(13.10 hodin)
(pokračuje Heger)

Poslední bod, který zmíním, upravuje ustanovení týkající se oznamování hospitalizace nebo omezení hospitalizovaného pacienta ve volném pohybu bez jeho souhlasu soudu, neboť stávající znění je nepřesné. Zrušuje se povinnost poskytovatele zdravotních služeb oznamovat omezení pacienta, které spočívá v jeho držení zdravotnickými pracovníky, známý problém úchopu, a doplňuje se ustanovení § 40 tak, aby bylo zřejmé, že se soudu neoznamuje též dodatečné omezení ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem, pokud s ním byl ve lhůtě 24 hodin dodatečně souhlas vysloven.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, my jsme původně navrhovali § 90 na souhlas v prvním čtení, avšak ukázalo se, že je zde potřeba ještě určitého doladění některých formulací, a bude proto vhodné projednání ve výboru. Byl bych však rád, kdybych mohl navrhnout a byla schválena zkrácená lhůta pro projednání, protože by bylo potřeba, aby tato novela vstoupila v platnost od 1. 4. 2013, kdy pominou roční odkladné výjimky.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za úvodní slovo. Mám tady napsaného jako zpravodaje poslance Igora Svojáka, ale vím, že by mělo dojít ke změně, že by se zpravodajem měl stát pan poslanec Jiří Skalický. O takovéto změně v prvém čtení musíme hlasovat. Doufám, že je tady dost hlasujících.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby zpravodajem k tomuto návrhu zákona byl poslanec Jiří Skalický, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 78, přihlášeno je 137, pro hlasovalo 117, proti nikdo. Tato změna byla přijata.

 

Žádám poslance Skalického jako zpravodaje, aby přednesl svoji zprávu k prvnímu čtení tohoto návrhu.

 

Poslanec Jiří Skalický: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych velice stručně přednesl zprávu k předložené novele zákona o zdravotních službách.

Tato novela reaguje zejména na některé nejasnosti v § 35 příslušného zákona a v § 46, jak to tady definoval pan ministr zdravotnictví. V § 35 asi nejznámější a nejvíce diskutovaný je souhlas obou rodičů, který je v novele patřičně upraven tak, aby vyhovoval příslušné praxi a zbytečně nekomplikoval zdravotnickým zařízením a lékařům život.

Dovoluji si vám proto tedy navrhnout, abyste propustili tuto novelu do druhého čtení, aby mohla být projednána ve zdravotním výboru, a současně navrhuji zkrácení lhůty k projednání na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď můžeme otevřít obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Žádné přihlášky nejsou. Pan ministr Heger se hlásí do rozpravy? (Nehlásí.) Pan zpravodaj se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Jiří Skalický: Omlouvám se, pane předsedající. Ještě bych chtěl v rozpravě znovu požádat o zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. To byl návrh na zkrácení lhůty. Můžeme postupovat tak, že se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl projednání ve výboru pro zdravotnictví. Má někdo jiný návrh než výbor pro zdravotnictví? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání výboru pro zdravotnictví, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 79, přihlášeno je 140, pro hlasovalo 120, takže přikázání bylo provedeno.

 

Pak tu byl návrh pana poslance Skalického zkrátit lhůtu k projednávání na 30 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty k projednávání na 30 dní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 80, přihlášeno je 139, pro 115, proti 1. Zkrácení bylo provedeno.

 

To bylo asi všechno, co jsme mohli v prvém čtení vykonat, takže můžeme tento bod ukončit.

 

Dalším bodem našeho programu je

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 823/ - prvé čtení

Požádal bych ministra dopravy Pavla Dobeše, aby se ujal slova jako první.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi stručně představit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111 o silniční dopravě.

Návrh novely zákona o silniční dopravě obsahuje dvě části. Tou první je zčásti úprava implementující právo Evropské unie, tou druhou částí je vnitrostátní úprava.

V první, implementační části se v nezbytné míře reaguje přímo na použitelné nařízení Evropské unie, a to o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě, a to zejména stanovením sankcí za porušení povinností uložených tímto nařízením. Dále návrh obsahuje dokončení transpozice směrnice 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě.

Stěžejní, důležitější částí ze strany Ministerstva dopravy je předkládání návrhu, který představuje poměrně zásadní přepracování úpravy provozování taxislužby. Nová úprava reaguje zejména na požadavky praxe kontrolních orgánů a samotných uživatelů taxislužby. Úprava si klade za cíl přinést zejména zjednodušení a zpřehlednění práv a povinností při podnikatelské přepravě osob malými vozidly a ztížení obcházení zákonných povinností a páchání trestné činnosti při provozování taxislužby prostřednictvím přesného vymezení povinností dopravců a řidičů taxislužby a návazných sankcí a úspory nákladů v odstranění některých nadbytečných administrativních činností. Já si myslím, že problematika taxislužeb je zejména ve velkých aglomeracích poměrně známá. Nové vymezení samotného obsahu pojmu taxislužba pak jednak ztíží obcházení stanovených povinností prostřednictvím v současnosti nedostatečně upravené takzvané smluvní přepravy, jednak vyjasní dosud ne zcela přehledný status takzvaného drink servisu. Pro provozování této služby se rovněž stanoví základní požadavky a povinnosti. Nová úprava taxislužby by v takovém důsledku měla přinést zkvalitnění služby pro zákazníky a sjednocení povinností pro všechny provozovatele a jednodušší situaci při kontrolní činnosti a následném postihu.

S ohledem na závažnost tohoto tématu a jeho dopady probíhala při přípravě návrhu v oblasti taxislužby poměrně široká jednání s představiteli obecních samospráv a jiných ústředních orgánů a se zástupci odborné veřejnosti a s ohledem na specifickou situaci v oblasti taxislužby na území Prahy proběhly podrobné konzultace se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, a řada ustanovení v návrhu reaguje právě na jejich nejpalčivější problémy. I s ohledem na poměrně široké zapojení odborné veřejnosti, která změny v úpravě návrhu netrpělivě očekává, doufám, že jej Poslanecká sněmovna podpoří a umožní jeho další projednání v Senátu.

Tímto si dovoluji Poslaneckou sněmovnu požádat o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím pana poslance Stanislava Humla, který je zpravodajem určeným pro prvé čtení, aby řekl svůj názor. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP