(12.50 hodin)
(pokračuje Filip)

V diskusi vystoupil pan kolega Jiří Pospíšil a to je typický příklad toho, že i kdyby ho ODS chtěla mermomocí u Nejvyššího správního soudu obvinit z toho, že to udělal z pohnutek nízkých, tak se jí to asi nepodaří, protože když se podíváte na hlasování kolegy Michala Doktora, tak je jasné, že on odešel z ODS, ale neodešel od politického programu, dokonce vyžaduje jeho tvrdší prosazení, než někdy v koaliční hře ODS činí. Takže v tomto ohledu si myslím, že by k tomu ani při zralé úvaze vedení politické strany nesáhlo. Ale je to jistě legitimní debata, která je nad tímto tématem.

Pokud jde o ostatní debatu, shrnul bych ji poměrně jednoduše. Evidentně po celou dobu od roku 1993 se česká politická scéna potýká už po konstituování klasické struktury politických stran od levého spektra přes střed po pravici s tím, že ve volbách nějakým způsobem dojde ke kolizím a k přeběhlictví. To je věc, která je samozřejmě nebezpečím pro demokracii. To je nebezpečí pro jakýkoliv parlamentní systém opírající se o svobodnou soutěž politických stran. Znovu připomínám: svobodnou soutěž politických stran. Protože to individuální chování poslance samozřejmě je svázáno s jeho slibem, tedy čestně, prohlašuje na svou čest pohybovat se v tom programu, za který kandidoval, nikoliv programové výbavě jiné. V tomto ohledu debata na schůzi Sněmovny patří, patří do jednání orgánů Poslanecké sněmovny a Senátu. Samozřejmě to bude záviset na tom, jestli se jí vůbec bude chtít zabývat.

Jak jsme v minulosti odkládali ztrátu mandátu z důvodu pravomocného odsouzení poslance za úmyslný trestný čin a vymstilo se nám to, teď to tady děláme jakoby narychlo na základě dvou návrhů, které jsou tu předloženy, tak se nám může do budoucna vymstít to, že tento institut neexistuje. A já si myslím, že je dobré, aby minimálně, jak už jsme si několikrát řekli i v jiných případech, po dvaceti letech existence současného ústavního textu bylo možné ty návrhy soustředit a podrobit je diskusi na výborech Poslanecké sněmovny, případně v orgánech, které k tomu zřídíme, ať už to bude dočasná komise pro Ústavu, nebo stálá komise Senátu pro Ústavu a ústavní procedury. V tomto ohledu doporučuji Poslanecké sněmovně, aby postoupila tento návrh do druhého čtení, aby se to stalo jedním z podkladů, o kterém by se jednalo.

Dám příklad, který je pravděpodobně příliš úzký na to, aby posloužil pro tento případ, ale myslím, že je poměrně použitelný pro dnešní diskusi. Když jsme se dohadovali o tom, jak změnit jednací řád, tak jsme také nejdřív soustředili všechny připomínky a poznatky poslaneckých klubů a poslanců a ti je přednášeli nejdříve na podvýboru pro jednací řád, pak jsme je začali třídit, některé jsme považovali za aktuální, u některých jsme dosáhli konsensu tak rychle, že mohl být návrh textu předložen, a ten byl potom schválen a zbytek zůstal na jednání pro příští období. V tomto ohledu posunutí návrhu do druhého čtení považuji za věc, která si tento postup zaslouží, která si zaslouží pozornost Sněmovny a v žádném případě bych to už po těch patnácti letech existence takového návrhu, který je dnes v textu, který máte před sebou, je opakován, nijakým způsobem neměnil a pokusil bych se o něm dále jednat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ptám se pana kolegy Bendy jako zpravodaje, jestli si přeje závěrečné slovo. Ne. Konstatuji, že v obecné rozpravě byl předložen návrh na zamítnutí ze strany pana poslance Marka Bendy. O tomto návrhu budeme hlasovat. Je zde ještě žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Počet přihlášených stále ještě roste. (Hlasy ze sálu. Veselost v sále.)

 

Domnívám se, že můžeme přistoupit k hlasování. Znovu tedy opakuji, že hlasujeme o návrhu pana poslance Marka Bendy na zamítnutí předloženého návrhu v prvém čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 91 přihlášeno 124, pro 69, proti 51. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Ještě probíhá kontrola hlasování. Je to v pořádku. Takže hlasování platí, a protože jsme tento návrh zamítli v prvním čtení, tak tím také končím projednávání tohoto návrhu.

Pan předseda Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Jen tolik, že tento návrh považuji za natolik důležitý pro českou politickou scénu, že ho minimálně klub KSČM předloží v příštím volebním období.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Předtím než přistoupíme k dalšímu bodu, mi dovolte, abych ještě oznámil jednu omluvu. Paní poslankyně Vladimíra Lesenská se omlouvá z dnešního jednání od 13 hodin ze zdravotních důvodů.

 

Pokračujeme bodem s pořadovým číslem

33.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 668/ - prvé čtení

Z pověření vlády a v zastoupení pana ministra Petra Mlsny uvede tento návrh... Už to neplatí, pan ministr se dostavil. Takže předložený návrh uvede pan ministr Petr Mlsna.

 

Ministr bez portfeje ČR Petr Mlsna: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předloženým návrhem novely Ústavy je zakotvení institutu vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě Poslaneckou sněmovnou do ústavního pořádku České republiky. Princip vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě na rozdíl od nyní platného institutu vyslovení nedůvěry vládě spočívá v tom, že kromě samotného vyslovení nedůvěry vládě musí být dosaženo shody Poslanecké sněmovny na tom, kdo bude jmenován novým předsedou vlády. Tato navrhovaná právní konstrukce má za cíl zamezit vzniku krize vládnutí v zemi po vyslovení nedůvěry vládě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP