(13.20 hodin)

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, mám zpravodajskou zprávu. Předloha nově definuje rozdíl mezi taxislužbou a příležitostnou dopravou, nově určuje pravidla pro získání licence a její užívání. Jde o výrazné zpřísnění a upřesnění pravidel. Nově také definuje spolehlivost podnikatele v silniční dopravě. Je tam řada nových deliktů, přestupků nebo správních deliktů. Nově ale také stanovuje dobu řízení a odpočinku až na šest hodin nepřetržitého řízení a to mi připadá jako trošku dlouhá doba. Když jsem to konzultoval s dopravními psychology, ta doba bez odpočinku šest hodin je dlouhá. Zpřísňuje postihy za delikty, vyjmenovává nové přestupky a správní delikty, jak jsem říkal, a rozšiřuje pravomoc obecní policie při kontrole taxislužby.

Co je tam zajímavé, že zrušuje povinnost tuzemského dopravce zajistit, aby práci řidiče vykonával ten, kdo se zúčastnil školení a podrobil se lékařské prohlídce. Jestli to bylo odstraněno z důvodů duplicity, tak je to v pořádku. Pokud je to úmysl, tak je to špatně.

No a to je v podstatě všechno. Já doporučuji, aby byl tento tisk postoupen do druhého čtení s tím, že ty drobné věci se dají opravit ve výboru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak jsme slyšeli slovo zpravodaje a já otevírám obecnou rozpravu k tomu, co tady bylo řečeno i předloženo. Vidím, že se do ní nikdo nehlásí, tak můžeme rozpravu ukončit a můžeme se zabývat návrhem přikázání.

 

Organizační výbor navrhuje hospodářský výbor. Má někdo jiný návrh? (Nikdo se nehlásil.) Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat hospodářskému výboru, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 81. Přihlášeno je 139, pro hlasovalo 106, ne 139 bylo přihlášeno, pro hlasovalo 110, proti nikdo, takže přikázání bylo provedeno.

 

A to je všechno, protože ostatní tu k hlasování není, takže já děkuji předkladatelům, končím bod 39.

 

Je tu bod číslo

15.
Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jana Čechlovského, Dagmar Navrátilové,
Rudolfa Chlada a Jaroslavy Wenigerové na vydání zákona o změně právní formy
občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 605/ - druhé čtení

Takže poprosím paní poslankyni Lenku Kohoutovou, aby to uvedla.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Změna zákona o obecně prospěšných společnostech má za cíl umožnit, dobrovolně umožnit občanským sdružením, která o to hlasy všech svých členů projeví zájem, změnit právní formu občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Jedná se o jakýsi převodník před funkčností občanského zákoníku, aby se sociální služby, vzdělavatelé a podobně mohli přetransformovat, měli svou vlastní historii, mohli dále dostávat granty, protože s působností občanského zákoníku by občanské sdružení, které neposkytuje službu pouze svým členům, tak se změnilo... tak by zaniklo v podstatě. Čili toto je jakýsi přechodník k těm, kteří budou potřebovat podobnou službu.

Nezaznamenala jsem žádné pozměňovací návrhy, čili předpokládám, že nebude problém tento zákon schválit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže návrh jsme v prvém čtení přikázali ústavněprávním výboru a poprosil bych paní poslankyni Janu Suchou.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ústavněprávní výbor se s tímto návrhem vypořádal na své schůzi na své schůzi dne 24. 10. a přijal usnesení, ve kterém doporučil návrh schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, otevírám obecnou rozpravu. Nemám přihlášky, pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. A budeme tedy... Takže to je obecná rozprava, která neproběhla. A teď tedy, když jsme ve druhém čtení, zahajuji rozpravu podrobnou. Takže do podrobné rozpravy také nejsou žádné přihlášky. V tom případě tedy končím podrobnou rozpravu a můžeme ukončit druhé čtení.

 

Teď také ve druhém čtení, to je

13.
Návrh poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Vojtěcha Filipa
a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 600/ - druhé čtení

Tady by návrh měla uvést poslankyně Soňa Marková. Ano, ano, já vidím. Ano, ano. Takže prosím paní poslankyni. (Hluk v sále.)

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Hezký den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych velice krátce pohovořila k tomuto návrhu zákona, jehož cílem je narovnání hlavní zásady, na které je postaven zákon číslo 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotním pojištění, a to je tedy narovnání principu solidarity zrušením maximálního vyměřovacího základu pro všechny skupiny pojištěnců, tedy i pro osoby samostatně výdělečně činné. Tato navrhovaná změna příznivě ovlivní tvorbu fondů zdravotního pojištění a následně také příznivě ovlivní úroveň a zabezpečení zdravotní péče.

V minulých letech provedené a auditem přijaté odhady o ztrátách z tohoto zastropování, které chceme tímto zákonem zrušit, byly skutečně velké. Jenom pro ilustraci, za rok 2009 znamenalo jenom u Všeobecné zdravotní pojišťovny zastropování minus 3,5 miliardy. Za rok 2011 a za rok 2012 to je více než dvě miliardy korun jenom pro VZP. Myslím si, že když to shrneme, že jenom od roku 2009 do roku 2012 přišla Všeobecná zdravotní pojišťovna díky zastropování o 10 miliard korun, takže tento návrh zákona má právě v tuto chvíli, kdy se bavíme i o kvalitě zdravotní péče a o tom, že tedy peníze nejsou v dostatečné míře, tak má své opodstatnění.

Věřím, že tedy na tomto návrhu zákona najdeme shodu i nadále, tak jak tomu bylo v prvním čtení. Děkuji vám za nepozornost, aspoň některým. (Potlesk z lavic KSČM).

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, a teď prosím, my jsme to přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví. Výbor předložil záznam z jednání do Sněmovny, máme ho i jako tisk 600/2 a mohl by nám k tomu něco říct pan poslanec Marek Šnajdr.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Ano, pane předsedající, mohl.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale neřeknu.

 

Poslanec Marek Šnajdr: A dokonce i řekl. Děkuji. Myslím, že ta zpráva z výboru bude velmi stručná. Skutečně výbor projednal tento návrh zákona na svém řádném setkání nebo jednání a postoupil ho Poslanecké sněmovně bez usnesení. Tedy bez stanoviska. Toť závěr výboru a já ještě se potom přihlásím v rámci rozpravy s upřesněním či s návrhem.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, a já teď otevírám obecnou rozpravu. Tam mám sice pana poslance Paroubka, ale ten dnes tady není přítomen. Nevím, který duch tedy ho dostal na tabuli. Takže se ptám, kdo se hlásí do obecné rozpravy, protože tu přihlášku jsem vymazal, tu první. Nehlásí se nikdo do obec... Ne, já jsem si myslel právě, ano, prosím.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Já jsem zaslechl, že se někdo hlásí, ale nikoliv. Jenom velmi stručně. Samozřejmě usnesení výboru vyplývá z toho, že podobná úprava odstropování systému veřejného zdravotního pojištění je obsažena v tisku 801, tak řekněme, že z této logiky vyplývá usnesení výboru tak, jak bylo učiněno.

Je zde určitá kolize, jak časová, tak faktická. Já pro to, abychom měli zachovány všechny varianty hlasování do třetího čtení, tak si pro forma formálně dovolím navrhnout zamítnutí tohoto zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP