(11.30 hodin)
(pokračuje Úlehla)

Tím je posílení role nejlepších dostupných technologií a technik, vymezení inspekce IPPC zařízení, tedy zařízení, na které se bude vztahovat integrované povolení, nastavení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, nazývaných zkratkou BAT, podpora nově vznikajících technik, rozšíření účasti veřejnosti v povolovacích řízeních, zajištění vazby na zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, jak jsem se již zmiňoval, a o její nápravě.

Posílení role krajských úřadů v tomto zákoně má za cíl vymezit režim integrované prevence a také například zjednodušit odvolací řízení.

Evropská směrnice o průmyslových emisích je účinná, jak jsem již řekl, od roku 2011, a členské státy musí povinnosti vyplývající ze směrnice transponovat nejpozději do 7. ledna 2013 v rámci svých národních legislativ pod hrozbou zahájení řízení ze strany Evropské komise kvůli porušení práva Evropské unie, pokud bychom tak neučinili.

V současnosti klademe hlavní důraz na to, abychom preventivně přistupovali k vyššímu stupni ochrany životního prostředí prostřednictvím takzvaných nejlepších dostupných technik, abychom prakticky aplikovali tento zákon v průmyslu, ale i v zemědělství, a abychom integrované povolení, které vydává krajský úřad a v případě, že je tam nezbytná tzv. EIA, Ministerstvo životního prostředí, dokázali legislativně zkombinovat a vhodně transponovat se zákony speciálními pro ochranu ovzduší, pro ochranu vod a nakládání s odpady.

Já bych jen pro zajímavost řekl, že počet vydaných integrovaných povolení, která dnes máme evidována do konce roku 2010, je v celkové výši 1 538, čili kolem 1 600, můžeme odhadovat. Ta povolení se vydávají v šesti základních skupinách - energetika, výroba a zpracování kovů, zpracování nerostů, chemický průmysl, nakládání s odpady a ostatní průmyslové činnosti. Považuji za vhodné oznámit, že v energetice bylo vydáno dosud zhruba 105 takových integrovaných povolení, ale nejvíce jich bylo vydáno pro nakládání s odpady, případně v ostatní průmyslové činnosti. Z toho 421 takových integrovaných povolení bylo vydáno právě v zemědělské oblasti u intenzivních chovů drůbeže a prasat.

Poslední, o čem se chci zmínit, a velmi důležitou částí tohoto zákona je informační systém integrované prevence, který má za cíl zveřejňovat informace pro veřejnost z hlediska podaných žádostí, seznamu odborně způsobilých osob, z hlediska různých rozhodnutí a průběhu jejich vyřizování až po odvolání a také o aktualizovaných dostupných technikách, abychom skutečně těm, kteří podléhají kuratele tohoto zákona, maximálně snížili a zjednodušili celou administrativu.

Proto bych se chtěl, jak jsem již několikrát řekl, zcela ztotožnit s tím, co tady řekl pan ministr. U zkrácených lhůt totiž v samotném zákoně, kdy mluvím o zjednodušení administrativy, skutečně dochází ke zkrácení téměř na polovinu a někde ještě na kratší období, kdy lhůty, kde jsou stanoveny správním řádem na 60, se většinou zkracují na 30 dnů, a u zveřejňování jednotlivých řízení, tam, kde je nezbytné vyvěsit samotný proces na úřední desce, se to zkracuje až na 15 dnů. Je to velký průlom do administrativy, je to velký průlom k tomu, abychom podpořili podnikatelské subjekty v oblasti průmyslu a zemědělství, a proto doporučuji, abychom pustili tento zákon do druhého čtení.

Už jsou zde i další podněty od chemických provozovatelů nebo zástupců chemické lobby, abychom v tom zákoně provedli dílčí změny. Ale k tomu se ještě vyjádřím následně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To bylo slovo zpravodaje. Otevírám obecnou rozpravu. Pan ministr Chalupa - teď je ta správná chvíle vznést žádost o zkrácení lhůty.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Paní předsedkyně, děkuji pěkně. Dovoluji si požádat podle § 91 odst. 2 zákona o jednacím řádu o zkrácení lhůty pro projednávání návrhu zákona ve výborech na 30 dnů. Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Já se ptám, jestli má někdo jiný návrh na přikázání. Nikdo se nehlásí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 68. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto přikázání?

Hlasování pořadové číslo 68, přítomno 165, pro 125, proti nikdo.

 

Druhým návrhem je návrh pana ministra Chalupy na zkrácení lhůty pro projednání ve výboru na 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 69. Kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení lhůty? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 69, přítomno 164, pro 91, proti 17. Návrh byl přijat.

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí a jeho lhůta byla zkrácena na 30 dnů.

 

Končím tím projednávání bodu číslo 30, sněmovního tisku 780 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

Požádám, aby se řízení schůze ujal pan místopředseda Oliva.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobré časné poledne, kolegyně a kolegové. Budeme dále pokračovat v jednání bodem

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 730/ - prvé čtení

Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl pan ministr Tomáš Chalupa. (Ministr Chalupa vstává ze svého místa a o něčem se radí s předsedkyní Němcovou.)

Prosím o okamžik strpení. (Chvíli čeká.) Tak, vše je v pořádku. Prosím pana ministra Tomáše Chalupu, aby uvedl předložený návrh. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Děkuji pěkně. Já se velice omlouvám se za drobné zpoždění, jen jsem si ověřoval jednu záležitost.

Dovoluji si předložit návrh novely zákona o odpadech. Podstatou tohoto zákona je především posílení konkurenceschopnosti, snížení administrativních nákladů různého typu, například je tam zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství. Pro vaši představu, jeden podnikatelský subjekt vydává na zpracování plánu odpadového hospodářství v průměru 20 tis. až 100 tis. Kč, zpracovává ho každé dva roky. Těch podnikatelských subjektů, které zpracovávají tyto plány, je v České republice 4 600. Dalším návrhem je například otázka zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro které je nutno vykonávat funkci odpadového hospodáře. Další záležitostí je například zrušení povinnosti žádat o souhlas s jejich shromažďováním, nebo také zjednodušení evidence při přepravě nebezpečných odpadů. Dále zákon upravuje ustanovení, která vyplývají takzvanou euronovelou o odpadech, protože se v praxi ukázalo, že je potřeba provést určitá zpřesnění nebo doplnění.

Dámy a pánové, dovoluji si vám předložit tento návrh zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP