koaliční smlouvy dali princip takzvané generické preskripce, abychom toto dramaticky omezili. A toto skutečně mělo přinést úspory v řádu miliard.

A zde si nalijme čistého vína. Jako každé účinné opatření je velmi nepopulární, protože samozřejmě těch marketingových deset miliard, které zhruba farmaceutické společnosti v České republice vydávají, tak by pravděpodobně vydávány nebyly. A ti, kteří je dneska přijímají, samozřejmě naleznou padesát a jeden odborných důvodů, proč tomu bránit. A my jsme bohužel neměli odvahu tady k tomuto přistoupit, neměli jsme odvahu tady tomuto čelit. A nahrazujeme to opatřeními, která sice znějí hezky, sice vypadají, že směřují ke stejnému cíli, akorát mají jeden drobný háček - ani milimetr to neposunula, ani milimetr nebyla účinná. A pokud budou přijata v této podobě, tak se prostě rozplynou po dvou třech novinových článcích a nepomohou.

Ano, v této chvíli narážím na takzvanou regulaci možnosti návštěv reprezentantů farmaceutických firem v ordinacích lékařů, v ordinačních hodinách. Dámy a pánové, jestli je zde někdo, kdo si myslí, že toto opatření omezí reklamu, korupci či zneužívání byť jen o milimetr, tak se hluboce mýlí. Už jen proto, že není, kdo by to kontroloval, už jen proto, že není, kdo by to sankcionoval, a už jen proto, že stačí, aby si s tím léčivým přípravkem ten reprezentant vzal přípravek jiný, který regulován není - Honzo, musíš to vydržet ještě, Kubato - který regulován není, a v tu chvíli taková to návštěva je zcela mimo gesci tohoto zákona.

Myslím si, že je to škoda, že takto postupujeme, mě to mrzí a dopředu avizuji, že je potřeba v rámci výboru a v rámci druhého čtení přistoupit k zásadní úpravě.

Stejně tak je to v otázce vzorků. Myslím si, že potřebujeme daleko tvrdší opatření v oblasti vzorkování, protože jestliže se navrhuje vzorkovat po dobu dvou let po registraci, po uvedení na trh tohoto přípravku, tak je evidentní, že dva roky již to není nový přípravek, ale je to přípravek, který je už zaevidován a spíše to směřuje k marketingové stimulaci a stimulaci předepisování, a tedy zbytečnému vydávání prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Nebudu v tuto chvíli v prvém čtení nic navrhovat, ale avizuji dopředu, že v rámci těch dalších čtení je třeba zásadní diskuze a případná úprava tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Jiří Skalický je dalším přihlášeným do rozpravy, po něm vystoupí pan poslanec Kostřica. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Skalický: Dobrý den, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já bych se chtěl též vyjádřit k návrhu zákona, který se týká regulace reklamy, a to v oblasti humánních léčivých přípravků.

Tento návrh zákona omezuje v podstatě prostor, nebo se snaží nastavit trochu jiné mantinely na hřišti v zneužívání reklamy prostřednictvím humánních léčivých přípravků, kdy dochází k tomu, že jsou tyto léčivé přípravky preferovány z jiných než klinických, farmakologických či odborných důvodů. Vede to k tomu, že je ovlivněna soutěž mezi jednotlivými léčivými přípravky, je do určité míry omezena nebo snížena možnost spolurozhodování pacienta, je vlastně zúžen jeho výběr těchto přípravků. A souhlasím s Markem Šnajdrem, že zcela jednoznačně to vede k neefektivnímu vydávání financí z veřejného zdravotního pojištění, což je problém, který je klíčový.

Úprava je rozdělena do několika oblastí. Jednak je zpřesněna definice reklamy na léčivé přípravky, což je asi dobře. Jsou upraveny a zpřesněny podmínky pro sponzorování vědeckých kongresů, kdy zejména v minulosti, jak už tady zaznělo, byly ne vždy optimálně využívány a firmy prostě je používaly jako svůj jasný marketingový nástroj, a jsou upraveny i podmínky pro průzkum trhu, použití a zařazení některých typů studií lékových, což tady zatím nezaznělo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP