(12.20 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Já už ten zákon nebudu uvádět, protože zde byl opakovaně diskutován. Dovolil bych si jenom v úvodu poznamenat, že se všemi pozměňovací návrhy, tak jak byly přijaty, bude vysloven ze strany ministerstva souhlas, a to včetně pozměňovacího návrhu paní poslankyně Kohoutové, který jsme dostali na poslední chvíli. Trošku jsme o něm vzrušeně na ministerstvu debatovali, protože posiluje pozici domácích zdravotních služeb, což je velmi žádoucí záměr, ale povede velmi pravděpodobně k mírnému zvýšení nákladů na tuto sféru, návrh má ale v sobě logiku, takže ho podpořím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Hlásí se dál někdo do rozpravy? Neregistruji žádnou písemnou přihlášku, nevidím ani žádnou přihlášku z místa, proto rozpravu končím.

Pane ministře, pane zpravodaji, přejete si ještě závěrečná slova? Ne, takže poprosím pana zpravodaje, pana poslance Igora Svojáka, aby nás seznámil s návrhem procedury.

 

Poslanec Igor Svoják: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, procedura hlasování u tohoto zákona bude vcelku jednoduchá. Nejdříve bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu, který vyšel z dílny výboru pro zdravotnictví. Za druhé bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegyně poslankyně Lenky Kohoutové a třetí v pořadí bychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane zpravodaji. Má k návrhu této procedury někdo připomínku nebo jiný návrh? Protože tomu tak není a procedura je dost jednoduchá, tak předpokládám, že o ní nemusíme nechávat hlasovat, a můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích. Prosím, pane zpravodaji, abyste je přednášel.

 

Poslanec Igor Svoják: Takže hlasujeme o komplexním pozměňovacím návrhu zdravotního výboru, který je uveden pod písmenem A, a je to usnesení výboru pro zdravotnictví č. 109. - Omlouvám se. Není to komplexní, je to pozměňovací návrh zdravotního výboru.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Už je nám to jasné. Stanoviska prosím? (Zpravodaj: Kladné stanovisko. Ministr: Kladné stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 213 přihlášeno 151, pro 143, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Igor Svoják: Nyní budeme, vážené kolegyně a vážení kolegové, hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Lenky Kohoutové, který je uveden pod písmenem B. Stanovisko zpravodaje kladné. (Ministr: Stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 214 přihlášeno 151, pro 135, proti 4. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Igor Svoják: A nyní vás, vážený pane předsedající, žádám, abyste nechal hlasovat o zákonu jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ano, dostávám potvrzení, že o všech návrzích bylo hlasováno. Proto přikročíme k závěrečnému hlasování o usnesení.

 

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Leoše Hegera, Borise Šťastného, Aleše Roztočila, Marka Šnajdra, Jiřího Štětiny a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), podle sněmovního tisku 700, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem tohoto usnesení? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 215 přihlášeno 151, pro 141, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

124.
Návrh poslanců Jana Chvojky, Jaroslava Krákory, Pavla Antonína
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 752/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů za navrhovatele zaujal pan poslanec Jan Chvojka a zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Šťastný. Komplexní pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 752/3.

K tomuto bodu otevírám rozpravu. Prosím, pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom krátce představit návrh tohoto zákona.

Tak jak byl původně navržen od klubu ČSSD, obsahoval změnu zákona o specifických zdravotních službách, kde s účinností od 1. dubna 2012 byla povinnost podrobit se lékařské prohlídce, a to i v případech, kdy šlo o pracovněprávní vztah, který byl založen dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. Chtěli jsme, aby tato povinnost dopadala jenom na případ založení pracovního poměru. Poté tento návrh doznal určité změny ve formě komplexního pozměňovacího návrhu zdravotního výboru, kde tento pozměňovací návrh určitým způsobem upravil a konkretizoval náš návrh, kdy povinnost podrobit se lékařské prohlídce specifikoval na pracovní poměr a na dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti v případě, kdy je zaměstnance zařazen k práci, která je prací rizikovou nebo jejíž součástí je povinnost podrobit se zdravotní způsobilosti. Takže je to určitá konkretizace.

Já tento pozměňovací návrh vítám a podporuji ho a prosím o schválení zákona ve formě pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pane zpravodaji, hlásíte se do rozpravy?

 

Poslanec Boris Šťastný: Nikoliv, pane předsedající, já jsem připraven hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Předtím než tedy rozpravu ukončím, protože nemám žádnou přihlášku, se pro pořádek tážu - mám tady tři faktické poznámky, zda jsou relevantní, nebo jestli se jedná o omyl. Pan poslanec Paroubek. Paní kolegyně Bohdalová. Ne, dobře. Pan kolega Koskuba. Ne.

Ještě se někdo hlásí do rozpravy? Pan ministr Heger. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom vyjádřit navrhovanému znění, pokud projde pozměňovací návrh, jak byl předložen, podporu ze strany Ministerstva zdravotnictví a děkuji tímto prostřednictvím pana předsedajícího panu předkladateli za spolupráci na dopilování této věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, žádnou přihlášku neregistruji, rozpravu končím. Závěrečná slova. Budete si přát, pane navrhovateli? Ne. Takže můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji, pane předsedající. Vážená Sněmovno, mělo by to být poměrně jednoduché. Existuje jeden komplexní pozměňovací návrh přijatý výborem pro zdravotnictví, s jehož zněním se jako zpravodaj ztotožňuji a vyslovuji mu souhlas. Proto můžeme hlasovat o tomto komplexním pozměňovacím návrhu a následně o zákonu jako o celku, popřípadě nechávám na vašem zvážení, zda nehlasovat o zákonu jako o celku ve znění komplexního pozměňovacího návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP