(12.20 hodin)
(pokračuje Dobeš)

Co se týče návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, tak lze ji rozšířit na tři tematické okruhy. Tím prvním je změna v oblasti registrace vozidel, tím druhým okruhem je změna v oblasti schvalování technické způsobilosti vozidel a tou třetí je změna v oblasti stanic technické kontroly a stanic měření emisí.

Co se týče té první, tak to je oblast registrace vozidel. Zde se reaguje na poměrně nejvýznamnější nedostatky právní úpravy, které v praxi vedou k nedodržování či obcházení povinností při zápisu vlastníka nebo provozovatele vozidla. Podle platné právní úpravy k převodu vozidla v registru z jednoho vlastníka na druhého dochází ve dvou krocích s tím, že dosavadní vlastník by měl vozidlo odhlásit a nový vlastník by měl vozidlo přihlásit na sebe. K tomuto druhému kroku ovšem ze strany nového vlastníka často nedochází a v registru zůstává nadále uvedena osoba předchozího vlastníka vozidla, která již vozidlo nemá ve své moci a nemůže ani stav zápisu v registru změnit, neboť již nedisponuje doklady k vozidlu. Bohužel následkem takového nežádoucího stavu bývá odpovědnost již bývalých vlastníků vozidel za protiprávní stav způsobený v souvislosti s provozováním vozidla, ovšem již jinou osobou. Dosavadní úprava umožňuje i příklady, kdy dochází ke změnám v registru bez vědomí provozovatelů a vlastníků vozidla. To je způsobeno tím, že právní úprava nevyžaduje úředně ověřenou plnou moc pro osobu, jež by měla vlastníka nebo provozovatele vozidla při registračních úkonech zastupovat, a při znalosti osobních údajů třetí osoby je možné jejich zneužití. Stávající právní úprava pro svoji nejednoznačnost rovněž umožňuje obcházení povinností stanovených pro nakládání s autovraky. Důsledkem je bohužel neúplnost a neaktuálnost údajů, možnost legalizace výsledků některé trestné činnosti a porušování zákona o odpadech.

Navrhuje se proto zpřísnění požadavků na provedení záznamů o změnách vlastníka nebo provozovatele vozidla spočívající v odbourání dvou kroků při zápisu změny vlastníka či provozovatele v registru. Ke změně v registru dojde dle návrhu zákona v jednom kroku poté, co bude prokázán souhlas se změnou v registru jak ze strany bývalého vlastníka či provozovatele vozidla, tak vlastníka či provozovatele nového. Současně se zavádí nová úprava tzv. vyřazení vozidel z provozu, po kterém určité silniční vozidlo zapsané v registru nebude buď určitou dobu, nebo trvale provozováno.

Tím druhým bodem, který je poměrně zásadní, a také byla už o něm řada informací předána, je nový institut zavedení tzv. registrační značky na přání, tedy možnosti za zvýšený správní poplatek si zvolit jako registrační značku k vozidlu určitou kombinaci znaků. Nová právní úprava registru vozidel pak reaguje na novou koncepci jednoho centralizovaného registru, který bude odpovídat aktuálním požadavkům na informační systémy veřejné správy a umožní provádění výše uvedených nových úkonů a postupů. Navržená právní úprava oproti stávající tak již nerozlišuje jednotlivé registry, do kterých zapisují údaje obecní úřady obcí s rozšířenou působností a centrální registr silničních vozidel, který vede Ministerstvo dopravy a do kterého se postupně předávají údaje z registrů vedených obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

Tou druhou oblastí je schvalování technické způsobilosti vozidel. Návrh tak reaguje zejména na vývoj unijní právní úpravy a poznatky současné praxe. Navržená úprava bude po obsahové i formální stránce již bezezbytku v souladu s příslušnou rámcovou unijní směrnicí a dalšími směrnicemi.

Tím třetím okruhem změn je navrhované zpřísnění a doplnění právní úpravy v oblasti stanic technické kontroly a stanic měření emisí s tím, že provozovatelům těchto stanic a jejich zaměstnancům se precizně stanovuje řada nových povinností směřujících k důslednému provádění technických prohlídek a měření emisí a zaznamenávání jejich průběhu a výsledky, což se bohužel v současné právní úpravě ne vždycky děje. V případě provozovatelů stanic technické kontroly se jedná například o výslovnou povinnost provádět technické prohlídky zákonem jednoznačně stanoveným způsobem, podrobně popsaným prováděcí vyhláškou, či o povinnost údaje o zahájení technické prohlídky a údaje ze záznamníku závad neprodleně po jejich pořízení vkládat do informačního systému stanic technické kontroly. Návrh doplňuje i potřebnou úpravu průběžného vzdělávání a aktualizaci existující úpravu informačního systému v této oblasti. K novým povinnostem se stanovují adekvátní sankce a významnou součástí této oblasti úpravy je výslovný zákaz zasahování do stavu počítače ujeté vzdálenosti, tzv. přetáčení tachometru. Stanovení sankce za porušení této povinnosti a zavedení kontroly stavu počítače ujeté vzdálenosti je povinnou součástí technických prohlídek silničních vozidel.

Návrh předkládané novelizace si s ohledem na svůj rozsah a významné dopady vyžádal poměrně náročné zpracování projednání v opakovaném meziresortním připomínkovém řízení a je ze strany odborné veřejnosti, ale i například Policií České republiky netrpělivě očekáván. Já tímto prosím Poslaneckou sněmovnu a žádám o podporu pro tento návrh zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Zpravodajem pro první čtení je pan poslanec Václav Baštýř. Prosím, pane poslanče, o vaši zprávu.

 

Poslanec Václav Baštýř: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, pan ministr nám všem velmi podrobně a precizně přednesl zákon, který si vám dovolujeme předložit. Já bych se už jenom opakoval dalšími obraty. Proto doporučím tento návrh do druhého čtení s tím, že zcela určitě proběhnou různá jednání s odbornou veřejností, s vámi poslanci, abychom tento složitý zákon přednesli veřejnosti tak, aby ho velmi jednoduše chápala. K tomu, že potřebuje zákon poměrně rychle přijmout, bych navrhoval ještě zkrácení doby jednání o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ještě jednou ten návrh. Zkrácení...

 

Poslanec Václav Baštýř: Zkrácení doby na projednávání o 30 dnů ve výborech.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. O slovo se hlásí s přednostním právem pan poslanec Tejc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP