(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane premiére. Paní kolegyně, máte doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo. Pane premiére, ráda bych zdůraznila, že výsledky šetření Nejvyššího kontrolního úřadu jsou známy, jak jsem říkala, už od ledna letošního roku, tedy devět měsíců. Je tedy politováníhodné, že se vláda měla zabývat výsledky šetření NKÚ teprve 10. října letošního roku. Navíc se vláda rozhodla pro takovou zdržovací taktiku, protože požádala, aby se k tomu materiálu znovu vyjádřily Lesy České republiky a Ministerstvo zemědělství. Když NKÚ kontroloval hospodaření Lesů České republiky, tak pochopitelně proběhlo řádné připomínkové řízení, to znamená, že obě instituce, ať už Ministerstvo zemědělství, tak Lesy České republiky, se k tomu vyjadřovaly.

A potom ve stručnosti - ty vysoké zisky. Ano, máte pravdu. Samozřejmě, zisky se zvýšily, nicméně je zapotřebí si říct, že v letech 2008 či 2009 byly tyto zisky zvýšeny pouze neprůhledným rozprodejem nemovitostí, jak již bylo řečeno. Další zisky, které se začaly zvyšovat, se začaly zvyšovat skutečně v souvislosti se zavedením principu v Dřevěné knize, ale tady vám opravdu vřele doporučuji, pane premiére, abyste si sehnal kvalitní poradce, aby vám vysvětlili, co se v tomto odvětví děje. Protože teď se těží to nejkvalitnější dřevo na úkor příštích let. (Předsedající upozorňuje na uplynutí času.) Jenom ve stručnosti skončím - na úkor příštích let a krach holdingu LESS pana Mičánka je také velmi signifikantní. Ceny, které jsou tady nastaveny za těžbu dřeva, jsou naprosto neadekvátní. My máme nejdražší dřevo.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Paní kolegyně, bohužel vás musím znovu upozornit na dodržení času.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji, bylo by to asi na dlouhé povídání, já si nejspíš budu muset pana premiéra vyžádat nějak osobně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Budete ještě reagovat, pane premiére? Prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní poslankyně je k nezastavení, když jde o Lesy České republiky. Kdyby se nejednalo o dámu, tak bych ji v tomto případě přirovnal k motorové pile. Ale protože se jedná o dámu, tak to v žádném případě nepoužiji. Ale zařízla jste se do této problematiky opravdu velmi ostře.

Musím říci, že vláda bude tuto záležitost projednávat znovu. My jsme to vrátili pouze proto, aby se k tomuto kontrolnímu nálezu vyjádřila dozorčí rada, protože chceme znát názor dozorčí rady v čele s předsedou panem Ing. Zámečníkem na tento problém. A já s vámi sdílím míru znepokojení a míru obav, která plyne z některých informací, které jsou z tohoto podniku, a věřte mi, že vláda to bere nesmírně vážně. A já jako předseda vlády chci říci, že nemohu vyloučit ani personální konsekvence, které vyplynou z těchto závěrů a z těchto kontrol.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane premiére. Můžeme přistoupit k interpelaci s pořadovým číslem 9, kterou na pana premiéra vznáší pan poslanec Josef Šenfeld. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážený pane premiére. Dovoluji si vás, pane premiére, oslovit ve věci ostravských kalů. Do jámy na Mostecku se do letošních Vánoc navozí 110 tis. tun Geobalu 4, ten se vyrábí v Ostravě z kalů ropných lagun po chemičce Ostramo. Během šesti let si vše odveze a spálí cementárna v Čížkovicích. Převoz hmoty do Ústeckého kraje, její uskladnění a spalování vyvolaly velké negativní reakce místních občanů a politiků. Občané Ústeckého kraje jsou velmi znepokojeni informací, že vláda má v průběhu listopadu projednat navýšení státní garance, která má umožnit financování dalších sanačních prací v lagunách Ostramo v Ostravě. Tedy odtěžení 100 tis. tun kalů. Jejich spalování v cementárně Čížkovice vidí jako nejlepší řešení státní podnik DIAMO. Ten z pověření státu a svého zřizujícího ministerstva MPO vyhlašuje na odtěžení kalů veřejnou zakázku. Hrozí tak, že kaly znovu poputují do Ústeckého kraje, jehož obyvatelé je jednoznačně nechtějí.

Rád bych se vás zeptal, vážený pane premiére: Můžete občanům Ústeckého kraje vyslat pozitivní informaci, že se zasadíte o to, aby další navážení ostravských kalů do Ústeckého kraje nebylo? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Poprosím pana premiéra o reakci.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k této interpelaci je třeba uvést, že veřejná zakázka na dokončení sanace kalů ještě vyhlášena nebyla. V současné době má zadávací dokumentaci k dispozici Ministerstvo životního prostředí a má k ní samozřejmě připomínky. Ministerstvo životního prostředí rovněž připomínkuje tzv. rámcový projekt, který obsahuje různé varianty řešení problematiky kalů a bude podkladem pro žádost o navýšení garance ekologické smlouvy. Vlastní řešení problematiky nadbilančních kalů vzejde až z připravovaného výběrového řízení vzhledem k tomu, že máme k dispozici celou řadu různých technologií, s jejichž pomocí by byly tyto kaly likvidovány a o které se bude v rámci výše uvedené veřejné zakázky soutěžit. V současné době je předčasné uvažovat o konkrétních způsobech likvidace těchto materiálů. Až se bude v budoucnosti rozhodovat o nejvýhodnějších technologiích a způsobech likvidace nadbilančních kalů, bude nesouhlas obyvatel Ústeckého kraje v rozhodování v této věci určitě zohledněn.

Dovolte mi tu problematiku ještě shrnout. Zakázka odstraňování starých ekologických zátěží Nápravná opatření laguny Ostramo probíhá dle schváleného realizačního projektu z roku 2005. Tento projekt vychází z bodu 1 stanoviska Ministerstva životního prostředí ze září roku 2003, kde je zhotoviteli ukládáno využití materiálu vzniklého zpracováním obsahu lagun ve smyslu zákona o odpadech. Obdobně je požadováno energetické využití tohoto materiálu i v souhlasném stanovisku vydaném v rámci procesu EIA dle zákona číslo 100/2001 Sb.

Laguny jsou zaplněny zbytky po kyselé rafinaci olejů. Hlavním obsahem jsou proto ropné uhlovodíky a kyselina sírová. Z nebezpečných látek laguny obsahují menší podíl především polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů. Obsah perzistentních organických látek včetně PCB je pouze stopový. Odpad byl do lagun ukládán po desetiletí, jejich složení proto není homogenní.

Z hlediska způsobu nakládání s materiálem vzniklým zpracováním obsahu lagun projekt plánuje přepracování obsahu lagun na certifikovaný výrobek, nikoliv odpad určený k průmyslovému využití v energetických celcích, jako jsou elektrárny nebo cementárny. Dokončení zakázky dle schváleného projektu bylo uloženo státním orgánům i usnesením vlády ze dne 23. července 2008.

Do září 2011 byl materiál vzniklý zpracováním obsahu lagun v rámci ČR rozvážen pouze k pilotním pokusům s jeho spalováním a pouze v množství nutném pro tyto zkoušky, tzn. v řádu desítek až prvních stovek tun. V tomto období bylo určité množství materiálu vzniklého zpracováním obsahu lagun vyvezeno do Polska. Na materiál vyvezený do Polska Polská republika uplatnila odlišný právní názor a v rámci předpisů Evropské unie má k tomuto kroku právo.

Názor Ministerstva životního prostředí se zakládá na skutečnosti, že původci odpadů na dotčené zakázce, společnost GEOSAN GROUP, a. s., a posléze společnost BALTOM, s. r. o., provedli registraci látky s názvem JS GEOBAL - "Reaction product of Distillates (petroleum), acid - treated heavy naphthenic and calcium oxide" podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, tzv. nařízení REACH, v Evropské agentuře pro chemické látky. Evropská agentura látce přidělila konkrétní registrační čísla. Tyto informace jsou veřejně dostupné a informace o vlastnostech látky je možno po zadání příslušného čísla vyhledat na příslušné webové stránce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP