(18.30 hodin)

 

Poslanec Jan Husák: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte abych uvedl sněmovní tisk 836, novelu zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a některých souvisejících zákonech. (V sále je hluk.)

Jedná se o poslaneckou novelu zákona o elektronických komunikacích a je to návrh novely zákona, který je předložen z důvodu potřeby řešit nekalé prakticky operátorů, to znamená podnikatelů v elektrických komunikacích, vůči zákazníkům a vůči ostatním podnikatelům v oblasti elektronických komunikací, například virtuálních operátorů. Tyto praktiky brání vzniku konkurence na telekomunikačním trhu, a tím pádem brání zlepšení kvality služeb a snížení cen.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pane kolego, já se velmi omlouvám. Já bych poprosil kolegy v sále, které jistě radostná informace rozveselila, ale v případě, že to chtějí komentovat, aby se přesunuli do předsálí, protože opravdu mám obtíže rozumět panu navrhovateli. Děkuji.

 

Poslanec Jan Husák: Dovolte, abych uvedl důvody předložení této novely. Jak jsem zmínil v úvodu, jsou to nekalé praktiky vůči zákazníkům. Uvedu je ve třech bodech.

1. Podnikatel - operátor v telekomunikacích neposkytne všechny informace při dálkovém uzavírání smluv. V současnosti se stává, že zákazník uzavře nebo změní smlouvu, například přes telefon, aniž by mu sděleny všechny informace nebo tyto informace jsou zmatečné. Ve výsledku zákazník musí platit například i za služby, které si nechtěl objednat, a následně je v důkazní nouzi. Proto navrhuji, aby při uzavírání smluv dálkovým způsobem měl spotřebitel k dispozici prokazatelně všechny informace.

2. Podnikatel - operátor automaticky prodlouží smlouvu. Podobně obchodně nemorální je právě toto automatické prodlužování smluv, aniž by podnikatel o tomto prodloužení zákazníka informoval. Proto navrhuji automatické prodlužování smluv zakázat. Pokud si zákazník bude přát či bude souhlasit s prodloužením smlouvy, musí o tom podnikatel vést záznam po celou dobu trvání smlouvy.

3. Operátor si smluvně vynutí pokutu za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou. Považuji za nepřípustné, aby podnikatel při podepisování smlouvy na služby elektronických komunikací nutil zákazníka souhlasit se smluvní pokutou v případě, že se zákazník rozhodne předčasně ukončit svou smlouvu. Proto navrhuji tento typ smluvní pokuty zakázat.

Všechna tato opatření výrazně zlepší zákazníkům jejich práva vůči operátorům, usnadní jim změnit podnikatele, a tím dojde i k většímu konkurenčnímu boji podnikatelů u zákazníka. Větší konkurence bude mít za následek zlepšení kvality služeb elektronických komunikací a sníží ceny.

Dále uvedu nekalé praktiky vůči ostatním podnikatelům, takzvaně virtuálním operátorům.

Česká republika je jedinou evropskou zemí, kde nepůsobí plnohodnotní virtuální operátoři. Pokud někdo chce nazývat virtuálním operátorem například Bleskmobil, tak se mýlí. Toto není virtuální operátor, plnohodnotný virtuální operátor, je to pouze instituce, která přeprodává služby. Podnikatelé v oblasti elektronických služeb, kteří by se chtěli stát virtuálními operátory, se nemohou se stávajícími mobilními operátory dohodnout. Stávající mobilní operátoři mnohdy jednání uměle prodlužují o celé měsíce i roky, či si kladou nesmyslné podmínky, které si zahraniční operátoři obvykle vůbec nevynucují, a výslednou dohodu s virtuálním operátorem nakonec bezdůvodně odmítnou. Proto na našem trhu nefunguje žádný opravdu plnohodnotný virtuální operátor jako konkurent třem hlavním operátorům.

Navrhuji proto souborem opatření zamezit stávajícím mobilním operátorům zneužívat své postavení vůči ostatním podnikatelům, znemožnit jim nesmyslně prodlužovat jednání a naopak jim chci uložit, aby povinně museli oznámit důvody odmítnutí dohody. Důvody jsou uvedeny v návrhu podrobně. Tyto důvody pak bude mít k dispozici i Český telekomunikační úřad a může lépe plnit svou roli mediátora jednání. Protože podle ustanovení evropského regulačního rámce není právní nárok na uzavření smlouvy o přístup, nelze si tedy právně vynutit vstup virtuálních operátorů do mobilních sítí stávajících mobilních operátorů. Proto alespoň soubor navržených opatření může účinně napomoci plnohodnotným virtuálním operátorům vstoupit do mobilních sítí stávajících mobilních operátorů. V případě úspěchu by i virtuální operátoři mohli nově nabízet služby zákazníkům, což by opět pomohlo rozhýbat konkurenci na telekomunikačním trhu a zlepšit služby a snížení cen.

Chci požádat, vážené kolegyně a vážení kolegové, o to, aby tento návrh opatření, která mají zvýšit konkurenci na mobilním trhu, návrh, který má zvýšit ochranu spotřebitele, byl propuštěn do druhého čtení a byl přikázán garančnímu hospodářskému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Husákovi a prosím zpravodaje, kterým byl určen pan poslanec Karel Šidlo, aby se ujal slova. Děkuji.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, členové vlády, dovolte mi abych splnil povinnosti zpravodaje k tisku 863 a kromě toho, že předkladatel vás seznámil velmi podrobně s obsahem novely zákona, která vypadá jako velice jednoduchá legislativní úprava, ale má poměrně značný dosah do praktického uplatnění zákona, mi ještě dovolte, abych upozornil na to, co zmiňoval předsedající schůze, a to je to, že nám byl zaslán tisk 863/1, což je stanovisko vlády České republiky, ale jemu předcházely ještě dva dopisy, jeden byl z Úřadu vlády České republiky, odboru kompatibility, a druhý z Ministerstva spravedlnosti.

A nyní podrobněji ke třem stanoviskům. Ve stanovisku vlády je uvedeno, že vítá snahu řešit některé praktické problémy v oblasti poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Přesto má ale vůči některým navrženým řešením výhrady a pochybuje o jejich vhodnosti, či dokonce účelnosti. Následuje podrobnější vyjádření k jednotlivým novelizačním bodům a závěrem je uvedeno, že předložený návrh zákona je potřeba v rámci jeho dalšího projednávání podrobit legislativně technické revizi a zpřesnit formulace některých navrhovaných usnesení.

Dopis odboru kompatibility Úřadu vlády České republiky obsahuje stanoviska k naplnění směrnic Evropského parlamentu a Rady. K směrnici č. 2002/22/ES o univerzální službě, která není návrhem důsledně respektována. K směrnici č. 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací - takzvaná přístupová směrnice je bohužel nepřesně interpretována. Pro obsah automatického prodlužování smluv platí směrnice č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a nařízení Evropského společenství č. 2006/2004 o nekalých obchodních praktikách. Proto je návrh předkladatelů s právem Evropské unie pouze částečně slučitelný.

A třetí stanovisko je v dopisu Ministerstva spravedlnosti, které doporučuje zaujmout k předloženému poslaneckému návrhu negativní stanovisko. Předložený návrh je vnímán jako nepřiměřený zásah do soukromoprávních vztahů. Zejména navrhovaná zvýšená ochrana zákazníka veřejně dostupných elektronických služeb představuje kombinaci ochrany spotřebitele s dalším protekcionismem, čímž jde neodůvodněně nad rámec ochrany spotřebitele. Jako neodůvodnitelnou je vnímána i nově navrhovaná možnost Českého telekomunikačního úřadu zasahovat do soukromoprávních vztahů. Návrh zákona ministerstvo považuje za nekoncepční, protože některé úpravy dublují s ochranou spotřebitele a některé by měly být řešeny spíše obecně.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP