(Jednání pokračovalo ve 12.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Kolegyně a kolegové, je 12.15, to znamená konec přestávky. Budeme pokračovat v projednávání sněmovního tisku 730, novely zákona o odpadech. Připomínám, že jsme před obecnou rozpravou, kterou tímto otevírám. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Hlásí se někdo z místa? Protože se nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Dobře. Pane ministře, přejete si závěrečné slovo?

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Děkuji pěkně. Já jsem se to pokusil uvést v tom úvodním slově. Jsme přesvědčeni o tom, že tato záležitost, která je předložena, v sobě jednak obsahuje záležitosti spojené s transpozicí evropských předpisů, ale hlavně představuje zjednodušení administrativní zátěže, aniž bychom tím zásadně ohrozili problematiku ochrany životního prostředí, a spíše je snahou podpořit a zjednodušit práce těm subjektům, které působí v oblasti odpadového hospodářství nebo které přicházejí do styku s problematikou odpadového hospodářství a jejichž dosavadní administrativní zátěž je podle našeho názoru zbytečná.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Poprosím o závěrečné slovo pana zpravodaje poslance Úlehlu. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Já bych chtěl opravdu velmi požádat, abychom to posunuli do druhého čtení, protože i signály ze Svazu průmyslu a podobně nás žádají o to, aby tento zákon mohl vejít co nejdříve v platnost. Takže se přimlouvám za podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Vzhledem k tomu, že v rozpravě nepadly žádné návrhy, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Prosím, pan poslanec Látka. (O slovo se ale hlásil poslanec Nekl.) Pardon, omlouvám se.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane předsedo. Já doporučuji, aby novela tohoto zákona byla přikázána i výboru hospodářskému.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Je tady další návrh přikázání předlohy k projednání výboru hospodářskému. Ještě nějaký návrh? Žádný další návrh nevidím. Budeme proto o těchto návrzích hlasovat.

 

Jako o prvním návrhu budeme hlasovat o návrhu přikázání k projednání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby byl tento návrh přikázán k projednání výboru pro životní prostředí, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 71 přihlášeno 163, pro 114, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Teď budeme hlasovat o dalším návrhu, kterým je přikázání předlohy k projednání výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 72 přihlášeno 163, pro 91, proti 16. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi náležitostmi prvního čtení, a proto končím projednávání tohoto bodu.

 

Můžeme přistoupit k projednávání bodu s pořadovým číslem 24, kterým je

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkáchprovozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 717/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy pan Pavel Dobeš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, co se týče předloženého materiálu, tak se skládá z rozsáhlého návrhu novelizace zákona č. 56 a dílčích doprovodných úprav v souvisejících zákonech. Samotná novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích byla připravována a projednávána poměrně dlouhou dobu a postupně do sebe pojímala jednotlivé okruhy reagující na problémy indikované ostatními resorty, ať už se jedná o Policii České republiky, tak odbornou veřejnost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP