(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pro pořádek se zeptám: Má někdo připomínku k návrhu této procedury? Protože tomu tak není, tak můžeme přikročit k hlasování. Uděláme to tak, že budeme hlasovat nejdříve o komplexním pozměňovacím návrhu a potom o návrhu zákona jako celku. Předpokládám, že pozměňovací návrh byl panem zpravodajem okomentován, můžeme o něm začít hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s komplexním pozměňovacím návrhem k tomuto zákonu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 216. Přihlášeno 151, pro 142, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní, protože se jednalo jenom o jeden návrh, tak předpokládám, že je v pořádku a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Chvojky, Jaroslava Krákory, Pavla Antonína a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 752, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 217. Přihlášeno 151, pro 144, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a tím můžeme ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu s pořadovým číslem

121.
Návrh poslanců Anny Putnové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 634/ - třetí čtení
 

Místo u stolku zpravodajů již zaujala za navrhovatele paní poslankyně Putnová a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Ivan Ohlídal. Pozměňovací návrhy jste dostali jako sněmovní tisk 634/3.

K tomuto bodu otevírám rozpravu. Paní poslankyně Putnová, prosím.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré poledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěla bych vás uvést do problematiky, která tady byla už diskutována v rámci prvního i druhého čtení. Jedná se o novelu vysokoškolského zákona, která má umožnit slaďování profesního a rodinného života vysokoškoláků. Tato novela získala širokou podporu jak ve výboru pro školství, tak také v odborné veřejnosti.

Během druhého čtení byl načten pozměňující návrh pana poslance Ohlídala, který má dva základní okruhy. První okruh se týká technických drobných úprav, zpřesňuje a zkvalitňuje předlohu. Druhý okruh zasahuje do faktického znění zákona a jedná se tam o dva body. Především bod 4 svým prvním bodem rozšiřuje toto působení nejenom na studentky-matky, ale na rodiče, čili i muži se mohou do tohoto zákona vejít, což považuji za vhodné a užitečné nejenom z genderové vyváženosti, ale také proto, že během dlouhých diskusí, které provázely tento legislativní proces, jsme se dostávali do kontaktu s lidmi, kteří přišli do různých životních situací, a je třeba jim vyjít vstříc.

Druhý bod čtvrtého bodu přináší námět, aby rodiče, kteří budou pobírat rodičovskou dávku jako studenti, měli stanovenou maximální možnou výši rodičovského příspěvku. Musím říct, že tento návrh jde nad rámec předkladatelů, protože se jedná o novelu vysokoškolského zákona, která má umožnit zjednodušit studium pro lidi, kteří v době studia mají děti. S tímto bodem se nemohu vnitřně ztotožnit.

Nicméně chci poděkovat za velmi konstruktivní a vstřícné přijetí a poměrně detailní projednávání jak na školském výboru, tak i v kuloárech a žádám o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Dál se do rozpravy hlásí pan poslanec Ivan Ohlídal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, tak jako předkladatelka této novely paní poslankyně Putnová, i já souhlasím s touto novelou a doporučuji ji ke schválení. Lišíme se pouze právě v té záležitosti spojené s druhou částí mého čtvrtého pozměňovacího návrhu. Paní předkladatelka s ním vyjádřila nesouhlas. Já si však myslím, že bychom i tuto část tohoto pozměňovacího návrhu měli schválit. Mám k tomu jednoduchý důvod. Rodiče-studenti, kteří vychovávají děti a pak se také připravují na svoje budoucí povolání, povolání vysokoškolského absolventa, prospívají dvojnásobně naší společnosti. A maximální částka byla mnou zvolena proto, protože velmi často se ve své praxi setkávám a setkával jsem se i v minulosti s tím, že studenti-rodiče, kteří začali vychovávat své dítě, byli nuceni přerušit studium, velmi často se dostávali do finančních potíží, které některé z nich dokonce donutily až zanechat studia. Proto vyjadřuji opačný názor v této záležitosti a žádám vás, abyste i tento pozměňovací návrh jako celek schválili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Prosím, paní kolegyně Putnová.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dovolila bych si reagovat na poznámky předřečníka. Jsem si vědoma toho, že situace některých studentů-vysokoškoláků skutečně vyžaduje podporu. Nicméně podpora v tom sociálním smyslu, na ni je pamatováno prostřednictvím sociálních stipendií. Další oblast, se kterou se nemohu vnitřně ztotožnit, jak jsem řekla, je fakt, že by to byl nárok, který nebude podmíněn sociální potřebností. Takže se domnívám, že těch důvodů, proč bychom mohli uvažovat o jednotlivých případech, bychom našli více.

A ještě jednu poznámku nakonec. Když jsme diskutovali tuto problematiku na vysokých školách, nikoliv jenom s jednotlivými studenty, ale i se zástupci studentské komory akademických senátů, tak jsme dostávali různé podněty, co bychom mohli pro studenty udělat. Ale mohu vás ujistit, že ani v jednom případě nezazněl požadavek, že by měli mít automaticky nárok na maximální rodičovský příspěvek. Já si myslím, že toto je dost velký argument pro to, abychom sociální věci nechali řešit prostřednictvím speciálních nástrojů a instrumentů a řešili podmínky pro studium, čili novelu vysokoškolského zákona, tak, jak je zákon primárně míněn. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě pan poslanec Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Paní předkladatelka mě docela překvapuje, když se odvolává na sociální stipendia. Výše sociálních stipendií není příliš velká. Studentům bohužel v současné době, zvlášť rodičům-studentům, nemůže příliš pomoci. A co se týče sociální potřebnosti, tak nevím, jaké opět ona má v této věci zkušenosti, ale já mám zkušenosti takové, že drtivá většina studentů i bez zkoumání jejich sociálního zázemí má opravdu dost značné problémy v okamžiku, kdy se stávají rodiči a zároveň přerušují studium. Myslím potíže z hlediska finančního, z hlediska sociálního. Takže i tyto dvě připomínky paní poslankyně Putnové musím odmítnout a vyjádřit odlišný názor. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP