(11.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Jednou z takových zemí v minulosti nepochybně bylo i Švýcarsko, takže smlouva proti dvojímu zdanění z roku 1996 neobsahuje žádný článek o výměně informací. Této dohody se podařilo dosáhnout tímto protokolem, který v případě, že ho budete ratifikovat, se stane nedílnou součástí smlouvy proti dvojímu zdanění. Jednak opravňuje, jednak zakládá povinnosti daňovým správám obou zemí vyměňovat si citlivé informace týkající se daní svých rezidentů a to, co pro Švýcarsko poměrně dlouhá desetiletí bylo téměř nemyslitelné, také prolamuje švýcarské bankovní tajemství.

Jsem přesvědčen, že tento protokol bude výrazně ku prospěchu těm poctivým daňovým poplatníkům, a proto prosím o jeho schválení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A požádám pana poslance Robina Böhnische, aby odůvodnil usnesení výboru, které máme jako tisk 815/1.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý den. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Zahraniční výbor projednal tento tisk na své 23. schůzi 14. listopadu loňského roku a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995, který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012.

Dále výbor pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny, a zmocnil mě jako zpravodaje výboru, abych o projednání podal zprávu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď otevírám obecnou rozpravu... On to iniciativně projednal ovšem také rozpočtový výbor. Usnesení rozpočtového výboru máme jako tisk 815/2. Možná paní poslankyně Miloslava Vostrá by mohla také přednést stanovisko za rozpočtový výbor.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, sněmovní tisk 815 projednal na své 39. schůzi dne 21. listopadu 2012 i rozpočtový výbor a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995, který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď otevírám rozpravu, do které se přihlásil... Kdo se hlásí do rozpravy? Nevidím nikoho, takže rozpravu můžeme zřejmě ukončit. (Ministr Kalousek od stolku zpravodajů: Nikeho.) Nikeho se říká. Ano. Nikeho nevidím. (Potlesk z lavic poslanců ČSSD).

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Usnesení tady máme. Naštěstí jsou usnesení shodná, takže můžeme hlasovat o jednom usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout návrh usnesení, které bylo předloženo oběma výbory, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 79, přihlášeno 127, pro hlasovalo 112, proti nula, takže usnesení bylo přijato. Ve druhém čtení jsme toto přijali, odhlasovali, odsouhlasili tuto Smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Švýcarskem.

 

A teď tady máme bod

108.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé,
která byla podepsána dne 11. května 2012 v Bruselu
/sněmovní tisk 819/ - druhé čtení

Požádal bych místopředsedu vlády a ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, aby se v tomto případě ujal slova jako první. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych jménem vlády uvedl návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé, která byla podepsána 11. května 2012 v Bruselu. Dohoda je vůbec prvním smluvním vztahem mezi Evropskou unií a Irákem a upravuje právní rámec pro řadu oblastí od pravidelného politického dialogu přes rozvojovou pomoc až po obchodní vztahy a spolupráci v oblasti právních předpisů.

V průběhu jednání o dohodě se Evropská unie s Irákem dohodly na zvýšení statusu navrhované dohody s tím, že její název bude změněn na Dohodu o partnerství a spolupráci a že bude zřízena Rada pro spolupráci, v rámci níž se budou pravidelně konat schůzky na ministerské úrovni. Proces vyjednávání byl po devíti kolech v listopadu 2009 ukončen.

Pokud jde o právní povahu dohody, je koncipována jako takzvaná smíšená smlouva. To znamená, že Evropská unie bude moci provádět samostatně jen část závazků vyplývajících z této dohody, zatímco ke zbytku bude potřebovat součinnost členských států.

Sjednaná dohoda je plně v souladu se zahraničními politickými zájmy České republiky. Její obsah je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a obecně závaznými zásadami mezinárodního práva.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru poslance Jana Bauera, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako tisk 819/1. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedající, milé dámy a pánové, zahraniční výbor projednal. Výsledkem projednání je usnesení, které tady za malou chvíli přečtu. A vás bych, pane předsedající, požádal, abyste o něm následně nechal hlasovat.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé, která byla podepsána dne 11. května 2012 v Bruselu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Otevírám rozpravu. K rozpravě se nikdo nehlásí, takže můžeme rozpravu ukončit a budeme hlasovat - zagongujeme - o tom návrhu, který tady přednesl pan poslanec Bauer. Tak, můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout návrh usnesení přednesené panem poslancem Bauerem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 80. Přihlášeno je 129, pro hlasovalo 111 - ne, pro hlasovalo 112. Takže přihlášeno 129, pro hlasovalo 112, proti nula, takže toto usnesení bylo přijato. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP