(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? (Ministr: Souhlas.) Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 205, přihlášeno 147, pro 138, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Tímto říkám, že jsme schválili tento velký pozměňovací návrh, a zbývá několik málo pozměňovacích návrhů z pléna.

Jako první bude pozměňovací návrh pod písmenem D2 poslance Šťastného, jde o zpřesnění podmínek při nakládání s krevní plazmou. Stanovisko zpravodaje: Souhlas. (Ministr: Stanovisko ministerstva souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 206. Přihlášeno 151, pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Boris Šťastný: Konstatuji, že pozměňovací návrh pod písmenem A5 je tímto nehlasovatelný, a můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D3 poslance Šťastného, to je druhá část zpřesnění podmínek u nakládání s krevní plazmou. Stanovisko zpravodaje: Souhlas. (Ministr: Je to stejná problematika, souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 207. Přihlášeno 151, pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Boris Šťastný: Tímto mohu konstatovat, že pozměňovací návrh pod písmenem A6 je nehlasovatelný, a můžeme přistoupit k pozměňovacímu návrhu D1 poslance Šťastného, který v podstatě vyjímá bod A31, který navrhoval distanční výdej léků na lékařský předpis. V tomto případě stanovisko zpravodaje: Souhlas. (Ministr: Stanovisko ministerstva: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 208. Přihlášeno 151, pro 138, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Boris Šťastný: Tímto konstatuji, že pozměňovací návrh zdravotního výboru pod písmenem A31 je nehlasovatelný.

Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu pod písmenem C poslance Skalického, který upravuje sankce při nedodržování volného výběru lékárny a neuvádění identifikačního kódu v rámci elektronické preskripce. Stanovisko zpravodaje: Souhlas. (Ministr: Stanovisko ministerstva - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 209. Přihlášeno 152, pro 142, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Boris Šťastný: Ano, dostáváme se k pozměňovacím návrhům B1 až B3 pana poslance Rusnoka. Můžeme přistoupit k tomuto hlasování, protože bod A26 byl už jako první hlasování přijat. Jde o další zpřesnění volného výběru lékárny pro pacienty při elektronické preskripci obecně. Stanovisko zpravodaje: Souhlas. (Ministr: Souhlasné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 210. Přihlášeno 151, pro 144, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. A je zde hlasování o pozměňovacích návrzích výboru pro zdravotnictví, které budeme hlasovat samostatně pod číslem A28 a A29. Jde o úpravu, která se snaží upravovat reexport ve prospěch zajištění zásobování trhu pro pacienty. Stanovisko zpravodaje: Souhlas. (Ministr: Stanovisko ministerstva - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 211. Přihlášeno 152, pro 102, proti 19. S návrhem jsme vyslovili souhlas.

 

Poslanec Boris Šťastný: Tímto mohu konstatovat, že pozměňovací návrh pana poslance Rusnoka, který byl uveden pod bodem B4, je nehlasovatelný.

Prosím o kontrolu, zda byly hlasovány všechny pozměňovací návrhy. Já jsem přesvědčen, že ano.

Ano, prosím proto pana předsedajícího, jestli by nechal hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ano, je potvrzeno, že všechny návrhy byly hlasovány. Proto přistoupíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 783, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto usnesením, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 212. Přihlášeno 153, pro 141, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Já bych chtěl poděkovat tímto nejenom zástupcům koalice, ale i zástupcům opozice, protože z výsledku hlasování je vidět, že ten návrh včetně pozměňujících návrhů byl přijat širokou většinou, a já děkuji za to, že se nám to podařilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Tím ukončuji projednávání tohoto bodu a přistoupím k projednávání bodu s pořadovým číslem 123, kterým je

123.
Návrh poslanců Leoše Hegera, Borise Šťastného, Aleše Roztočila,
Marka Šnajdra, Jiřího Štětiny a Jiřího Rusnoka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
/sněmovní tisk 700/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo opět pan ministr zdravotnictví Leoš Heger a zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Igor Svoják. Pozměňovací návrhy jsme obdrželi jako sněmovní tisk 700/5.

Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Pan ministr Heger. Prosím, pane ministře.***
Přihlásit/registrovat se do ISP