(11.30 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Nová hraniční dokumentace česko-polských státních hranic vznikla jako výsledek prvního společného komplexního přezkoušení česko-polských státních hranic, které prováděla v letech 1993 až 2004 Stálá česko-polská hraniční komise v souladu s mezinárodními smlouvami upravujícími správu společných státních hranic s Polskem. Příslušné části hraničních dokumentů pak byly aktualizovány v letech 2006 až 2008 na základě prvního společného ověření stavu a rozmístění hraničních znaků na česko-polských státních hranicích.

Nová hraniční dokumentace obsahuje zejména charakteristiku česko-polských státních hranic, charakteristiku geodetických a kartografických prací, hraniční mapy a seznamy technických údajů týkajících se česko-polských státních hranic. Nová hraniční dokumentace byla projednána Stálou česko-polskou hraniční komisí na jejím 20. zasedání v Ketrzyně dne 17. března 2011 a byla podepsána předsedy obou delegací.

Ke svému vstupu v platnost vyžaduje nová hraniční dokumentace v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích podepsané dne 17. ledna 1995 v Praze schválení podle právních předpisů České republiky a Polska. S ohledem na význam hraničních dokumentů pro určování průběhu státních hranic je nová hraniční dokumentace z hlediska vnitrostátního právního řádu České republiky schvalována stejným způsobem jako mezinárodní smlouva prezidentské kategorie. Byla tedy předložena k vyslovení souhlasu s ratifikací oběma komorám Parlamentu České republiky a následně bude ratifikována prezidentem republiky.

Pro upřesnění bych chtěl uvést, že na základě nové hraniční dokumentace nedochází ke změnám průběhu státních hranic, které by v souladu s čl. 11 Ústavy České republiky vyžadovaly schválení ústavním zákonem. V nové hraniční dokumentaci jsou však zaznamenány drobné změny pohyblivých státních hranic na hraničních tocích řek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď požádám paní poslankyni, tedy zpravodajku výboru zahraničního Kateřinu Konečnou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 831/1. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi vás seznámit s usnesením 214 zahraničního výboru z 25. schůze. Zahraniční výbor navrhuje následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci nových hraničních dokumentů česko-polských státních hranic v souladu s čl. 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995." Následující body jsou standardní.

Snad jenom jako zpravodajce mi dovolte doplnit, že diskuse na zahraničním výboru probíhala v duchu, o kterém tady mluvil pan ministr. Že vzhledem k tomu, že změny vlastně vyplývají ze změny přírodních toků a muselo dojít k této dohodě, nenastaly žádné komplikace při projednávání, a tedy doporučujeme tuto smlouvu schválit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a teď prosím otevírám rozpravu, do které přihlášky nemám. Takže můžeme zřejmě rozpravu také ukončit a mohli bychom hlasovat o navrženém usnesení, které přednesla paní poslankyně Konečná.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jsme ho slyšeli. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 76. Přihlášeno 133, pro hlasovalo 117, proti nula. Takže to bylo přijato. Končím projednávání bodu 109.

 

Dalším bodem je

39.
Návrh poslanců Jana Husáka, Zdeňka Bezecného, Ludmily Bubeníkové,
Jaroslava Ečka, Petra Gazdíka, Martina Gregory, Michala Janka, Luďka Jeništy,
Jany Kaslové, Heleny Langšádlové, Františka Laudáta, Jiřího Olivy
a Renáty Witoszové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 755/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

To už tady bylo, ten bod jsme už projednávali. Byl přerušen před ukončením obecné rozpravy. Jedná se o návrh poslanců Husáka, Bezecného, Bubeníkové, Ečka, Gazdíka, Gregory, Janka, Jeništy, Kaslové a dalších, kterým se mění zákon o poštovních službách. Takže tady to bylo přerušeno v obecné rozpravě. Nyní budeme v obecné rozpravě pokračovat. Akorát si potřebuji ujasnit, jak to bylo s přihláškami.

Pan poslanec Husák se ještě hlásí v rámci obecné rozpravy. Dobře, pane poslanče, můžete tedy vystoupit.

 

Poslanec Jan Husák: Já jenom pro vysvětlení, protože včera jsme byli v časové tísni, zareaguji na vystoupení pana kolegy Sivery, který hovořil o tom, že tato úprava vnáší určitý zmatek. Já s tím nemohu souhlasit, protože jsme si vyžádali i stanovisko Parlamentního institutu, a co se týče úpravy, která se týká pojistky stanovení počtu pošt na návrh ČTÚ usnesením vlády, tak tato věc je naprosto v souladu s evropskou legislativou. Je naprosto v souladu s naším právním řádem. Takže jenom jsem chtěl k tomuto dodat, že vás chci z uvedeného důvodu požádat, abyste nehlasovali pro zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se zeptám, jestli se do obecné rozpravy někdo nehlásí, ale už žádnou přihlášku nevidím, takže snad můžeme obecnou rozpravu v této chvíli ukončit. A už gonguji, protože jak už zaznělo ve vystoupení pana poslance Husáka, byl v průběhu rozpravy podán návrh na zamítnutí. Což je zřejmě to, co bychom nyní měli hlasovat. Takže proto ještě zazvoním na poslance. Měli bychom se nyní vypořádat s návrhem pana poslance Sivery na zamítnutí. Snad už se všichni shromáždili. Můžeme hlasovat. Budeme hlasovat návrh pana poslance Sivery. Ještě vás odhlašuji a teď znovu přihlašuji. Prosím, vy se musíte přihlásit.

 

Hlasujeme návrh na zamítnutí pana poslance Sivery. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 77. Přihlášeno 124, pro hlasovalo 38, proti 82. Takže zamítnutí neprošlo a my budeme nyní hlasovat návrh na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nikdo se nehlásí s jiným návrhem, takže budeme hlasovat ten jeden.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázat hospodářskému výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 78. Přihlášeno je 124, pro hlasovalo 117, proti nula, takže přikázání bylo provedeno. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je bod číslo

107.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky
a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou
České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího
zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané
v Praze dne 4. prosince 1995, který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012
/sněmovní tisk 815/ - druhé čtení

Požádal bych pana ministra Kalouska, aby uvedl. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, návrh tohoto protokolu je výsledkem stálého diplomatického úsilí Ministerstva financí, které vyvíjí na poli spolupráce mezi daňovými správami za účelem většího získávání informací, a to jak novými smlouvami se zeměmi, které jsou označovány jako tax paradise, nebo se zeměmi, které sice daňové ráje nejsou, nicméně byly tradičně skoupé na výměnu informací, které napomáhají boji proti daňovým únikům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP