(11.00 hodin)
(pokračuje Šťastný)

Tolik tedy moje stanovisko k této věci. Nechci Sněmovně nabízet nějaké militantní řešení, už v prvním čtení jsem řekl, že nechci házet dobré vůli klacky pod nohy. Ale moc prosím navrhovatele a zástupce Ministerstva zdravotnictví, aby tyto argumenty, které jsem tady řekl, ještě jednou vzali v potaz a případně je dokázali nějakým způsobem korigovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Skalický ještě se hlásí o slovo v rámci obecné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jiří Skalický: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych si vás dovolil seznámit se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví k předmětné novele zákona. Pan ministr se omlouvá, protože je v Senátu, proto jsem dostal za úkol toto stanovisko zde sdělit.

Předkládaný poslanecký návrh byl vypracován pracovní skupinou, ve které mimo poslanců a národního protidrogového koordinátora byli zastoupeni i pracovníci Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, Národní protidrogové centrály Policie České republiky, lékařských fakult, zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Posuzovaný návrh má zejména za cíl zpřístupnit konopí pro léčbu v České republice pro indikovaná onemocnění a chorobné stavy, zamezit zneužívání tohoto konopí pro jakékoliv jiné než léčebné účely, dosáhnout plného souladu právního řádu České republiky s mezinárodními úmluvami o kontrole omamných a psychotropních látek. Umožnit dovoz konopí pro léčebné účely do České republiky, umožnit pěstování konopí pro léčebné účely v České republice a stanovení jeho pravidel.

Předložený návrh v první verzi úpravy této problematiky byl nedostatečně zpracovaný a v praxi v zásadě neaplikovatelný, jak konstatovala vláda na svém jednání dne 29. února 2012 ve svém stanovisku. Vzhledem k zásadním námitkám vlády bylo v rámci uvedené pracovní skupiny přistoupeno k přepracování uvedeného návrhu s tím, že bude předložen v Poslanecké sněmovně formou komplexního pozměňovacího návrhu v rámci druhého čtení.

Jedná se zejména o doplnění návrhu o tyto údaje. Za prvé, zřízení registru pro léčebné přípravky s omezením zajišťujícím centrální kontrolu výdeje léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné účely. Za druhé, svěření do věcné působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv výkonu funkce státní agentury organizující výběrové řízení pro udělení licence uchazečům o pěstování konopí pro léčebné účely, kteří splnili podmínky výběrového řízení k udělení licence, a provádění následné kontroly těchto pěstitelů. Za třetí, upřesnění pravidel pro nakládání s vypěstovaným konopím, jeho zabezpečením před odcizením, pravidel pro stanovení výkupní ceny a podmínek pro jeho uskladnění a případnou likvidaci. Za čtvrté, upřesnění sankcí za porušení pravidel daných tímto zákonem pro zacházení s konopím pro léčebné účely. Za páté, úpravy systematiky návrhu zákona, přesun ustanovení týkajících se pěstování konopí, zařazení do zákona o léčivech, do zákona o návykových látkách, kam náleží, včetně návrhu na vypuštění části 4 návrhu upravující přesun věcné působnosti v oblasti pěstování konopí pro léčebné účely z Ministerstva zemědělství na Ministerstvo zdravotnictví.

Vzhledem k tomu, že vytvoření institucí zabezpečujících pěstování konopí pro léčebné účely si vyžádá delšího časového období, než umožňuje navržená účinnost předkládaného návrhu zákona, pravděpodobně k 1. lednu 2013, je navrženo odložení účinnosti těchto ustanovení, která upravují pěstování konopí pro léčebné účely, o 12 měsíců od nabytí účinnosti zákona.

Návrh zákona byl schválen v prvním čtení a přikázán k projednání zemědělskému výboru a výboru pro zdravotnictví, které návrh projednaly. Výbor pro zdravotnictví přijal usnesení číslo 87 ze dne 20. září 2012, kterým se navrhuje původní poslanecký návrh zákona, tisk 590, zcela nahradit výše popsaným komplexním pozměňovacím návrhem, na němž se v rámci pracovní skupiny podílelo podstatnou měrou i Ministerstvo zdravotnictví. Zemědělský výbor přijal usnesení číslo 109 ze 6. září 2012, ve kterém uplatnil k původnímu poslaneckému návrhu pět pozměňovacích návrhů, jejichž obsah je již zčásti obsažen v navrženém komplexním pozměňovacím návrhu.

Závěrem. Jelikož se jedná o návrh zákona, kterým jsou novelizovány i dva zákony spadající do věcné působnosti Ministerstva zdravotnictví a výkonem některých z nově navržených činností je pověřeno Ministerstvo zdravotnictví, potažmo i Státní ústav pro kontrolu léčiv, doporučujeme podpořit komplexní pozměňovací návrh předložený zdravotnickým výborem, který je z hlediska Ministerstva zdravotnictví realizovatelný. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane kolego. Jsme v obecné rozpravě. Ptám se, zda se do ní ještě hlásí. Pan poslanec Janek. Prosím.

 

Poslanec Michal Janek: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, předkladatel kolega Bém se tady zmínil o různých odbornostech. Dotkl se i oftalmologie, léčby akutního zeleného zákalu. Akutní zákal končí vždycky slepotou, bohudík se ho vyskytuje čím dál tím méně, ale chtěl bych připomenout, že asi tři procenta populace trpí chronickým zeleným zákalem, vysokým nitroočním tlakem, a ten neléčený taky vede ke slepotě. Z tohohle počtu asi 300 nemocných by zasluhovalo léčbu přípravkem z marihuany. Takže se přikláním k pozitivu tohohle návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan kolega Igor Svoják by měl vznést požadavek na ono hlasování, které avizoval.

 

Poslanec Igor Svoják: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám, aby se Sněmovna vyjádřila hlasováním ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu zdravotního výboru pod sněmovním tiskem 590/5, a pokud hlasováním tento komplexní pozměňovací návrh projde, aby veškeré další pozměňovací návrhy byly směřovány k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, bude to znít tak, že budeme hlasovat o tom, že za základ dalšího projednávání bereme komplexní pozměňovací návrh, který předložil zdravotní výbor, a k tomuto pozměňovacímu návrhu budou předkládat poslanci své návrhy?

 

Poslanec Igor Svoják: Ano, přesně tak.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobře. O tom rozhodneme v hlasování číslo 67, které jsem zahájila. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby Sněmovna vzala za základ dalšího projednávání komplexní pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví, který máme k dispozici jako sněmovní tisk 590/5. Kdo je proti?

Hlasování číslo 67. Přítomno 166, pro 116, proti 1. Tento návrh byl schválen.

 

Pan kolega Votava se hlásí? Nehlásí.

Teď mohu poprosit o slovo v podrobné rozpravě pana poslance Jiřího Rusnoka.

 

Poslanec Jiří Rusnok: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se tedy přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému Sněmovny zaveden pod číslem 4254 a který jsem vám představil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Jan Bureš.

 

Poslanec Jan Bureš: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, chci se přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsou v systému uvedeny pod čísly 4191 a 4188.

Krátce bych si je dovolil okomentovat. Ony ve své podstatě vycházejí z jednoho základu. Asi uznáváme, většina z nás, že legalizace konopí pro léčebné použití je dobrou věcí. Nicméně jak tady uváděl zástupce předkladatelů, vážený pan kolega pan doktor Bém, bude to věc, která nebude zrovna pro české pacienty levnou. Pokud si propočítáte náklady, které by měl hradit český pacient, a já stejně jako kolega Boris Šťastný nesouhlasím s tím, aby byly zavedeny do systému všeobecných úhrad nebo úhrad od zdravotních pojišťoven, pak vám vychází, že i při pěstování konopí v České republice se náklady budou pohybovat až okolo částky 9 tis. korun měsíčně. To asi není částka, která by byla přijatelná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP