(Jednání pokračovalo ve 12.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat po přerušení do 12 hodin. Byla zde žádost o odhlášení, takže jsem vás všechny odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Předpokládám, že všichni, kteří chtějí hlasovat, už jsou přítomni v sále. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které navrhl pan místopředseda Lubomír Zaorálek.

 

Ještě jednou přečtu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyzývá Karolínu Peake k rezignaci na funkci ministryně obrany České republiky."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem tohoto usnesení? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 203 přihlášeno 152, pro 73, proti 72. Konstatuji, že návrh usnesení nebyl schválen.

 

Tím končím projednávání bodu 163. Prosím, pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, paní a pánové, pouze sdělení. Nezpochybňuji hlasování, pouze pro stenozáznam - hlasoval jsem proti a díval jsem se, že na sjetině mám pro. Takže pro stenozáznam. Děkuji. (Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Můžeme přistoupit k projednávání bodu s pořadovým číslem 118, kterým je

118.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 783/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo ministr zdravotnictví Leoš Heger a zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Boris Šťastný. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, jsou uvedeny ve sněmovním tisku 783/3, který jste všichni dostali.

K tomuto bodu otevírám rozpravu. Nevidím, neregistruji žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se někdo do rozpravy z místa? Protože tomu tak není, rozpravu končím. Pane ministře, eventuálně pane zpravodaji, přejete si závěrečná slova? Ne.

Poprosím pana zpravodaje poslance Šťastného, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s procedurou hlasování. Nejprve bych chtěl říci, že zdravotnímu výboru se podařilo velkou většinu pozměňovacích návrhů, kterých bylo několik desítek, zpracovat do pozměňovacího návrhu, který vám byl rozdán pod písmenem A, a ten bychom hlasovali jako první, nicméně s výjimkou bodů A5, A6, A28, A29 a A31. Zdůvodním proč. To je několik málo bodů z tohoto velkého pozměňovacího návrhu přijatého na zdravotním výboru, které byly napadeny - v uvozovkách napadeny - pozměňovacími návrhy z pléna nebo jsou v nějaké kontradikci.

Jako druhý pozměňovací návrh bychom hlasovali můj pozměňovací návrh pod písmenem D2. Ten se týká zpřesnění podmínek u krevní plazmy a nakládání s ní. Pokud by nebyl přijat, musíme hlasovat A5, to je právě ten napadený bod ze zdravotního pozměňovacího návrhu.

Dále bychom hlasovali bod D3, opět pokud by se nepodařilo prohlasovat, museli bychom hlasovat o bodu A6.

Dále bychom se dostali k pozměňovacímu návrhu D1, to je můj vlastní pozměňovací návrh, který stahuje po vzájemné dohodě návrh na distanční výdej léků na lékařský předpis. Pokud by tento nebyl přijat, tak musíme pro pořádek hlasovat A31.

Následuje hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem C poslance Skalického, to je zpřesnění sankcí při nedodržení volného výběru lékárny při preskripci.

Dále přistoupíme ke dvěma pozměňovacím návrhům z pléna poslance Rusnoka, je to společné hlasování o bodech B1 až B3. Dále budeme hlasovat o bodech A28 a A29, pokud by tyto pozměňovací návrhy poslance Rusnoka přijaty nebyly. Resp. A28 a A29 se týká reexportu, tady upozorňuji na to, že je to pozměňovací návrh přijatý na výboru pro zdravotnictví, a v případě, že bude přijat, bude pozměňovací návrh poslance Rusnoka pod bodem B4 nehlasovatelný.

Nakonec bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

Všem zástupcům politických klubů jsem tuto listinu dnes ráno rozdal a projednal ji s nimi a pokusil se ji vysvětlit.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji za přednesení návrhu procedury. Má k tomuto návrhu někdo nějakou připomínku nebo jiný návrh? Nemá, takže předpokládám, že nemusím nechávat hlasovat... (Připomínka mimo mikrofon.)

 

Ano, takže vzhledem ke složitosti procedury nechám o této proceduře hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem procedury tak, jak jej přednesl pan zpravodaj? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 204 přihlášeno 151, pro 141, proti 1. S procedurou jsme vyslovili souhlas.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Boris Šťastný: Ano. Ono to vypadá složitě, ale nakonec uvidíte, že to bude jednoduché.

Jako první bod je ten celkový pozměňovací návrh v usnesení zdravotního výboru pod písmenem A s výjimkou A5, A6, A28, A29 a A31. Stanovisko zpravodaje - souhlas.***
Přihlásit/registrovat se do ISP