(11.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. To bylo závěrečné slovo a my s tímto závěrečným slovem můžeme ukončit druhé čtení sněmovního tisku 590, bodu číslo 12. Děkuji jak zástupci navrhovatelů, tak také panu zpravodaji, a končím tedy tento bod.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 780/ - prvé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem tohoto zákona o integrované prevenci a omezování znečišťování. Dovolte mi informovat vás o tom, že se jedná o transpozici evropské směrnice a že lhůta pro tuto směrnici je 7. ledna.

A teď k tomu, o co se jedná. Celkově můžeme říci, že tento návrh zákona má nějakých pět základních stěžejních bodů, o které se opírá. Za prvé, výrazně posiluje důraz na aplikaci tzv. nejlepších dostupných technik, BATů, best available technologies, kterými se budou jak provozovatelé, tak povolovací orgány zejména při stanovování emisních limitů řídit v povolovacích řízeních. Z našeho pohledu je také podstatné to, že se zpřesňují jak ve směrnici, tak v tomto navrženém zákoně podmínky pro udělení výjimky právě z těchto situací obecně definovaných v situaci, kdy náklady na dosažení úrovně BAT by byly nepřiměřeně vysoké versus efekty vůči životnímu prostředí. Druhou záležitostí je, že se zavádí čtyřletý interval v provádění přezkumu integrovaných povolení a pak změny v procesu. Za třetí, že dochází ke zvýšení důrazu na ochranu půdy a podzemních vod před znečištěním v průmyslové činnosti. Za čtvrté, že se zavádí, resp. spíš zpřesňuje systém kontrol jednotlivých zařízení tak, aby byla definována zhruba časová frekvence, kdy budou kontroly prováděny a jakým způsobem. Za páté, dochází k rozšíření o nové průmyslové činnosti, protože směrnice rozšiřuje působnost IPPC, tak jak je to nazýváno, o nové kategorie průmyslových činností, například výrobu dřevotřískových desek nebo některé činnosti spojené s nakládáním s odpady. A šestou záležitostí je otázka přístupu veřejnosti.

My jsme přesvědčeni o tom, že návrh neobsahuje žádná zpřísňující pravidla proti platné směrnici, pouze v jedné věci se liší, a to že zavádí některá praktická řešení problémů, které nám vyvstaly ve stávajícím režimu. Takže ze stávající praxe upřesňuje některé principy, a to zejména z hlediska principů samotného povolovacího procesu, ať už z hlediska předběžných informací o žádosti, odvolání, účastenství, přechodu integrovaných povolení z jednoho provozovatele na druhého, zánik, zrušení a sloučení povolení, jejich přezkoumání a změny.

Dámy a pánové, tento materiál podle našeho názoru bude znamenat i určitou změnu. Jednak je asi podstatné zmínit, že u strategicky významných odvětví energetiky se umožňuje využít výjimky. Tyto výjimky ale ovšem jsme transponovali již stávající legislativou o ovzduší. Tady se tedy bavíme o tom, kde již ta výjimka možná není. Všechny ty, které jsme měli vyjednány v minulé dekádě tohoto století, již byly přijaty a aplikovány primárně zákonem o ovzduší.

Ministerstvo životního prostředí, jsme přesvědčeni, věnovalo přípravě tohoto návrhu velký důraz také proto, že se týká celé řady různých skupin národního hospodářství. Měli jsme v té věci pracovní skupinu a věříme, že návrh, který je předložen, je předložen kvalitně a je možné jej bez obtíží schválit. Vzhledem k termínu transpozice směrnice si dovoluji požádat, což pravděpodobně budu muset ještě udělat v podrobné rozpravě, jestli dobře rozumím, o zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů. Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Nyní dostává slovo zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Tomáš Úlehla. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, pan ministr tady nadefinoval základní požadavky na přijetí návrhu nového zákona. Já bych chtěl tyto informace ještě doplnit, protože je to velmi zásadní zákon ovlivňující ekonomickou prosperitu i zaměstnanost v naší zemi, konkurenceschopnost, a proto je dobré si uvědomit jeho závažnost.

Vzhledem k tomu, že se stále více zesilují rizika způsobovaná odpadními produkty do jednotlivých složek biosféry, a hrozí tedy nehody a havárie, bylo nezbytné novelou tohoto zákona ještě více posílit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a aplikovat nejlepší dostupné techniky ve smyslu směrnice 96/16/ES v rámci IPPC zákona, čili o integrované prevenci a kontrole jednotlivých znečištění.

Jak již tady zaznělo, nejlepší technologie jsou u nás upravovány prováděcími vyhláškami a vládním nařízením, tzv. BAT, které jaksi vychází z anglického překladu the best available techniques, a Evropská komise publikovala návrh této nové směrnice o průmyslových emisích a hodnocení dopadů návrhu směrnice již v prosinci roku 2007. Ale Evropská komise také opakovaně upozorňovala na neúplnou implementaci principů IPPC o narušování vnitřního trhu EU a také narušování konkurenceschopnosti díky tomu, protože samozřejmě ten, kdo nemusel vynakládat finanční prostředky, pokud tento zákon se na něj nevztahoval, měl ekonomickou výhodu na trhu, a také upozorňovala na neplnění cílů IPPC s negativními dopady na lidské zdraví, a to nejenom poškozování zdraví, ale i prokázané úmrtnosti, a také na poškozování životního prostředí. U nás tuto problematiku řeší právě zákon číslo 76/2002 Sb., který je nyní předmětem našeho projednávání, tedy zákon o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování, tedy tzv. zákon o integrované prevenci. Prováděcí předpisy z roku 2002, což bylo novelizováno v roce 2010 a následně nařízením vlády ještě zkombinováno, o způsobu a rozsahu zabezpečování systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, a také prováděcí vyhláška, která stanoví, v jakém rozsahu se má žádat o integrované povolení, potom navazuje v tomto zákonu na několik úprav. A vlastně Evropská komise se pozastavila i nad tím, že od roku 2003, kdy k 1. lednu vstoupil zákon o integrované prevenci (v účinnost), byl mnohokrát novelizován.

Tato současná, poslední novela, kterou navrhuje ministerstvo, je vysoce efektivní. Proto se samozřejmě přimlouvám, abychom ji posunuli a schválili její projednání ve druhém čtení. Samozřejmě budu následně podporovat, jak řekl pan ministr, i zkrácení lhůt, protože tato novela zahrnuje veškeré identifikované okruhy novelizace, které plynou z evropské směrnice Evropského parlamentu, ale i Rady Evropy pod číslem 2010/75/EU, tj. směrnice o průmyslových emisích.

Tato problematika je docela živá. Víte, že jsme i my museli přijímat několik novel dalších zákonů a tato novela tohoto zákona právě v sobě zahrnuje aplikaci všech složkových zákonů tak, abychom dokázali zjednodušit administrativu a zefektivnit kontrolu i účinnost a vymahatelnost povolených opatření. V novele je tedy uplatněna provázanost stávajícího zákona se složkovými a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Jen připomenu, že se to týká nakládání s opady, ochrany ovzduší, posuzování vlivů na životní prostředí, péče o veřejné zdraví, zákona o ekologické újmě, ta je velmi důležitá v případě tohoto zákona, ale i o veterinární péči, o prevenci závažných havárií, o vodovodech a kanalizacích a dalších.

V novele je ukotvena transpozice nových požadavků směrnice o průmyslových emisích v oblasti integrované prevence a dalšího snižování emisí, zefektivnění povolovacího procesu a snižování nadbytečné administrativní zátěže, to vše v optimalizační souvislosti a příčinnosti s hlavními cíli tohoto zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP