(15.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 811/1.

Tento návrh odůvodní hejtman Karlovarského kraje pan poslanec Josef Novotný mladší. Prosím, pane kolego, o vaše úvodní slovo.

 

Poslanec Josef Novotný ml.: Dobrý den. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Dovolte, vážené kolegyně, kolegové, bych vám jako hejtman Karlovarského kraje představil naši zákonodárnou iniciativu, a to senátní tisk číslo 811 - Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Změna spočívá v § 21, kde v bodě 1 je doplněno následující. Původní text je tento: "Zpoplatněnou pozemní komunikaci lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny (dále jen vozidlo v systému časového zpoplatnění), pouze po úhradě časového poplatku. Časový poplatek lze uhradit na jeden rok, jeden měsíc nebo na deset dnů." A nyní to doplnění: "není-li dále uvedeno jinak".

V odst. 2 je následující znění. Původní znění je: "Horní hranice výše časového poplatku na jeden rok činí pro vozidlo v systému časového zpoplatnění 1 500 Kč." A my jsme navrhli doplnění "nebo je-li zpoplatněná pozemní komunikace vzdálená od ostatních zpoplatněných pozemních komunikací o více než o polovinu své zpoplatněné délky, činí horní hranice časového poplatku na jeden rok pro vozidlo v systému časového zpoplatnění 300 Kč".

A v odst. 3 je původní text: "Výše časového poplatku na jeden měsíc a časového poplatku na deset dnů se stanoví poměrně k výši časového poplatku na jeden kalendářní rok. Výši časových poplatků stanoví prováděcí právní předpis." A my toto doplňujeme. "Časový poplatek na jeden měsíc a časový poplatek na deset dnů se pro pozemní komunikace podle odst. 2 druhá část věty nestanovuje." Tolik tedy změna zákona.

Co nás k tomu vedlo? Vedlo nás k tomu to, že v dubnu loňského roku byla zprovozněna a zpoplatněna část rychlostní silice R6 z Chebu do Karlových Varů. Tento úsek měří 37,5 km a není v současné době řádně napojen na další dálniční síť v ČR. V rámci ČR je v tomto ohledu specifický svou značnou vzdáleností mnoho desítek kilometrů od další navazující dálniční sítě. To za prvé.

Za další. Komunikace R6 je vedena po stávající silnici 1. třídy, to znamená, že uživatelé nemají možnost jiné objízdné trati. Další věc je to, že tato komunikace vlastně tvoří obchvat následujících měst. Za prvé Chebu. Dříve, pokud jste chtěli na hranice s Německou republikou, tak jste museli projíždět Chebem. Nyní tato silnice vlastně tvoří obchvat Chebu. Dále tvoří obchvat Kynšperka, Sokolova, Lokte a Karlových Varů. A pokud je mi známo, tak právě komunikace, které tvoří obchvaty některých měst, nejsou zatíženy poplatkem a nejsou zatíženy dálniční známkou.

Vláda na jednání své schůze dne 24. října 2012 projednala a posoudila návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje a vyslovila nesouhlas. A uvedla tyto důvody:

Za prvé. Předložený návrh změny zákonné právní úpravy časového zpoplatnění obecného užívání vybraných pozemních komunikací považuje vláda za nekoncepční, nesystémový a věcně nepromyšlený. My na to reagujeme následujícím stanoviskem. Právě naopak! Návrh je vůbec prvním pravidlem, které by muselo Ministerstvo dopravy ČR při sestavování příslušné vyhlášky respektovat. Stávající zákon totiž nedefinuje vůbec žádná pravidla, kterými by se mělo Ministerstvo dopravy při sestavování vyhlášky řídit. Jednalo by se tak o první koncepční systematické pravidlo stanovené zákonem.

Za druhé. Vláda říká: Navrhovaný výrazné snížení maximální výše časového poplatku na izolovaných úsecích zpoplatněných pozemních komunikací jde proti dlouhodobé koncepci státu spočívající v postupném odstraňování výjimek ze seznamu pozemních komunikací podléhajících časovému zpoplatnění. Delší souvislé úseky dálnic a rychlostních silnic - a teď pozor -, které netvoří pouze obchvaty měst a obcí, nejsou jedinou existující dopravní spojnicí, u nichž není dán jednoznačný důvod pro výjimku, jsou proto opětovně zařazovány mezi zpoplatňované úseky pozemních komunikací. A tady já říkám: Toto právě silnice R6 splňuje! Je to vlastně obchvat Sokolova, obchvat Chebu, obchvat Lokte, obchvat Kynšperka a obchvat Karlových Varů. Dále tady říkají, že nejsou jedinou existující dopravní spojnicí, a tato silnice je jedinou spojnicí, protože je postavena na tělese silnice 1. třídy. Takže my na to reagujeme tím, že proti dlouhodobé koncepci státu jde naopak stávající vláda, neboť v minulosti, za předcházejících vlád, nebyly principiálně zařazeny do zpoplatněných komunikací úseky dálnic nebo rychlostních silnic, které ležely mimo či vzdáleně od souvislé dálniční sítě ČR.

Za další. Zavedení speciální emise dálničních kuponů, k němuž má navrhovaná změna směřovat, by zároveň významně narušilo zavedenou a dlouhodobě aplikovanou podobu systému časového zpoplatnění v ČR nesystémovou a neopodstatněnou výjimkou. To tvrdí vláda. My říkáme: Tato teze vlády je v rozporu se stanoviskem Parlamentního institutu, neboť ten naopak z hlediska slučitelnosti s právem EU dospěl k závěru, že by bylo žádoucí zavést více typů časového zpoplatnění, neboť takový postup není z pohledu unijního kontextu nijak neobvyklý, naopak je často využíván v řadě členských států EU.

Za další. Vláda tvrdí: Izolovaný úsek rychlostní silnice R6 v Karlovarském kraji, na němž by měl být podle předloženého návrhu zákona v důsledku navrhované změny snížen časový poplatek, tvoří klíčovou rychlou dopravní spojnici všech hlavních městských aglomerací Karlovarského kraje a svou délkou takřka 40 kilometrů zároveň tvoří i významnou část celkové sítě zpoplatněných pozemních komunikací - více jak tři procenta. Investice státu na jeho výstavbu, provoz a údržbu představují nezanedbatelné finanční prostředky. Tyto prostředky jsou u všech dálnic a rychlostních silnic částečně pokrývány i výnosem ze zpoplatnění jejich obecného užívání, tedy i výnosem z prodeje dálničních kuponů. Snížením výše časového poplatku na tomto úseku by tedy mohlo dojít i ke snížení celkového výnosu - tvrdí vláda - z časového poplatku a v důsledku toho i ke snížení objemu prostředků použitelných na další rozvoj a údržbu pozemních komunikací ve vlastnictví státu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP