(16.10 hodin)
(pokračuje Sekaninová)

Jenže zavedení takové zásadní systémové změny zasahující samotnou strukturu výkonu státní správy vůči občanům musí být velmi dobře připraveno. Připraveno s patřičnou odbornou, profesní i organizační erudicí, s citlivostí a vnímáním potřeb příjemců, s ověřením všech možných dopadů a důsledků. Bohužel nyní se tak nestalo. Projekt byl odstartován bez nezbytného legislativního vymezení. Ekonomický prospěch a zájem jiných subjektů byl povýšen nad potřebami osob v nepříznivé životní či sociální situaci. Proto je třeba celý projekt zastavit do doby, než bude jeho realizace řádně projednána, adekvátně právně vymezena a než budou prakticky ošetřeny jeho negativní důsledky pro příjemce.

Vážené kolegyně, kolegové, touto cestou vás žádám o postoupení senátního návrhu k projednání výborům a o zvážení argumentů pro okamžité zastavení vydávání karet sociálních systémů, a to do změny nebo zrušení dosavadní právní úpravy. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní senátorce Boženě Sekaninové. Slovo dostane nyní zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaromír Drábek. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jaromír Drábek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úloze zpravodaje nechci vyjadřovat svoje osobní názory, to když tak potom udělám v rámci rozpravy, nicméně je mou úlohou konstatovat, že vláda k tomu tisku vyjádřila nesouhlasné stanovisko, zejména z těch důvodů, že návrh neřeší využití sKarty jako průkazu osoby se zdravotním postižením, to znamená dostává do naprostého právního vakua průkazy tělesně postižených ve všech stupních. Dále neřeší vůbec to, že přes karty sociálních systémů už bylo vyplaceno velmi mnoho v té celkové částce a řada klientů chce čerpat dávky prostřednictvím karty sociálních systémů. A tady vlastně ten zákon navrhuje ustoupit od něčeho, co může být i dobrovolným využitím z hlediska klienta, například proto, že karta sociálních systémů, resp. prostředky uložené na kartě sociálních systémů nejsou postižitelné exekucí. Dále vláda upozorňuje na to, že předložený návrh zákona koliduje se zněním zákona o sociálně-právní ochraně dětí a také neřeší výplatu takzvané kompenzace. Poslední, co bych chtěl zdůraznit ze stanoviska vlády, je to, že návrh zákona nezohledňuje značné finanční dopady navrhované úpravy.

Dovolte mi, abych jako zpravodaj také konstatoval, že v důvodové zprávě k návrhu zákona dochází ke zkreslení faktů, kde cituji z důvodové zprávy: "Je zřejmé, že dochází k hrubému porušení pravidel rovné soutěže." No tak od posuzování dodržování pravidel rovné soutěže tady máme nezávislý Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten zkoumal veřejnou obchodní soutěž na poskytovatele služeb spojených s sKartou na podzim předloňského roku. Kvůli tomu také musel být posunut termín zahájení vydávání sKaret o půl roku. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tehdy jednoznačně konstatoval, že veřejná obchodní soutěž, kterou ministerstvo vyhlásilo na poskytovatele sKarty a které se zúčastnily tři největší banky v České republice, proběhla správně jak co do zadání, tak co do průběhu té soutěže.

Dovolte mi, abych se krátce ještě vyjádřil k tomu, co tady přednesla zástupkyně předkladatele. Co se týká té citované úspory čtvrt miliardy korun ročně, tak tady bylo řečeno, že úspora je vyvolána tím, že se ty peníze vyberou od příjemce dávek. Tak to prosím není pravda, protože všechny základní úkony jsou bezplatné. Není také pravda to, v současné době, že pouze první výběr z bankomatu České spořitelny je bezplatný. Dnes už je každý výběr v bankomatu České spořitelny bezplatný. A dále také je potřeba jasně říci, že legislativní vymezení sKarty bylo v platnosti mnohem dříve, než začal i ověřovací provoz při vydávání sKaret. Takže pokud tady bylo řečeno, že ten celý proces byl rozběhnut bez nezbytného legislativního vymezení, tak to rozhodně tak není.

Já se tady nechci pouštět do nějakých detailních právních rozborů, to by samozřejmě vyžadovalo několik hodin přednášky či diskuse, tedy v tuto chvíli svoji zpravodajskou zprávu ukončím. Samozřejmě že se potom ještě přihlásím. Pokud to bude třeba a nepředhoní mě někdo jiný, tak se vyjádřím v obecné rozpravě včetně případného návrhu na zamítnutí z těch důvodů, které jsem uvedl.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Je do ní přihlášena paní poslankyně Lenka Kohoutová a domnívám se, že jsem zaregistrovala tedy správně, že se hlásí také pan zpravodaj do této obecné rozpravy. Nejprve paní poslankyně Lenka Kohoutová. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, nikdo tady není asi z koalice větším kritikem sKarty neboli karty sociálních systémů než Lenka Kohoutová. Ale tento návrh já nemůžu podpořit. A možná mi stojí za to, abych vysvětlila proč a možná abychom si to tady řekli, kde jsou jaksi neuralgické body tohoto návrhu.

První je, a to tady zmínil pan kolega Drábek, že tyto karty jsou současně kartami osob se zdravotním postižením, čili rozlišení TP, ZTP a ZTP/P, a tato změna s tím nepočítá. Ona prostě neříká, co s těmito lidmi. Opravdu vypadly by takzvané průkazy lidí se zdravotním postižením. To vidím jako velký problém.

Pak je tady další věc a ta je o tom, že říkat, že necháme třeba jenom hmotnou nouzi a někoho necháme a někoho nenecháme, karty zrušíme úplně, nebo je zachováme pro někoho jiného... Ten systém jako takový, a to je nutné říci, kvůli koaličnímu partnerovi ODS zůstal dobrovolný. A čtěte si to všichni, jak chcete. Prostě karta sociálních systémů je jeden z prostředků na výplatu dávek. Není možné kartu někomu nařídit jako platební prostředek a to jsme vybojovali v tom ohledu, že bez toho by karta nevznikla. To, že karta sociálních systémů, je vysvětlována jinak a lidem jinak nařizována, to je prostě problém Ministerstva práce a sociálních věcí.

Koukám, že kolega Skokan se mnou nesouhlasí, ale tak ať to možná potom vysvětlí jinak.

Důležité je říci, že karta naráží na mnoho problémů, které se v současné době podařilo panu premiérovi ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyřídit. Například, a to si pojďme říci, že bankovní poplatky se v žádném případě neplatí. Žádné za vedení sKarty. Výběry jsou teď nově navrženy všechny zadarmo. Dobrovolnost té karty je a bude zaručena. A v tuto chvíli já říkám, že sKartu vidím pouze jako jakýsi průkaz, a pojďme si říkat, do jaké míry se musí upravit veškeré údaje, které tam jsou, protože tam je problém a Úřad pro ochranu osobních údajů se k tomu jasně vymezil, ale karta musí zůstat dobrovolná, musí to být jako alternativní prostředek pro výplatu nejrůznějších dávek. A nic víc. Můžeme to nechat jako alternaci, jako něco, co je zadarmo, účet zadarmo. Teď jsme navíc dojednali to, že složenky, které jdou směrem k hmotné nouzi, všechny budou v poplatku státu, čili nikdo za ně nebude platit. A stejně tak je důležité říci, že veškeré výběry z karty budou taktéž zadarmo. Čili ta jednotlivá jednání probíhají. To, že samozřejmě karta má mnoho much a musíme je vychytat, to tak je. Ale to, že příjem karty je dobrovolný, to v zákoně je. Prostřednictvím karty si může každý vybrat, jakým způsobem bude finanční prostředky přijímat, to znamená složenka, to znamená na svůj účet a podobně. A nikdo nikomu nesmí nařizovat povinnost výběru přes tuto kartu. To je vše.

Chtěla bych na konci říct, že protože se domnívám, že je to nedokonalý návrh zákona, navrhuji tento návrh zákona zamítnout již v prvním čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP