(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl pan poslanec Hojda. Kolega Skokan - s řádnou přihláškou? S řádnou přihláškou, máte slovo. (Pouze s faktickou.) Jak si přejete, máte možnost výběru. Pokud chcete faktickou, budu vám měřit čas. Pokud chcete řádnou, žádné omezení nebude.

 

Poslanec Petr Skokan: Děkuji za slovo. Pane předsedající, změřte mi čas. Budu stručný, abych nezdržoval kolegy a kolegyně.

Mám bohaté zkušenosti se všemi třemi operátory. Vím, že operátoři před ukončením smlouvy se snaží kontaktovat zákazníka, aby si s ním prodloužení smlouvy domluvili. Já bohužel nemůžu tady souhlasit s panem kolegou, který říká, že smlouva by ukončená být měla. Já bych se tedy vyděsil, že mi najednou nejde telefon, přestože si uvědomuji, že už mi třikrát volali a žádali mě o prodloužení smlouvy. Takže já jsem pro automatické prodlužování. Vypovědět ji můžeme vždycky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byla faktická poznámka pana kolegy Skokana. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Zeptám se, zda pan zpravodaj, popřípadě pan navrhovatel chtějí využít práva závěrečného slova. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat. Zaznamenal jsem jeden návrh na zamítnutí od pana kolegy Šlégra, takže nyní rozhodneme o tomto návrhu. Registruji žádost na odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se.

Myslím si, že můžeme zahájit hlasování. Zahájím hlasování a zeptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 165. Přihlášeno 138, pro 49, proti 43. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání výborům k projednání. Je zde návrh od organizačního výboru, aby tento návrh byl přikázán výboru hospodářskému. Ptám se, zda je zde ještě jiný návrh.

Pokud tomu tak není, tak ještě než zahájím hlasování, zeptám se kolegů Zemánka a Petrů, zda mohu odmazat jejich faktické poznámky. (Souhlasí.) Je tomu tak, takže mažu.

 

A nyní nic nebrání tomu, abychom hlasovali o přikázání výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, prosím, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 166. Přihlášeno 139, pro 134, proti 1. Tento návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme tento návrh přikázali výboru hospodářskému. Končím projednávání bodu 84.

 

Dalším bodem bude bod číslo

48.
Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona,
kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 868/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je zde navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení podle § 90 odstavec 2. Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 868/1.

Poprosím o snížení hladiny hluku v sále. (Hluk neustává.) Prosím. Prosím pěkně. Děkuji. Prosím i druhou stranu. Také děkuji.

Kolega Doktor jako navrhovatel má právo teď již v důstojné atmosféře uvést tento návrh zákona. Pane kolego, máte slovo.

Já se omlouvám, unáhlil jsem se. Atmosféra opravdu nesnese název důstojná. Prosím opravdu, snižme hladinu hluku v sále. Já vám děkuji.

Pane kolego, prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Také děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, své úvodní slovo uzpůsobím i z hlediska času zejména s ohledem na fakt, že motivy, pro které jsem podal změnu zákona v předmětné věci, jsou popsány myslím velmi podrobně v důvodové zprávě.

Za druhé vás odkazuji na studii Parlamentního institutu, která byla přiložena k této projednávané věci a která dokládá, že původní úprava zákona, tedy osvobození církví od břímě daní z příjmů z prodeje majetku, který byl navrácen v tzv. restitučním projektu, je v rozporu s názorem Evropské komise na institut zakázané veřejné podpory. Toto jsou důvody, které jistě vedou k tomu, aby byla přijata změna zákona, která napříště stanoví břímě daně z příjmů církvím při prodeji restitucemi navráceného majetku.

Spravedlivé daně působící na všechny subjekty ekonomiky v každém jediném modelu chování i v čase stejně jsou myslím obecně respektovaný tzv. daňový zlatý grál. Tímto zákonem rušená daňová výjimka má ve svém nominálním, ale i parametrickém vyjádření schopnost nás od kýženého cíle vzdálit.

Je jistě nutné zdůraznit, že subjekty nezaložené za účelem podnikání jsou před účinky daně z příjmů již dnes chráněny, byť do jisté míry, od břímě daně. Zdůrazňuji, že subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání, jsou od daně z příjmu chráněny sice zastropováním, ale přece jenom efektivně působící ochranou daně z příjmů. Tuším, že v dnes platném zákoně je stanovena na práh 300 tisíc korun základu daně. Osvobození nová, zavedená přijetím restitučního projektu, tak vrší původní účinky a vytváří výraznou daňovou asymetrii.

Nevýznamný jistě není ani pohled fiskální, i když jsou slyšet názory, podle kterých případné daňové břemeno církve nezasáhne, neb tyto pozemky prodávat ani nehodlají. Myslím však, že reálný obraz bude úplně jiný. řemeno daně z prodeje majetku, návrat ratia institutu ceny obvyklé a její případný přezkum finančními úřady, tedy prvky významně ovlivňující ceny trhu, jejich strukturu u každého jediného vlastníka a prodávajícího, jsou nejen základními atributy spravedlnosti. Významně ovlivňují i uvažovaný výnos pro soustavu veřejných rozpočtů. Podtrhuji výraz "soustavu veřejných rozpočtů", neb jistě víte, že výnos daně je sdílen jak státním rozpočtem, tak rozpočty municipalit, respektive krajů. Tento bude ovlivněn dvěma proměnnými. Za prvé samotným objemem prodejů navráceného majetku a za druhé realizovanou cenou. Dolní limit výnosu daně z příjmů zdrženlivě odhaduji ve výši 500 milionů korun před přerozdělením tohoto výnosu podle zákona o rozpočtovém určení daní. Horní limit pak odhaduji ve výši až dvou miliard korun v čase.

Je navrženo, a já vás o to zdvořile prosím, projednání tohoto návrhu podle § 90 odstavce 2 - tedy zrychleného projednávání - jednacího řádu. Přestože tento návrh nepochybně - a to zdůrazňuji - nepochybně pamatuje na stejné zacházení se všemi povinnými osobami, tedy církvemi, a to od 1. 1. 2013, je jistě žádoucí posílit jejich právní jistotu a návrh projednat ve velmi krátké lhůtě.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu navrhovateli. Zpravodajem byl určen pan poslanec František Laudát, proto má slovo. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, myslím, že to je jednoduchý předklad, přehledný. Vláda s ním vyslovila souhlas, to jste také obdrželi.

Jenom upozorňuji, že pod bodem 47 dnešního jednacího programu je obdobný návrh sociálních demokratů. Vláda se spíše přiklání k tomuto návrhu a zároveň jste již slyšeli i důvody, proč bychom tento zákon měli schválit již v prvém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Registruji přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jeronýma Tejce. Pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP