(12.50 hodin)

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Hlasování páté o návrhu pod písmenem B5 již není třeba, takže můžeme, vážený pane předsedající, přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku. (Navrhovatelka i zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ujistím se ještě, že je všechno v pořádku - ano, proto můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku.

 

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Anny Putnové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 634, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 223 přihlášeno 150, pro 143, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končíme projednávání tohoto bodu a můžeme přistoupit k projednání bodu s číslem

122.
Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé otázky
související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty
/sněmovní tisk 657/ - třetí čtení

Prosím tedy, aby u stolku zpravodajů zaujal místo ministr pro místní rozvoj pan ministr Jankovský a zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Horníková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 657/4.

K tomuto bodu otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikoho nevidím ani písemně ani z místa, proto rozpravu končím.

Ptám se pana ministra a paní zpravodajky, jestli si přejí závěrečná slova. Pan ministr Jankovský - prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento návrh zákona upravuje některé otázky, které souvisejí s poskytováním a užíváním bytů a nebytových prostor a jeho hlavním úkolem bylo vlastně stanovit počet služeb, upravit postup při vyúčtování záloh za služby, stanovení kritérií pro vyúčtování nákladů a možnosti ujednání o paušální platbě.

Tento materiál byl projednán ve výboru pro veřejnou správu, kde byly přijaty následně pozměňovací návrhy A1 až A10. Jsou to pozměňovací návrhy, které považujeme jako Ministerstvo pro místní rozvoj za prospěšné a jež zlepší a zkvalitní tento zákon. Rovněž tak vyjadřujeme souhlas s pozměňovacím návrhem B1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Paní zpravodajka, paní poslankyně Horníková. Prosím.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane ministře, pane předsedající, dovolte, abych se ujala slova zpravodaje a hned na začátku bych chtěla poděkovat panu kolegovi Jiřímu Petrů, že za mě odpracoval druhé čtení ve Sněmovně, protože jsem byla nepřítomna a řádně omluvena.

Já bych skutečně jen dvě věci na doplnění pana ministra.

Tento návrh zákona, který leží před námi ve třetím čtení, je speciální předpis, speciální zákon, zvláštní zákon, který bude doplňovat problematiku bydlení a s ním užívaných služeb vlastně ve všech typech domů a všeho typu bydlení. Bude doplňovat občanský zákoník speciálně v § 196 odst. 6. Je to předpis, kterým budou doplněny konkrétní problematiky, které občanský zákoník jako předpis, samozřejmě daleko složitější, nemůže řešit sám.

Vzhledem k tomu, že občanský zákoník začne platit od 1. 1. 2014, dovolili jsme si i my navrhnout posunutí účinnosti od 1. 1. 2014. Chci říci, že důvodem je i poměrně dlouhé projednávání na výboru, protože tento zákon je zákon o životě, zákon z praxe a stále nám přicházely různé podněty, které jsme se snažili zpracovat a zapracovat.

Takže podobně, jako pan ministr se přikláním k tomu, abychom zákon projednali, a dovolím si navrhnout, až mě k tomu, pane předsedající, vyzvete, postup při projednávání.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Protože žádnou přihlášku neregistruji, rozpravu končím a prosím vás, paní zpravodajko, abyste nás provedla procedurou hlasování.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, děkuji. Budeme postupovat podle tisku 657/4, je to tisk, který byl předložen po projednání ve výborech a druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Konstatuji, že nebyl podán návrh na zamítnutí.

Dovolím si navrhnout proceduru hlasování.

Pod bodem A jsou uvedeny pozměňovací návrhy, které přijal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Tyto návrhy jsou označeny pod písmeny A1 až A10. Budu doporučovat, abychom hlasovali o těchto bodech jedním hlasováním.

Dále máme pozměňovací návrhy pod písmenem B. Pod písmenem B jsou pozměňovací návrhy pana kolegy Babora, který navrhoval, abychom hlasovali samostatně o B1, je to účinnost zákona, a následně body B2 až B7 navrhnu hlasovat jedním hlasováním. Pokud si pan kolega Babor bude přát, abychom hlasovali - a teď se na něj dívám - abychom hlasovali o jednotlivých bodech postupně, tak pak bych navrhla, abychom společně hlasovali bod B3 a bod B6, které mají společné téma, pak bod B4 a B5, kdy zase je to společná problematika, a nakonec hlasovali samostatně bod B2 a B7. Pan kolega Babor kývá, takže takto navržená procedura hlasování takto oddělených bodů souhlasí. Děkuji.

Nakonec bych nechala hlasovat o zákonu jako o celku. Tolik moje navržená procedura.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji za návrh procedury. Má k tomuto návrhu procedury někdo připomínku, námitku nebo jiný návrh? Není tomu tak, procedura je jednoduchá, tak u ní nemusíme nechat hlasovat.

Prosím, paní zpravodajko, abyste přednášela jednotlivé návrhy.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Nejprve bychom tedy hlasovali o bodu A, a to o bodech A1 až A10 společným jedním hlasováním. Stanovisko zpravodaje je doporučující. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování, kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 224 přihlášeno 151, pro 135, proti nikdo, s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále doporučuji hlasovat o bodu B1, týká se posunutí účinnosti zákona. Stanovisko zpravodaje je souhlas. (Ministr rovněž souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 225 přihlášeno 151, pro 135, proti nikdo, s návrhem byl vysloven souhlas.***
Přihlásit/registrovat se do ISP