(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy neregistruji žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy je jako první přihlášen pan kolega Michal Doktor. Připraví se pan kolega Šidlo. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Budu se snažit být stručný. Já jsem v řadě svých vystoupení a v řadě odpovědí, které se dotýkaly trhu mobilních operátorů, v posledních měsících uváděl obecný soud, který, mohu-li shrnout do jediné věty, pak jsem v něm uváděl, že jej považuji za nefunkční a v řadě jevů vykazující prvky, které staví spotřebitele, zákazníka, do situace, kdy nemůže vybírat na plně fungujícím trhu nabízejícím kvalitní služby odpovídající ceně, za kterou v čase a místě platí. Jako jednu entinu z těch projevů, které mi takový soud dovolily zaujmout, považuji i oblast smluv na dobu určitou.

V zásadě navazuji na vystoupení pana předkladatele pana poslance Husáka a přihlásil jsem se do obecné rozpravy proto, abych podal pozměňující návrh, kterým se snažím korigovat právě část týkající se smluv na dobu určitou. Mohu-li na začátek z pohledu jakési technické korekce požádat, tak prosím, aby byl brán zřetel na pozměňující návrh v systému označený číslem 6610, nikoliv 6607, protože tam byly nějaké problémy se zobrazováním a asi ne všechny části byly správně. Číslo 6607 tedy technicky beru zpět a nadále se budu vyjadřovat pouze k obsahu sněmovního dokumentu 6610.

Odpustím si dlouhý komentář. A je mi zjevné, že mě za můj návrh mobilní operátoři vůbec nepochválí, což je mi svým způsobem úplně jedno, protože jediné, co tím sleduji, co svými aktivitami sleduji, je zlepšení postavení spotřebitele a jeho ochrany při poskytování služeb.

Můj pozměňující návrh je postaven na těchto principech: Za prvé, znemožnit automatické prodlužování smluv.

Za druhé, znemožnit prodloužení smlouvy v době dlouho dopředu před jejím sjednaným koncem. Za třetí zavádí možnost předčasně vypovědět smlouvu na dobu určitou, takzvaný francouzský model, a sice: Smlouvu je možno předčasně vypovědět tak, že končí po 12 měsících, případně operátor má nárok na finanční vyrovnání nejvýše v částce odpovídající jedné pětině součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby, nejvýše však za 18 měsíců. Dále, obdobně se postupuje v případě, že bylo sjednáno minimální měsíční plnění. A dalším principem je: Finanční vyrovnání zahrnuje jak náhradu případné škody, která operátorovi vznikla, tak případnou sjednanou smluvní pokutu. Je výslovně zakázáno účtovat cokoliv dalšího za předčasné vypovězení smlouvy.

Další části mého pozměňujícího návrhu samozřejmě zahrnují i technickou úpravu situace, kdy je smlouva sjednána po telefonu, a je dovozováno, jak operátor musí postupovat k získání té relevantní smlouvy, mající znaky skutečně kvalitního právního aktu.

V dalším odkazuji na pozměňující návrh, tak jak byl mnou podán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan kolega Šidlo. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já se zpočátku musím omluvit, protože pozměňovací návrh, který obsahuje víceméně legislativně technické změny, jsem obdržel od legislativního odboru a nedokázal jsem časově zvládnout situaci podat to jako sněmovní dokument. Tak prosím o chvilku strpení, já vás s tímto pozměňovacím návrhem seznámím tím, že ho načtu.

Je to pozměňovací návrh k tisku 836, k zákonu číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, takzvaný zákon o elektronických komunikacích.

1. Ve výčtu novelizací vložit za slova "zákona č.153/2010 Sb.," slova "nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod číslem 4/2011 Sb.". Na konci výčtu novelizací se slova "a ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod číslem 94/2011 Sb." zrušují.

2. Novelizační bod 6 zní: V § 118 odst. 22 písm. a) se slova "odstavce 6 písm. f)" nahrazují slovy "odstavce 6 písm. g)".

3. Novelizační bod 7 zní: V § 118 odst. 22 písm. b) se slova "odstavce 14 písm. j) až z)" nahrazují slovy "odstavce 14 písm. j) až ab)".

4. Novelizační bod 8 zní: V § 118 odst. 22 písm. c) se slova "odstavce 6 písm. a) až e) nahrazují slovy "odstavce 6 písm. a) až f)".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další do podrobné rozpravy ještě pan kolega Husák.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo. Já se jenom pro dodržení formálního postupu přihlašuji k svému pozměňovacímu návrhu, který jsem zde prezentoval a který je uveden v systému Poslanecké sněmovny pod číslem 6562. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Návrh na zamítnutí budeme hlasovat až ve třetím čtení. A protože žádné další návrhy nepadly, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednání dalšího bodu, kterým je

25.
Návrh poslanců Jana Husáka, Zdeňka Bezecného, Ludmily Bubeníkové,
Jaroslava Ečka, Petra Gazdíka, Martina Gregory, Michala Janka,
Luďka Jeništy, Jany Kaslové, Heleny Langšádlové, Františka Laudáta,
Jiřího Olivy a Renáty Witoszové na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 755/ - druhé čtení

Prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Husáka o stručné uvedení návrhu.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo. Jen krátce připomenu tento zákon, protože jsem ho zde podrobně prezentoval v prvním čtení.

Jedná se o takzvanou malou novelu poštovního zákona, která se dotýká těchto tří zásadních bodů: Stanovení minimálního počtu poštovních provozoven držitele poštovní licence tak, aby byl tento počet pošt za základě návrhu Českého telekomunikačního úřadu nařízen vládním rozhodnutím. Za druhé, řeší zabránění zneužití poštovní sítě držitele poštovní licence před jejím zneužitím ostatními provozovateli poštovních služeb tím, že budou mít povinnost označovat u nich podané poštovní zásilky. A poslední bod se týká snížení limitů ročních výnosů provozovatelů poštovních služeb z 10 milionů na 3 miliony, co se týče přispívání do univerzální poštovní služby.

Protože tato novela je dobře známa všem kolegům, nebudu ji dále rozvádět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Předložený návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání hospodářskému výboru, záznam z jednání byl doručen jako sněmovní tisk 755/1. Prosím pana kolegu Urbana jako zpravodaje hospodářského výboru, aby se ujal slova.***
Přihlásit/registrovat se do ISP