(10.40 hodin)
(pokračuje Bém)

Takže z toho mi vyplývá, z logiky věci, jediná možnost - paralelně vedle té poměrně vysoké ceny, která bude nastavena v algoritmu dovozu, ať už to bude odkudkoliv, samozřejmě na základě nejnižší nabídky, že by bylo dobré, kdyby Česká republika přistoupila i k možnosti vlastní produkce tohoto léčebného - znovu zdůrazňuji léčebného - přípravku, protože samozřejmě kdybychom se dostali mimo oblast medicíny, tak producentů konopí v České republice máme až až, ale já teď diskutuji o skutečně léčebném využití konopných produktů.

Když se podíváme na dostupné ekonomické analýzy či studie, které máme k dispozici, tak je patrné, že pokud bude Česká republika pěstovat a produkovat na základě jasně udělené licence a na základě garance maximálně možné státní kontroly v této oblasti, a znovu říkám, že to už zde umíme a je to cesta, která je vyzkoušená v civilizovaném zahraničí, tak cena jednoho gramu nebude osm až deset eur, ale zhruba jedno až tři eura, čili se dostáváme zhruba na třetinu původních nákladů a dramaticky prosím pěkně zvyšujeme dostupnost.

Takže já opět oceňuji, že v debatě, která byla vedena, jsme se nakonec shodli, že nastavit obě tyto cesty v zákonné normě je správné. Diskuse se vedla o tom, jaký zvolit časový interval mezi vlastním zavedením léčebného konopí do léčebné praxe v České republice, to znamená schválením zdravotní normy postavené v principu na dovozu v první instanci, a zahájením vlastní produkce a zavedením do reálného života v léčebné praxi námi případně produkovaného produktu. Jestli to mají být dva roky, nebo jestli to má být šest měsíců, jestli těch šest měsíců na to stačí. Nakonec v komplexním pozměňovacím návrhu se objevuje čas dvanácti měsíců jako limit. Samozřejmě to nic neznamená. Znamená to, že to může být, pokud se ukáže, že tady budou jakési administrativní obstrukce, déle, ale nemůže to být dobu kratší. Považuji tento kompromis za rozumný a byl bych rád, kdybychom se v hlasování, ke kterému dojde ve třetím čtení, k tomuto kompromisu přihlásili.

Dámy a pánové, v tuto chvíli mi snad jenom dovolte, abych jmenovitě poděkoval za iniciativu v této oblasti paní předsedkyni Poslanecké sněmovny, která je také jednou z předkladatelek, všem devíti poslancům a poslankyním, kteří jsou součástí poslanecké iniciativy v předložení této normy. Dovolte mi, abych poděkoval zdravotnímu a zemědělskému výboru za jeho komplexní, zodpovědné a detailní projednání, a těším se na diskusi.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bémovi, který je zástupcem předkladatelů. Prosím tedy pana poslance Béma, aby u stolku zpravodajů sledoval průběh rozpravy.

Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví a výboru zemědělskému. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 590/2 až 5. Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Igora Svojáka. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Igor Svoják: Hezké dopoledne. Vážená paní předsedkyně, vážení vládo, kolegyně, kolegové, zpráva předkladatele kolegy Béma byla natolik obsáhlá, že by bylo asi nadmíru zbytečné se opakovat. Proto chci zdůraznit hlavně jednu záležitost, a to tu, že zdravotní výbor po dlouhých diskusích přijal komplexní pozměňovací návrh pod číslem sněmovního tisku 590/5. Chci předjímat, že v podrobné rozpravě požádám paní předsedkyni, aby nechala o tomto pozměňovacím návrhu jako základu všech pozměňovacích návrhů hlasovat a aby všechny pozměňovací návrhy směřovaly k tomuto komplexnímu návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Je to tedy připomenutí, že v podrobné rozpravě ti, kteří budou předkládat své pozměňovací návrhy, až tedy Sněmovna rozhodne, pokud tak rozhodne, to budou činit s tím, že je budou předkládat k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu výboru zdravotnického. Děkuji za toto slovo panu zpravodaji.

Nyní požádám o slovo zpravodaje výboru zemědělského pana poslance Františka Dědiče. (Neklid v sále.)

 

Poslanec František Dědič: Dobré dopoledne, vážená paní předsedkyně, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové. Také zemědělský výbor se dvakrát zabýval tímto návrhem zákona a na svém druhém zasedání na 33. schůzi dne 6. září přijal usnesení, kterým doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit ve znění pozměňovacích návrhů, které máte uvedeny. To ale bylo 6. září. Následně zasedl zdravotní výbor 20. 9. a přijal komplexní pozměňovací návrh, o kterém tady hovořil pan kolega Svoják, a v něm se vypořádal s připomínkami, ke kterým mělo směřovat usnesení zemědělského výboru, takže zemědělský výbor se tím již dále nezabýval, a platí tedy usnesení zemědělského výboru s tím, že samozřejmě bude-li přijat komplexní pozměňovací návrh, tak pozměňovací návrhy zemědělského výboru ve znění ze 6. září budou nehlasovatelné. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji panu zpravodaji panu poslanci Františku Dědičovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři přihlášky s faktickou poznámkou na úvodu rozpravy, kdy tedy ještě není, jak reagovat na rozpravu (s úsměvem), ale přesto se hlásí pan kolega Jandák. Prosím.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Já děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já nechci zdržovat nad touhle velice vážnou materií. Ale pro ty, kteří si nepamatujete, tak vám chci připomenout, že tady existovala jedna strana, jmenovala se Unie svobody, a když byla v agónii, tak navrhla legalizaci marihuany. Něco mi to připomíná. Děkuji vám. (Slabý potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkujeme za toto připomenutí. Pan poslanec Jiří Paroubek se hlásí do rozpravy, ale nevidím ho tady, takže požádám o slovo pana poslance Jiřího Rusnoka.

 

Poslanec Jiří Rusnok: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, já vám chci krátce představit svůj pozměňovací návrh k tisku 590, konkrétně -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane kolego, ještě jsme v obecné rozpravě. Samozřejmě můžete vystoupit a představit svůj návrh, ale poté musíte ještě vystoupit i v rozpravě podrobné a seznámit nás s návrhem samotným. Prosím.

 

Poslanec Jiří Rusnok: Přesně tak to udělám. Podstatou mého návrhu je snaha o co nejnižší cenu finálního produktu od českých pěstitelů. Výběr českého pěstitele, případně pěstitelů, bude probíhat dvoukolovým výběrovým řízením, kdy první kolo akcentuje kvalitu a složení látky a právě kolo druhé vybere dodavatele dle kritéria ceny. V komplexním pozměňovacím návrhu přijatém na výboru pro zdravotnictví je stanovena váha kritéria ceny na minimálně 50 %. V rámci mého pozměňovacího návrhu se tato váha navyšuje na minimálně 75 %. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Boris Šťastný. Prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, je pro mě obtížné jaksi diskutovat nad návrhem, který je předkládán širokou skupinou velmi vážených osob a podpořen řadou odborníků, nicméně je mou povinností sdělit Sněmovně, že já jsem byl, pokud se dobře pamatuji, jediným členem výboru pro zdravotnictví, který nezvedl ruku pro tento návrh. Nenabádám nikoho k tomu, aby se zachoval stejně, nicméně bych vám rád vysvětlil ve stručnosti hlavní důvod, proč jsem tak učinil a proč jsem k tomuto návrhu, k této novele, poměrně skeptický, byť si plně uvědomuji, jak jsem již řekl v prvém čtení, že jde o zcela bohulibou snahu dostat k nemocným lidem novou látku, kterou beztak používají na základě nelegálního užívání nebo nelegální výroby, popřípadě se k ní dostávají na hranici zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP