(12.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Štětina: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, slyšeli jsme tady mnoho rozumných slov. Jistě záměr Ministerstva zdravotnictví zabránit korupci je naprosto správný a tento zákon o regulaci reklamy má jistě své místo. Myslím si, že i Věci veřejné, které mají ve svém programu boj proti korupci na prvním místě, s tím musí souhlasit také.

Ale: Na základě toho, co jsme zde slyšeli a co jsme si mohli přečíst, si myslím, že tento návrh je věcně správný, ale je formálně příliš rozsáhlý a výkladově velmi složitý.

Je nepochybné, že předkladatel tohoto zákona vycházel z negativních zkušeností, které vyplynuly jednak z reakcí veřejnosti, jednak z postojů mnoha lékařů, že některé farmaceutické firmy a jiné organizace, které se podílejí na financování zdravotnictví, zneužívají svůj sponzoring velmi negativně. Mezi poctivými lékaři, lékárníky a u většiny farmaceutických firem vzbuzuje tento návrh strach, že každý sponzoring, resp. finanční podpora organizování vědeckých kongresů bude proviněním proti liteře zákona a vždy to může být považováno za korupci. Navíc návrh zákona o regulaci reklamy neumožňuje některým pacientským organizacím, aby se podílely společně s lékaři na optimálním a etickém průběhu léčby velmi závažných onemocnění. To je jistě kapitola, která by zasluhovala podrobnější vysvětlení, ale myslím, že k tomu bude dostatek času.

Pro mě je stávající litera zákona nejasná zejména při podílu farmaceutických firem a jiných organizací na podpoře publikační činnosti, neboť je známo, že obdobné publikace se bez podpory neobejdou. Neznamená to však, že inzerce v knize je korupce? Já jsem to nedokázal z tohoto zákona vyčíst.

A na závěr mi dovolte několik připomínek k pohřebnictví, o kterém se tady již zmínil předseda zdravotního výboru kolega Šťastný.

Je naprosto jasné, že pohřebnictví je dobrý byznys. Já vám řeknu svou osobní zkušenost, jak jsme v Hradci Králové postupovali léta, když jsem ještě vedl záchrannou službu, jak to bylo s organizováním odvozu mrtvých těl. V Hradci Králové v té době byly tři pohřební firmy. Nebozí pozůstalí dostali od každého lékaře, který napsal úmrtní list, lísteček se třemi firmami a bylo jim řečeno, aby si vybrali sami firmu, kterou si přejí. Situace někdy byla taková, že pozůstalí nebyli schopni ani vytočit telefon. Řekli jsme jim "chcete si vybrat firmu?", a když si vybrali, zařídili jsme to přes dispečink. Jistě jsme se nedopustili ničeho, když jsme zavolali této firmě, a během dvou hodin bylo mrtvé tělo odvezeno. Takže žádná korupce. Myslím si, že touto formou by se mohlo v pohřebnictví pokračovat.

Na závěr mi dovolte v souladu s jinými kolegy, kteří hovořili přede mnou, doporučit tento návrh zákona do druhého čtení a připomínky v příslušných výborech do tohoto zákona doplnit. Děkuji za vyslyšení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o slovo pana kolegu Pavla Holíka.

 

Poslanec Pavel Holík: Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážená paní předsedkyně. Dovolte mi, abych vystoupil k tomuto navrhovanému zákonu.

Jako lékař záchranné zdravotnické služby jsem se nesetkal s tím, že by lékaři v době svých ordinačních hodin přijímali zástupce farmaceutických společností a případně jim dávali přednost před pacienty. Stejně tak z kontaktů se svými kolegy lékaři vím, že podle etických norem žádný z nich nedává a ani nemůže dát přednost obchodnímu jednání před péčí o pacienta.

Zákonem se řeší zákaz zástupců farmaceutických firem, ale pro dealery jiných ekonomických subjektů tento zákaz neplatí.

Lékař nebo zdravotnické zařízení si stanovuje ordinační dobu po dohodě se zdravotní pojišťovnou a legislativní úprava je dostatečná.

Nejlepším relevantním zdrojem informací o lécích je konzultace s jiným lékařem z oboru, který má s lékem zkušenosti a je na danou věc odborníkem. To jsou moje zkušenosti z praxe. Ovšem prvotní informace kupříkladu o nových lécích se v systému lékařské péče musí objevit - a jak jinak nežli osobním kontaktem s výrobcem léku a odbornou diskusí? Na druhou stranu je pochopitelná snaha zákonodárce v maximální míře eliminovat potenciální korupční prostředí.

Paragraf 5b, který se zabývá právě reklamou na humánní léčivé přípravky zaměřenou na odborníky je příliš komplikovaný. Nedovedu si například představit navrhovanou registraci kongresů. V praxi bude podle mého názoru obtížně realizovatelná a v konečném důsledku může znamenat výrazné omezení pořádání odborných akcí.

Takový je můj pohled na připravovanou novelu. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Holíkovi. Faktická poznámka - pan poslanec Marek Šnajdr.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Já jenom krátce na některé předřečníky.

Myslím, že nejčastěji skloňované slovo v této diskusi byla korupce. Já tady nechci používat nějaký silný bonmot, který mám v hlavě z posledního roku, možná roku a půl, že každý, kdo nemá názory, kdo nemá program a kdo nemá vizi, tak v České republice bojuje proti korupci. Já chci znovu opakovat: Problém marketingových aktivit není problém korupce. Veřejné zdravotní pojištění za léky vydává zhruba 41 mld. korun. Je evidentní, že část těchto prostředků je vydávána zbytečně a neefektivně, protože marketingovou stimulací a využitím toho, že ten, kdo rozhoduje, to neplatí, dochází ke stimulaci spotřeby, předepisování ať už dražších, nebo i co do počtu zbytečných léků. To by měl být cíl takového návrhu zákona - zredukovat, omezit nebo co nejvíce ztížit tento prostor a zajistit optimální nebo optimálnější vydávání léčivých přípravků, a tedy úsporu v systému veřejného zdravotního pojištění.

Nechci problém korupce jakkoliv bagatelizovat, ale z hlediska veřejného zájmu, společenského zájmu, pacientského zájmu je řádově úplně někde jinde než tento takto popsaný problém, a proto já, když budu hodnotit tento zákon, jestli pro něj ruku zvednu, nebo nezvednu, jej budu hodnotit podle toho, jestli má v sobě šanci tyto zbytečně vynakládané prostředky eliminovat alespoň částečně, nebo nemá. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Ještě pan kolega Koskuba s řádnou přihláškou. Prosím. Chce pan kolega Šťastný využít přednostního práva? Ne. Prosím, pan kolega Koskuba.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, je to tematika vysloveně medicínská a asi by byla ostuda, kdybychom jakožto zástupci opozice zde neřekli své.

Já chci poděkovat panu ministrovi prostřednictvím paní předsedající za to, že zde byl tento zákon předložen. Protože tím dochází ke kuriózní situaci, kdy kupříkladu já jako profesionální lékař naprosto musím souhlasit s panem zpravodajem, který prakticky ve svém poměrně kritickém vystoupení shrnul přibližně vše, co i já ve výhradách k tomuto návrhu zákona cítím. Přiznám se, že ve vystoupení jednotlivých, zvláště vládních poslanců bych vždy našel body, pro které bych zvedl ruku. Stává se to málokdy, že se opozice s druhou stranou takto shodne. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Dámy a pánové, často jsme zde předložili jakožto opozice určité zákonné normy, které jste nám promptně, byť byly svým způsobem apolitické, hodili na hlavu. Byl bych rád, abychom si přiznali, že nastává situace, kdy i uvnitř vlády je předložena zákonná norma, proti které je vyslovena řada, a z mého pohledu - omlouvám se prostřednictvím paní předsedající panu ministrovi - vážných a věcných výhrad, a přesto zde nezazní, že tato vládní novela bude stažena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP