(11.10 hodin)
(pokračuje Bureš)

Čeští pacienti do tohoto návrhu vkládají velké naděje. Obávám se, že mohou s aspektem na tuto cenu také dospět k určitému velmi velkému zklamání.

Samo Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že těch pacientů bude relativně málo, a tudíž i produkce a objednávka státu se předpokládá jako nízká. Hovoří se řádově okolo 60 až 70 kg vypěstovaného konopí. Bude-li nastaveno, a asi správně, pěstování s přísnými podmínkami, a to především s akcentem na dodržování bezpečnosti i správné pěstitelské praxe, tak se domnívám, že se tato dodávka smrskne na dodávku asi od jedné, maximálně tří firem, které budou v České republice toto konopí pěstovat. To se pochopitelně odrazí do ceny pro české pacienty. Jestliže budeme brát tu průměrnou částku, tak se skutečně pohybujeme v řádu několika tisíců korun. (V sále je silný hluk.)

Já osobně souhlasím s tím, co říkali moji kolegové na zdravotním výboru, že bychom měli mít české pacienty, především české pacienty na paměti. Proto navrhuji těmito pozměňovacími návrhy umožnit produkci, a podotýkám, za stejných bezpečnostních i jiných podmínek, i čistě pro vývoz. Samozřejmě v souladu s mezinárodní úmluvou o omamných a psychotropních látkách, pod kontrolou Ministerstva zdravotnictví i pod kontrolou Státního ústavu pro kontrolu léků. Vedlejším efektem takového návrhu, pokud mi dáte svou důvěru, je samozřejmě také to, že nejenom klesne cena pro české pacienty, podle mého názoru to bude někde na třetinu předpokládané ceny , ale také to má samozřejmě efekt pro státní pokladnu na té částce, na té položce daňových výnosů, a také i do zaměstnanosti.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Jiří Skalický.

 

Poslanec Jiří Skalický: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaveden pod číslem 4185. Jedná se o návrh, který v podstatě řeší a zpřesňuje jednu citaci, která se týká elektronického receptu, a to tak, aby v celém textu celé novely bylo zcela nepochybné, že ve všech procesech, které probíhají v rámci vydávání těchto určitých přípravků, je jenom a výhradě použit elektronický recept. V té původní pasáži komplexního pozměňovacího návrhu je jedna část, která by se mohla vykládat trošku odlišněji. Je to opravdu technické zpřesnění a formulační zpřesnění této části. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také a ptám se, zda v podrobné rozpravě ještě...? Pan kolega Igor Svoják chce vystoupit.

 

Poslanec Igor Svoják: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 4243. Jedná se pouze o legislativně technické úpravy komplexního pozměňovacího návrhu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Hlásí se prosím ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí se nikdo, podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu.

Ještě závěrečné slovo pan zástupce navrhovatelů, pan kolega Bém.

 

Poslanec Pavel Bém: Děkuji, paní předsedkyně, bude to krátké. (Trvalý hluk v sále.)

Dámy a pánové, pan poslanec Jandák připomenul, že v čase agónie Unie svobody přišla právě tato politická strana s návrhem na legalizaci marihuany. Já bych panu poslanci chtěl připomenout, kterému to něco připomíná, dovolil bych si panu poslanci prostřednictvím paní předsedkyně připomenout, že se jedná o poslaneckou iniciativu napříč politickým spektrem politických stran, které byly zvoleny v řádných poslaneckých volbách v roce 2010, takže samozřejmě bychom si mohli položit otázku, kterou vlastně stranu měl na mysli pan poslanec Jandák. Ale berte to prosím pěkně jako humornou nadsázku.

Dovolte ale teď už pár vážných komentářů na adresu debaty, za kterou já velmi děkuji. Zmíním jenom několik komentářů k panu předsedovi zdravotního výboru, panu poslanci Borisi Šťastnému.

My jsme vedli mnoho debat, ty debaty byly vedeny i na ose odborná obec, odborné společnosti. A pane předsedo - já si názoru pana poslance Šťastného vážím, respektuji je, ale dovolím si připomenout, že není tak úplně pravdou to, na co upozornil pan poslanec, že totiž se jedná o zavedení nějakého nestandardního režimu. Není to pravdou už proto, že nestandardnost byla dávno jaksi nabourána např. zavedením a použitím třezalky, čili s léčebným konopím neděláme žádnou novinku, je to prostě dnes už zavedená praxe.

Za druhé. Pěstíren je dost. Proč by si koneckonců nemohli pacienti vypěstovat těch pět rostlinek konopí? Vždyť by to bylo lacinější. No, víte, já se obávám, že si musíme uvědomit, že i těch pět rostlin konopí je trestně postižitelné. A je možné a je mravné a vůbec jsme ochotni si jako Poslanecká sněmovna připustit, že budeme chtít po pacientech, aby se dopouštěli trestného činu nebo aby se dopouštěli přestupku? Já bych to považoval za zločin. Takže já si myslím, že to prostě možné není. Problém bude pokračovat.

Já se obávám, že je třeba vzít v potaz to, co říká Národní protidrogová centrála a to, co říkají specializované útvary Policie České republiky. Ony totiž samy tento návrh podporují s odkazem na to, že pro ně je důležité, aby bylo oddělené zákonem povolené pěstování, licencované pěstování léčebného konopí, od těch nezákonných pěstíren. Pro ně je zásadní rozdělení té reality na to, co se smí a co se nesmí, a s velkou pravděpodobností právě orgánům činným v trestním řízení, v té oblasti zákonné represe, to velmi pomůže.

Nový úřad. Já si myslím, že se nemusíme obávat nového úřadu, nový úřad není zaváděn, je to pouze využití standardní procedury.

Stejně tak diskuse kolem úhrad. Ona nepatří na půdu Poslanecké sněmovny, upřímně řečeno, ale přece jenom si dovolím rozporovat to, co řekl pan kolega Šťastný. Při izraelských cenách to bude zásah do veřejného rozpočtu ve výši 336 mil. korun, při holandských cenách jedna miliarda. Víte, když se podíváme na užití léčebného konopí pro terminální stadia onkologicky nemocných pacientů. Každý z nás bohužel asi nejspíše má zkušenosti s léčením onkologicky těžce nemocných a zkoušených pacientů, možná že i v našem nejbližším okolí, a vy určitě dobře víte a pan poslanec Šťastný si toho je stoprocentně vědom, že léčba v těchto terminálních, bolestivých, těžkých, psychologicky těžkých etapách života s infaustní prognózou je vlastně strašně nákladná. Ona stojí strašných peněz. Jinými slovy, když se podíváme na tento problém z pohledu cost benefit analýzy, výhodnosti, ekonomické výhodnosti pro veřejné zdravotní rozpočty, tak paradoxně zjistíme, že to nebude zásah do veřejných zdravotních rozpočtů ať už v takové, nebo onaké výši, já bych mohl rozporovat i ta čísla, která tady byla uvedena, ale naopak, že ten návrh přinese veřejným zdravotním rozpočtům úsporu prostě proto, že samozřejmě to bude znamenat medikaci, která s velkou pravděpodobností bude minimalizovat, nebo v některých případech dokonce vyloučí medikaci jinou, která je prosím pěkně nekonečně nákladnější.

Poslední poznámka - tedy i z ekonomického hlediska je to cesta výhodná pro stát, pro společnost.

Soutěž, zdali soutěž je, tak jak je nastavena, transparentní, nebo netransparentní. Já si myslím, že toto bylo obsáhle diskutováno na zdravotním výboru, všichni, kteří tam byli, mi dají za pravdu, hlasování bylo naprosto jednoznačné. Ale připomenu jenom, že samozřejmě k tomu, aby byla zřízena transparentní soutěž, tady musíme mít nějaké zákony. Ty tady máme, vše bude v rukou příslušného státního úřadu. Nebude to dělat ani Poslanecká sněmovna, bude to dělat Státní ústav pro kontrolu léčiv. A musím přiznat, nebo musím říci, že nastavení té dvoukolovosti má v sobě jedno velké ratio, a to ratio zní - my dnes neřešíme problém jedné účinné látky nebo jednoho léku postaveného na jedné účinné látce, ale komplexní funkci, která je varietou těch konopných, účinných konopných, v konopí obsažených alkaloidů, silic a dalších účinných látek. Čili v tomto ohledu ani není možné to udělat jinak než tím dvoukolovým systémem, a právě proto se k tomuto návrhu v rámci předkladu zákonné normy přistoupilo.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP