(11.30 hodin)

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Dnes do třetice materie ze stejné, tedy 22. schůze zahraničního výboru. Výbor přijal následující usnesení:

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k této smlouvě, které byly podepsány v Panamě dne 4. července 2012".

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji zahraničního výboru. Nyní prosím zpravodajku výboru rozpočtového paní poslankyni Miloslavu Vostrou.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, tento tisk na své 36. schůzi dne 3. října 2012 projednal i rozpočtový výbor a přijal v něm usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k této smlouvě, které byly podepsány v Panamě dne 4. července 2012". Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Pan kolega Hamáček má slovo jako první. Prosím.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Odkazuji se na usnesení zahraničního výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ptám se na další přihlášku do rozpravy. Není žádná, rozpravu končím.

Oznamuji, že pan poslanec Jiří Paroubek má náhradní kartu č. 15.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 57. Táži se, kdo je pro přijetí navrženého usnesení. Jenom dodám, že obě usnesení jsou shodná, tedy jak rozpočtového, tak zahraničního výboru. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 57 přítomno 134, pro 113, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím tedy bod 99, sněmovní tisk 794. Děkuji oběma zpravodajům, děkuji panu ministrovi.

 

Zahajuji projednávání bodu

100.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací nové hraniční dokumenty česko-polských státních hranic
v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou
a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995
/sněmovní tisk 831/ - prvé čtení

O úvodní slovo požádám ministra financí Miroslava Kalouska. Prosím. (V sále je neklid!)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Dámy a pánové, v roce 1993 se rozhodly Česká republika a Polská republika o tom, že komplexně přezkoušejí česko-polské státní hranice v letech 1993 až 2004. Tyto práce probíhaly a příslušné části hraničních dokumentů byly aktualizovány v letech 2006 až 2008. Nová hraniční dokumentace obsahuje zejména charakteristiku česko-polských státních hranic, charakteristiku geodetických a kartografických prací, hraniční mapy a seznamy technických údajů týkajících se česko-polských státních hranic. V březnu v roce 2011 byla nová hraniční dokumentace projednána a na plenárním zasedání hraniční komise a předsedy obou delegací podepsána. Já prosím o schválení.

Vzhledem k významu, který hraniční dokumentace má, to bude mít charakter prezidentské smlouvy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o slovo zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Renátu Witoszovou.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k obsahu těchto dokumentů doporučuji postoupit zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda se do této rozpravy někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Paní zpravodajka navrhuje totéž a ptám se tedy po skončení obecné rozpravy, zda má ještě někdo nějaký jiný návrh na přikázání. Nemá-li, budeme hlasovat o návrhu jediném.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 58. Táži se, kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 58 přítomno 134, pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Tím končím projednávání bodu 100, sněmovního tisku 831 v prvém čtení. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi.

 

Zahajuji projednávání bodu

101.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o společném leteckém prostoru
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou
/sněmovní tisk 850/ - prvé čtení

Prosím pana ministra financí Miroslava Kalouska o úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, bylo by zajisté škoda, kdyby Češi a Moldavané neměli společný letecký prostor, který odstraní veškeré restrikce pro letecký provoz na společném trhu. To zajistí smlouva. O její schválení žádám. Je velmi důležité, že Moldávie přistoupila na všechny předpisy Evropské unie, to znamená, že si to z naší strany nevyžádá žádnou změnu právního řádu a ani výjimky. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Slovo nyní dostává pan zpravodaj pan poslanec David Vodrážka. Prosím.

 

Poslanec David Vodrážka: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, po úvodním slově pana ministra přikazuji, tedy navrhuji přikázat zahraničnímu výboru. (Veselost v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se někdo do rozpravy hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím tedy obecnou rozpravu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl tento návrh přikázat výboru zahraničnímu, pan zpravodaj taktéž.

Zahajuji hlasování. Pardon. Toto hlasování musím prohlásit za zmatečné. Omlouvám se vám. Musím se zeptat, jestli někdo ještě navrhuje nějaké jiné přikázání. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 60. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby byl přikázán tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 60 přítomno 133, pro 114, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh byl zahraničnímu výboru přikázán.

 

Tím končím prvé čtení tisku 850, bodu 101. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

102.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou
socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
který byl podepsán v Praze dne 15. října 2012
/sněmovní tisk 852/ - prvé čtení

Slovo dostává ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovoluji si předložit vám poslední bod z dnešního bloku smluv, a sice protokol mezi námi a Nizozemím. Současná dohoda zamezující dvojímu zdanění je z roku 1974 a Nizozemí sice dnes ještě existuje, leč Československá socialistická republika, která byla smluvním partnerem, již nikoliv. Neodpovídají ani současné ekonomické podmínky ani podmínky daňového systému. (V sále je obrovský hluk!) Nizozemí nemělo zájem podepsat zcela novou smlouvu a trvalo na postupu, který je také běžně používán, a sice dodatečného protokolu, který nejdůležitější věci zaktualizuje a stane se nedílnou součástí původní smlouvy z roku 1974. Já tedy prosím o projednání a schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím tedy o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Davida Vodrážku.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, paní předsedkyně. Po úvodním slově pana ministra navrhuji tentokrát přikázat zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím o vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhuje přikázat tuto materii výboru zahraničnímu, pan zpravodaj taktéž. Já se ptám, jestli má ještě někdo jiný návrh. Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 61. Ptám se, kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Proti?

V hlasování pořadové číslo 61 přítomno 133, pro 117, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh byl zahraničnímu výboru přikázán.

 

Projednali jsme tak bod 102, sněmovní tisk 852 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji také panu zpravodaji.

O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte, abych požádal o přestávku na jednání našeho klubu do 13. hodiny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Vyhlašuji tedy přestávku s tím, že naše jednání bude pokrčovat dnes ve 14.30 hodin, a to odpověďmi na ústní interpelace, nejprve tedy od 14.30 ústní interpelace určené předsedovi vlády a nejpozději od 16 hodin na jednotlivé ministry vlády. To je vše. Přeji vám příjemné odpoledne.

Ještě jedna omluva. Z dnešního jednání se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Ivana Weberová.

Pokračovat budeme ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.40 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP