(17.30 hodin)
(pokračuje Drábek)

Co se týká zkrácených pracovních úvazků, už dnes platná právní úprava, tzn. platný zákoník práce, jednoznačně říká, že pokud rodič malého dítěte požádá o zkrácený pracovní úvazek, tak pokud tomu nebrání vážné provozní důvody zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět. Tedy ta právní úprava je srovnatelná s jinými zeměmi. Nicméně bohužel reálná situace je skutečně velmi odlišná, protože u nás zkrácených pracovních úvazků je v jednotkách procent z celkového množství pracovních úvazků. A jsou státy, kde procento zkrácených pracovních úvazků dosahuje dvaceti, třiceti procent, ale tam je to skutečně záležitost především osvěty práce, například i při kolektivním vyjednávání, vytváření podmínek pro to, aby skutečně mohly být vytvářeny dostatečné podmínky pro realizaci zkrácených pracovních úvazků.

Na závěr bych se chtěl dotknout toho, co tady padlo - míry ohrožení chudobou. Samozřejmě že je potřeba se dívat na každého člověka jako individualitu, ale co se týká míry ohrožení chudobou, to je statistický údaj. Pokud Česká republika i v současných těžkých dobách je stále na prvním místě mezi zeměmi Evropské unie, tedy zemí s nejnižší mírou ohrožení chudobou, tak si myslím, že to jasně vypovídá o tom, že tato vláda žádný sociální stát nerozvrací.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Seďa bude mít ještě doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Nejenom otázku, ale i komentář.

Míra ohrožení chudobou je statistická veličina, nicméně se obávám, že příští rok bude horší, další rok to bude horší, protože podmínky pro rodiny s dětmi i pro matky s dětmi se prostě neustále zhoršují.

Za druhé. Možnost čerpání rodičovského příspěvku do čtyř let věku dítěte, to si myslím, že je v pořádku. S tím není problém. Ale sám víte, že situace na trhu práce je špatná, a to nejenom pro matky s dětmi, ale i třeba pro mladé absolventy vysokých škol. Různé baby koutky, či jak jste říkal dětské skupiny, to nevyřeší. Myslím si, že by to vyřešila finanční podpora, respektive úprava legislativy na podporu zaměstnavatelů, kteří zřizují podnikové mateřské školy či vytvářejí zkrácené úvazky.

Jenom pro vaši informaci, vy to určitě víte, matka, která chce zařadit dítě do mateřské školy či do jeslí nebo něčeho podobného, nejde s nákladem nižším než pět tisíc korun. V jiných městech to dokonce dělá deset tisíc i dvacet tisíc korun měsíčně. A to sám uznáte (upozornění na čas), že na to matka, která je sama s dítětem, nemá.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr bude ještě reagovat na doplňující otázku. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vezmu to skutečně jenom velmi stručně. Co se týká podmínek rodin s dětmi, když se podíváte na statistiky OECD, tak finanční podpora rodin s malými dětmi je v České republice nejvyšší ze všech zemí OECD. Zhoršení spočívající například v tom, že byla sjednocena celková suma rodičovského příspěvku, vyrovnány jednotlivé kategorie dvouleté, tříleté a čtyřleté, to já skutečně za žádné razantní snížení nepovažuji, protože to vyrovnání bylo v rámci rozsahu deseti procent. To skutečně žádné razantní snížení není. Důležité je, že i daňová úleva, která je na děti, je skutečně velmi významná. Málokterý stát si dovolí dávat na ruku každému rodiči tisíc korun daňové úlevy měsíčně na každé dítě. O tom se u nás příliš nemluví, ale to jsou skutečně velmi nadstandardní podmínky, které se i v současné obtížné ekonomické situaci podařilo udržet.

Souhlasím s tím, že situace na trhu práce je velmi obtížná zejména pro absolventy zejména v období, kdy ekonomická stagnace trvá několik let. To je zákonité a samozřejmé. Právě proto také velmi klademe důraz na aktivní politiku zaměstnanosti v této oblasti. Program stáží ve firmách, společensky účelných pracovních míst - to je podle mne to správné zaměření. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli je to v dostatečné míře, jestli je to dostatečně masivní atd. Jenom chci ukázat, že nástroje na to jsou a snažíme se je využívat.

Co se týká firemních mateřských školek, znovu musím říci, že vidím jako alternativu i dětské skupiny. Nejsou to žádné neorganizované skupiny. Je to jenom jiný způsob starání se o děti mimo školní zařízení. Myslím si, že i to má místo v té variabilitě možností, které je potřeba nabídnout.

A jenom poukazuji na to, co vy jste říkal, tak to je přesně obsaženo v tom návrhu. Tam je plánovaná daňová úleva pro firmy, které to svoje předškolní zařízení nebo dětskou skupinu zřídí, právě proto, aby byly motivovány k tomu, aby svým zaměstnancům vyhověly.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Přistoupíme k další interpelaci, kterou vznáší pan poslanec Josef Tancoš na pana ministra životního prostředí Tomáše Chalupu. Prosím, pane poslanče. Připomínám jenom, že pan ministr je řádně omluven z důvodu zahraniční cesty.

 

Poslanec Josef Tancoš: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Vážený pane ministře, mám první otázku. Vláda má v průběhu listopadu projednat navýšení státní garance, která má umožnit financování dalších sanačních prací v lagunách OSTRAMO v Ostravě. Tedy odtěžení zbylých sta tisíc tun kalů. Jelikož jejich spalování v Cementárně v Čížkovicích vidí státní podnik DIAMO jako nejlepší řešení, hrozí, že kaly znovu poputují do Ústeckého kraje, jehož obyvatelé to jednoznačně nechtějí. Proto se vás ptám: Je tato varianta pravdivá?

Druhá otázka zní: Přibližně před rokem jsem vás interpeloval ohledně likvidace kalů z lagun z Ostravy. Z vaší písemné odpovědi jsem se dozvěděl, že Ministerstvo životního prostředí uložilo České inspekci životního prostředí důkladné monitorování situace na skládce CELIO a složení materiálů, které se spalují na Cementárně Čížkovice. Proto se ptám, pane ministře: V současné době nejsou známy žádné informace, zda tento kontaminovaný materiál je, anebo není škodlivý při spalování v Cementárně Čížkovice, ale také při skladování a uvolnění do ovzduší pro občany Mostecka na skládce CELIO. Pane ministře, občané Ústeckého kraje se ptají, v jaké míře je ohroženo jejich zdraví.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. I vás bohužel musím odkázat na písemnou odpověď pana ministra v zákonné lhůtě.

Můžeme přistoupit k další interpelaci, kterou vznáší pan poslanec Václav Klučka na paní místopředsedkyni Karolínu Peake. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Já jsem si původně myslel, že budu tím, kdo bude muset tuhle tu interpelaci stáhnout, protože přede mnou stejné téma měl Vít Bárta, ale ten tady nebyl přítomen. Takže trošku zopakuji věci, které jsem si k záležitosti připravil.

Paní ministryně, vicepremiérka a předseda Legislativní rady vlády - předpokládám, že to jsou funkce, ve kterých se legislativa ne pouze vykládá, ale dokonale zná. Tak mě docela překvapil názor paní ministryně v tom, že si vykládala ten zákon tak, že příjmy v čestném prohlášení nemusela uvádět, protože kupní smlouvy byly v jiném roce, ještě předtím, než šla do mandátu v Poslanecké sněmovně apod. Já rozumím i takovýmto vysvětlením. Ale rozuměl bych tomu u člověka, který není zrovna v tak exponované funkci. Paní ministryně dnes provedla nápravné opatření v tom, že dodatečně dává dopisem své přiznání mandátovému a imunitnímu výboru, což je věc skutečně řekněme trošku nadstandardní, ale je to jistě projev vůle doplnit údaje v čestném prohlášení, pokud to jenom zase výkladově ze zákona jde, o částky, které byly dotyčným politikem přijaty.

Takže ta otázka je vlastně k tomu, zda by paní ministryně mohla říci o této situaci nejen ze svého pohledu, ale z legislativního pohledu trošinku víc, aby se to lépe vysvětlilo. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP