(12.40 hodin)
(pokračuje Smýkal)

Já bych chtěl jenom říci, že teď očekávám aktivitu Ministerstva dopravy a to, o čem hovořil zpravodaj kolega Baštýř, že by mohl podvýbor pro dopravu připravit velmi odborný seminář. Seminář, který reaguje na tyto poznámky, připomínky. Já oceňuji, že součástí této předlohy je soubor předpokládaných vyhlášek, prováděcích předpisů. Na druhé straně to chce daleko hlubší diskusi, a už na to moji kolegové poukázali, hlubší diskusi k jednotlivým konkrétním věcem včetně administrativy, byrokracie, zkoušek. Je potřeba říci, že také Ministerstvo dopravy má instituci, která se zabývá přípravou jednotlivých techniků, zkoušek, osvědčení, vydávání. To si myslím, že bude i předmětem velké odborné diskuse, a já nemusím řadu věcí opakovat.

Na druhé straně bych chtěl říci - a teď margo na to, co jsem řekl. Nevidím důvod, proč bychom měli zkracovat dobu třiceti dnů, tak jak předložil kolega Baštýř, předpokládám, s vědomím předkladatele Ministerstva dopravy. Protože jestliže chceme tomu věnovat podrobnou diskusi, odbornou širokou veřejnost vtáhnout do těchto problémů, je potřeba připravit seminář k jednotlivým vyhláškám, jednotlivým seminářům, udělat výměnu názorů. A ty připomínky včetně registru, o kterém tady bylo dnes hovořeno, ke stanicím technické kontroly, kdo má osvědčení, kdo vydává zkoušky, zabránit lobbistickým přístupům, protože skutečně by to mělo být v tom smyslu, jak bych to správně pojmenoval, a je to i uvedeno v jedné vyhlášce, aby to byla nestrannost, nezávislost a věrohodnost. A já bych poprosil, abychom odložili, resp. nepodpořili návrh na zkrácení lhůty a věnovali se podrobné přípravě tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Karel Šidlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já navážu na kolegu Smýkala s tím, že se nebudu vracet k otázkám, které zde už zazněly, protože bychom se pouze opakovali, a zaměřím se pouze na to, co jsem považoval za velice důležité, aby zaznělo při prvním čtení v Poslanecké sněmovně z hlediska hodnocení návrhu této novely.

Po zkušenostech, které jsou na dopravních úřadech v České republice, mohu říci, že tím, že novela zavádí přeregistrace vozidla, která zajišťuje dodržení povinnosti dosavadního i nového vlastníka vozidla, tzv. polopřevod, dochází k tomu, že odhlášení vozidla z registru je prováděno nikoliv na osobu, ale na pouze odhlášení z registru. Tím pádem vozidlo není ani v registru ani mimo něj a v podstatě není ani odhlášeno ani přihlášeno. Dopravní úřady nemohou zadarmo nikomu hlídat zákonné pojištění a nepovedou správní řízení s nepojištěnými osobami, kterých se to může týkat v tomto polopřevodu.

Na řešení tohoto problému český stát zřídil organizaci, která se jmenuje Česká kancelář pojistitelů, ať si to řeší tato organizace. Nesmí dojít k dalšímu zatěžování přetížených úředníků právě nefunkčními registry, aby byli zatěžováni dalšími správními řízeními. Registr je od toho, aby registroval vozidla, a ne aby vedl správní řízení. Já si myslím, že v ostatních státech Evropské unie je to nastaveno skutečně jako registr vozidel, a nikoliv jako orgán výkonu státní správy.

Zjednodušuje se komplikovaná úprava jednotlivých dovozů silničních vozidel ze zahraničí. Uvedení této úpravy se dává do souladu se správní praxí, kdy v návaznosti na přijetí vyhlášky č. 388/2008 Sb. již nedochází při dovozu typově schválených vozidel z jiných členských států Evropské unie k žádnému přezkumu a schválení jejich technické způsobilosti se stává automatickým. V § 34 novely zákona není vůbec vyjasněno, co bude dokládat osoba pro registraci vozidla a jak bude dokládán základní doklad, tj. základní technický popis vozidla. Bez přesně stanoveného rozsahu dokladů nelze vozidlo registrovat a hlavně vůbec o něm nelze získat základní údaje. Některé doklady Evropské unie také neuvádějí platnost technických kontrol. Můžeme jmenovat Belgii, Holandsko nebo Itálii. No a v textu novely zákona - a to je závěr mého vystoupení - je velmi časté odvolávání se na prováděcí předpis, který bude vznikat, jak už bývá zvykem v České republice, bez dosud známého obsahu až po přijetí novely tohoto zákona.

Jsem přesvědčen, že nesmí být z této podzákonné normy vypuštěn nástroj vedoucí k vyřešení problémů souvisejících s již několik let trvajícím neudržitelným stavem v oblasti evidenčních kontrol ve stanici technické kontroly. Nedokonalý systém činí velké problémy jak Ministerstvu dopravy, tak Ministerstvu vnitra, dopravní policii i pojišťovnám. Naše republika je terčem oprávněné kritiky ze zahraničí, protože u nás se otevírá cesta legalizace ukradených vozidel. Minimálně 5 až 8 tisíc vozidel z 15 tisíc ročně zcizených vozidel se znovu přihlašuje do evidence v České republice, ale pod jinou identitou.

Pro zdokonalení stávajících systémů evidenčních kontrol silničních vozidel byla vytvořena skupina odborníků a ta připravila návrh doplnění kontrolního úkonu č. 103, evidenční kontrola silničních vozidel. Jedná se o finančně nenáročný model běžně užívaný v zahraničí, který zdokumentuje kontrolované vozidlo tak, že lze jen velmi těžko po tomto úkonu provést následně podvod v jeho evidenci.

Na úplný závěr žádám Ministerstvo dopravy, aby na řešení zmíněného problému nezapomnělo při tvorbě prováděcí vyhlášky k novele zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Poslanci za KSČM podpoří postoupení tisku 717 do druhého čtení a přikázání výborům, ovšem nesouhlasíme se zkrácením lhůty o třicet dnů, která zde byla navržena.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. Musím upozornit pana zpravodaje, že vznesl návrh na zkrácení doby. Tento návrh ovšem musí zaznít v rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Václav Baštýř: Děkuji, pane předsedající. Přihlašuji se k návrhu na zkrácení lhůty projednávání o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Takže pokud není žádná další přihláška do rozpravy, obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo ještě jiný návrh? Nevidím žádný jiný návrh.

 

Takže o přikázání k projednání hospodářskému výboru budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání k projednání hospodářskému výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 73, přihlášeno 158, pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní ještě budeme hlasovat o návrhu pana zpravodaje na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Nesouhlasné připomínky od stolku zpravodajů: O třicet dnů.) O třicet dnů. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Omlouvám se, že jsem pravděpodobně přesně neinterpretoval návrh pana kolegy Baštýře.

 

Je tady ještě žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Znovu přečtu návrh pana zpravodaje: na zkrácení lhůty na projednání ve výborech o 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 75, přihlášeno 136, pro 74, proti 57. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Tímto jsme se vypořádali s prvním čtením této předlohy a končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP